[Bases] Borsa de treball docent 2017-2018

Cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

bases_borsa_1718.pdf

1. Confecció d’una llista única a Catalunya.

El Departament d’Ensenyament confecciona per al curs 2017-2018 una llista única de personal candidat a cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions en centres educatius de titularitat del Departament, formada, per ordre de prelació, per:

a) El personal que hagi prestat serveis com a interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest personal s’ordena en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol règim contractual, que comporti docència o atenció directa a l’alumnat en el context de les activitats pròpies de l’aula, en centres educatius no universitaris de la Generalitat de Catalunya o titularitat d’altres administracions amb plenes competències educatives.

Els serveis prestats es computen fins al 31 d’agost de 2017.

En el cas d’haver estat baixa de la borsa, per tal de poder ser inclòs en aquest primer apartat preferent, s’hi ha d’haver ingressat novament mitjançant una convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa.

b) A continuació, s’hi afegiran les persones que hagin superat la fase d’oposició prevista a la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, però que no hagin estat seleccionats i que no hagin prestat serveis com a personal interí o substitut docent. Aquest col.lectiu s’ordena en funció de la puntuació global obtinguda en el procés selectiu i a continuació de les persones que han superat la fase d’oposició de convocatòries de concurs-oposició d’anys anteriors.

c) Les persones que hagin format part de la llista d’admesos d’alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d’Ensenyament des del mes de setembre de 1996, per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés a les llistes de candidats.

Les persones que formen part d’aquest bloc de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2017-2018, en el termini comprès entre el dia 16 i el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Per manifestar aquesta opció cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament.

Les persones que no manifestin la seva opció continuen formant part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2017-2018, però no podran ser nomenades fins que no donin aquesta conformitat.

Les persones que durant el curs 2016-2017 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 30 de maig de 2017 deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2017-2018.

Les persones que no ho hagin fet amb anterioritat, han d’acreditar no haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Per acreditar aquest requisit, cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament. Les persones que no presentin aquesta declaració han de presentar, abans del 30 de juny de 2017, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

d) Finalment, les persones que hagin estat admeses en les convocatòries que s’obrin durant el curs 2017-2018, ordenades segons el barem establert a les convocatòries.

2. Publicació de la llista.

2.1 El dia 16 de maig de 2017 estarà a disposició dels interessats als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona.

El càlcul del temps de serveis prestats es farà d’acord amb la informació que hi consti al registre informàtic el dia 10 de maig de 2017.

La consulta individual d’aquestes dades es pot fer a la pàgina d’internet, ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

Termini per presentar reclamacions: del 16 al 29 de maig de 2017, ambdós inclosos.

2.2 Durant la primera quinzena del mes de juliol estarà a disposició dels interessats als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona la llista única a què fa referència l’apartat 1, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional. El càlcul del temps de serveis prestats es farà d’acord amb la informació que hi consti al registre informàtic el dia 30 de juny de 2017.

La consulta individual d’aquestes dades es pot fer a la pàgina d’internet ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

4. Procediment de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí docent.

4.1 Des del dia 16 al 29 de maig de 2017, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l’aplicació que té a la seva disposició en la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament: ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades, pot consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per treballar en centres d’educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També pot consultar i demanar prestar serveis en llocs de treball específics i actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb característiques especials.

En acabar aquest termini, el personal que forma part de la borsa no podrà modificar les seves dades, a excepció de les personals, fins que s’obri un nou termini de modificació.

Al llarg del curs 2017-2018 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

6. Sol·licituds de no nomenament per al curs 2017-2018 per causes justificades.

Cada curs les persones sense nomenament vigent poden demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades per alguna de les causes que s’especifiquen al final d’aquest apartat, durant el període de durada de la circumstància al·legada. La causa s’ha de justificar documentalment.

Després que els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona analitzin i valorin positivament aquesta petició de no nomenament, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Amb caràcter excepcional, que han de valorar els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris i efectes abans esmentats.

Causes:

1.- Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.

2.- Col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger.

3.- Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració de l’Estat i les entitats locals.

4.- Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.

5.- Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

6.- Altres causes greus degudament justificades.

Les persones que vulguin no ser nomenades per a tot el curs 2017-2018 ho han de sol.licitar abans del 23 de juny de 2017 al servei territorial demanat com a preferent o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona.