Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar

protocol_diabetis.pdfLa família de l’alumne amb diabetis ha d’informar els responsables del centre educatiu a l’nici de l’escolarització o quan es tingui coneixement que l’alumne pateix la malaltia.

Les actuacions que cal seguir en el centre quan es produeix aquesta situació estan detallades en el document Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar.

D’acord amb aquest model, la família ha d’aportar al centre la documentació següent:

  • Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar totes les dades de la malaltia de l’infant i els telèfons dels referents sanitaris
  • Imprès signat de sol·licitud de control de glucosa als alumnes amb diabetis i autorització de l’administració d’insulina (annex 1)
  • Imprès signat de sol·licitud i autorització d’administració de glucagó als alumnes amb diabetis (annex 2)
    El centre educatiu ha de comunicar al centre d’atenció primària més proper l’escolarització d’un alumne amb diabetis (annex 3).