Borsa de treball docent 22-23

  • Modificació de dades de la borsa: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022
  • Borsa definitiva: segona quinzena de maig de 2022: Consulta de dades
  • Nomenaments telemàtics d’estiu: final de juliol i final d’agost de 2022
  • Modificació de dades de la borsa: del 12 al 19 de setembre de 2022, del 14 al 21 de novembre de 2022, del 23 al 30 de gener de 2023, del 20 al 27 de març de 2023 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional

Modificació de dades

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2021-2022, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Del 22 d’abril al 2 de maig de 2022, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2022-2023. Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin a l’inici del curs 2022-2023.

El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 22 d’abril al 2 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Llocs de treball específics

Les persones que formen part de la borsa de treball poden consultar a l’aplicació Consulta de dades els llocs específics per als quals tenen el perfil professional en funció de la informació que consta en el registre informàtic del Departament. 

Les persones que formen part de la borsa poden sol·licitar el reconeixement de perfils professionals mitjançant l’acreditació d’algun dels requisits demanats.

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i una vegada reconeguts, les persones interessades podran demanar voluntàriament ocupar els llocs específics corresponents.

Autogestió de la disponibilitat

Accés a l’aplicació

Les persones que durant el curs 2022-2023 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació.

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament a partir de l’1 de setembre de 2022, ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació, com a molt tard el 31 de maig de 2022. Les persones que estiguin prestant serveis, han d’indicar a la sol·licitud de no disponibilitat una data d’inici posterior a la data en què finalitza el nomenament que tenen actualment.

L’aplicació romandrà tancada de l’1 de juny a l’1 de juliol de 2022.

Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l’endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s’informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les sol·licituds de no disponibilitat que es realitzin mitjançant aquesta aplicació tenen efectes a les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2022-2023 i als nomenaments telemàtics.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que han d’adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Criteris de gestió

1. Manteniment i baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d’ordre de barem. 

1.1. Excedències. 

1.2. Maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare  biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident. 1.3. Autogestió de la disponibilitat. 

1.4 Finalització i interrupció del nomenament per causes justificades. 1.5 Baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d’ordre de barem. 1.6. Incapacitats temporals. 

2. Durada dels nomenaments. 

3. Nomenament del mes de juliol. 

4. Proves de capacitació per certificar la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o substitució. 

5. Durada mínima dels permisos i les llicències per als quals es nomena personal substitut. 6. Modificació de les dades que consten a la borsa de treball. 

7. Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitució. 

7.1. Actes de nomenaments telemàtics. 

7.2 Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels  centres 

7.3. Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura. 

7.4. Procediments d’urgència. 

8. Condicions per cobrir vacants i substitucions de jornada reduïda. 

8.1. Reducció de jornada. 

8.2. Adjudicacions de mitja jornada 

8.3. Finalització d’alguns nomenaments compactats. 

9. Condicions per confeccionar horaris, en cas d’acumular-se més d’una reducció de jornada, per cobrir-les amb personal interí o substitut. 

9.1. En un mateix centre públic d’educació infantil i primària. 

9.2. En un mateix centre públic d’educació secundària. 


Manteniment i baixa de la borsa de treball 

Excedència per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de Gènere. 

La data d’inici de l’excedència no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament. 

En aquesta situació es té dret a la reserva del lloc de treball pel qual s’ha estat nomenat fins  que finalitzi el nomenament d’interí o substitut, sense perjudici dels supòsits que, amb  caràcter general, posen fi al període d’excedència. 

La vacant generada pel personal de la borsa de treball en situació d’excedència voluntària, per algun dels supòsits esmentats en l’apartat anterior, s’ha de cobrir amb una  persona substituta. 

Si, a conseqüència de la reincorporació del titular de la vacant en una data anterior a  la prevista, es produeix el cessament del personal docent que es trobi en alguna de les  situacions d’excedència previstes, se li ha de notificar amb la màxima  urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l’Administració. 

El temps de permanència en la situació d’excedència per tenir cura d’un fill o filla, per  tenir cura de familiars i per violència de gènere computa a l’efecte del sistema de previsió  social, a efectes del reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a  l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball. 

Abans de finalitzar el període d’excedència, el personal de la borsa de treball en aquesta situació ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa, s’entén que cessa en  la seva relació de serveis amb l’Administració. 

Maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare  biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident. 

El personal interí, que a data 1 de setembre de 2022 tingui vigent una llicència  d’infantament, adopció o d’incapacitat temporal, en el cas que obtingui una vacant,  mantindrà el dret a la destinació obtinguda amb efectes administratius de l’1 de setembre de  2022, sempre i quan tingui un nomenament vigent el 31 d’agost del 2022. 

El personal interí que no tingui un nomenament vigent el 31 d’agost del 2022 i se’ls  adjudiqui una vacant la tindran reservada fins al moment en què es puguin incorporar i, com  a màxim, fins al 31 d’agost del 2023. 

Quan finalitzi el període legal previst per al permís, la persona interina s’incorpora al lloc que  li va ser assignat inicialment en el cas que aquest estigui ocupat per una persona substituta.  En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel titular, se li adjudica la destinació que li  correspongui, atenent al número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent. 

En el cas de permisos de maternitat i paternitat, o en el supòsit de baixa per accident  laboral d’un substitut, amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de 2023, es  computen com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de  la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general pel permís o el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del  nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior  al 30 de juny de 2023. 

Aquesta situació també es pren en consideració en el cas d’una persona candidata a substitucions sense nomenament, a la qual se li ofereixi un nomenament mentre estigui en  període corresponent al permís de maternitat o paternitat, o de baixa per accident laboral, de  manera que es computen com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenir el  número d’ordre a la borsa, el temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la  finalització del període corresponent al permís o la baixa per accident laboral, però sense  que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2023. 

En el cas del personal interí amb nomenament fins al 31 d’agost de 2023 que tingui un  permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs o atenció a fills  prematurs durant el mes d’agost, té dret a gaudir, a continuació del permís, de les vacances  corresponents als dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís, en el cas que  tingui un nou nomenament per a un curs sencer. En aquest cas, després de les vacances  podrà gaudir, si és el cas, de la compactació de la lactància. 

Es pot gaudir a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció i acolliment i  del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció i  acolliment, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre  l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a  la regulació legal d’aquests permisos.  

El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s’ocupa un lloc de  treball a jornada sencera. 

El gaudiment a temps parcial d’aquests permisos, seran incompatibles amb l’exercici  simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills  prematurs i reducció de jornada per guarda legal.  

Les sis setmanes immediates posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes  per la mare i en el cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies  monoparentals, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període  de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la  finalització dels descans obligatori posterior al part i fins que el fill o filla compleixi dotze  mesos. Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un  preavís de almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes. 

Si un interí amb nomenament fins al 31 d’agost de 2023 gaudeix de la compactació de  la reducció de jornada, el còmput del període de compactació queda interromput durant el  mes d’agost fins a l’acabament del període de vacances. Acabat el període de vacances, pot  gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per a un  curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost, i destinació a jornada  sencera. 

Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs 2022-2023 no vulguin ser nomenades, ho han de sol·licitar  mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat. 

Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud.

Quan es fa la sol·licitud no és necessari especificar la data fi, aquesta es pot especificar en  un moment posterior. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de  l’endemà de tramitar-la, i no es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no  s’informi a l’aplicatiu la data final del període de no disponibilitat. 

No es poden sol·licitar dos períodes de no disponibilitat alhora. Únicament es pot sol·licitar  un període de no disponibilitat, i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre. 

Mentre la persona estigui no disponible, es manté el número d’ordre de la borsa de treball,  sense que aquest temps computi com a serveis prestats. 

Sense perjudici de l’anterior, les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que, en cas que obtinguin un  nomenament, han d’adreçar-se als serveis territorials per acreditar la seva situació i  sol·licitar la baixa temporal. Cal fer-ho així per tal que el temps de durada de la baixa  computi com a serveis prestats a efectes del número de la borsa. 

No hauran d’autogestionar la seva disponibilitat aquelles persones que tinguin un  nomenament vigent com a mestres o professors de religió, o especialistes de formació  professional, ja que el Departament d’Educació informarà aquesta no disponibilitat a la borsa  de personal docent interí. 

Finalització del nomenament per causes justificades 

Per causes greus justificades i a instància de la persona interessada, els serveis territorials  poden autoritzar la finalització del nomenament vigent en les situacions de caràcter  excepcional, prèvia justificació documental. La persona afectada manté el número d’ordre de  la borsa, però el temps en aquesta situació no computa com a temps de serveis prestats a  l’efecte del número d’ordre en la borsa, ni té reserva del lloc de treball. 

Baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d’ordre de barem 

Són motius de baixa de la borsa de treball: 

a) La renúncia expressa a formar part de la borsa, la renúncia a un nomenament vigent i el fet de no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a la credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat. 

En els casos segon i tercer, els serveis territorials poden autoritzar la permanència en borsa si existeixen causes justificades, acreditades documentalment en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la renúncia al nomenament vigent o del fet de no prendre possessió del lloc. 

La sortida de la borsa per renúncia a un nomenament vigent no s’aplica a les persones que  hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la  resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit. 

b) Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor, imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en la situació  d’inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic. 

En ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada, es pot suspendre cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits i acordar la suspensió de futurs nomenaments. 

c) Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu. 

d) En els supòsits previstos a l’article 3 bis i a l’article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig. 

e) Haver estat sancionat en un procediment disciplinari amb la revocació del nomenament d’interí. 

f) La no presentació al centre durant més de tres dies consecutius sense causa justificada. 

El personal docent que obtinguin una adjudicació en els nomenaments telemàtics i tinguin  un nomenament vigent en centres públics municipals, en el cas que no acceptin  l’adjudicació, es considerarà que està justificat i es mantindran a la borsa, però se’ls gravarà  un motiu de no disponibilitat durant la vigència del contracte amb els centres públics  municipals.  

Són motius de pèrdua del número d’ordre de barem: 

a) El fet de no acceptar una destinació adjudicada, encara que la no-acceptació no es  formalitzi per escrit. 

b) El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit. 

c) El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi. 

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d’ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent  davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de  la no acceptació o la manca de connexió. 

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa. 

En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, tindrà efectes durant el curs  escolar en què es produeix el fet que la causa i el següent i no es podrà participar en els  actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Passat aquest període, el  docent s’ha de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en  els actes de nomenaments telemàtics.

La pèrdua del número d’ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la  borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit. 

Incapacitats temporals 

Les persones que durant el període de nomenament causin baixa per incapacitat temporal,  han de presentar puntualment els comunicats de baixa d’acord amb el procediment  establert. Des del moment en què s’incompleix per primera vegada aquesta obligació, s’ha  de considerar com absència injustificada. 

El personal docent ha de presentar al centre la còpia dels documents de baixa i de confirmació al més aviat possible i, com a màxim, en el termini de 3 dies a comptar a partir  de la data de la seva expedició. 

Durada dels nomenaments 

Els nomenaments d’una durada inferior al curs escolar per a substitucions temporals no  s’interrompen durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas  que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes  de temps. 

El cessament del personal substitut es fa efectiu quan finalitza el permís o la llicència que ha  motivat el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2023. 

Quan finalitza un permís o llicència i a continuació es dóna un altre permís o llicència del  mateix titular o de diferent titular dins del mateix centre, la persona que el substituïa pot, si  està d’acord i a petició de la direcció del centre, cobrir la nova incidència, sempre que tingui  l’especialitat i la capacitació per impartir-la. 

Per tal d’evitar encavalcaments entre les retribucions per les liquidacions percebudes al llarg  del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes d’agost, tots els nomenaments  d’interins docents per ocupar una vacant des de l’1 de març han de tenir com a data màxima  de finalització el 30 de juny. 

Nomenament del mes de juliol 

A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin  nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de  serveis com a substituts entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2023, en centres i  serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un  nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat també com a mínim 1  dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023. 

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació d’excedència, de maternitat, paternitat,  adopció o acolliment, i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat  temporal per l’INSS, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat  el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant de  l’INSS, no seran nomenades.  

Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol poden sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta o finalització del permís i pels dies que resten del mes de  juliol. Igualment, les persones que comencin alguna d’aquestes situacions durant el mes de  juliol ho han de posar en coneixement dels serveis territorials, als efectes de suspendre el  nomenament pels dies del mes de juliol que estiguin de baixa. 

Les persones de col·lectius específics (com poden ser les que ocupen llocs a serveis educatius), que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2023 i que reuneixen els requisits  establerts al paràgraf anterior, han de ser nomenades, si escau, des del 16 fins al 31 de  juliol. 

La dedicació del nomenament ha de ser la que correspongui al major nombre de dies dels  nomenaments que el o la docent hagi tingut durant el curs 2022-2023. Si hi ha dues  dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol tindrà la dedicació  major. 

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de  formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en  les reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual  s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent  adreçades al professorat d’ensenyament no universitari, tret que es participi de forma  efectiva en la realització d’alguna prova d’una convocatòria d’oposicions per ingressar a  algun cos docent. 

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació. 

La realització de la formació feta durant el mes de juliol s’acredita abans del 31 d’octubre de  2023, presentant als serveis territorials el document que justifiqui la seva realització, llevat  que la formació consti informada al portal d’ATRI. Si no s’acredita abans d’aquesta data,  l’import líquid percebut en la nòmina del mes de juliol tindrà el caràcter d’haver percebut  indegudament i, consegüentment, s’emetran les corresponents cartes de reintegrament  d’havers, per tal que es retorni l’import mitjançant l’ingrés en el compte restringit del  Departament d’Educació. 

Les persones que hagin participat de forma efectiva en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res en aquest mateix termini, perquè es fa  la comprovació d’ofici.  

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes,  han d’acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre de 2023. En ambdós casos s’entén per participació efectiva el fet d’haver-se presentat, com a mínim, a una de les proves del procés selectiu. 

El nomenament de juliol d’aquest curs es tindrà en compte com a temps de serveis prestats  a efectes del número de la borsa del curs 2023-2024.  

Prova de capacitació per acreditar la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una  vacant o substitució

D’acord amb el que preveu l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, per impartir  determinats mòduls professionals de cicles formatius en algunes especialitats, per ocupar  llocs de treball en escoles oficials d’idiomes, així com per ocupar llocs de treball en escoles d’art i superiors de disseny d’algunes especialitats, les persones interessades han de  superar una prova de capacitació que certifiqui la seva idoneïtat. La informació sobre les  especialitats afectades, les característiques i el contingut de les proves, així com les causes  d’exempció i la forma d’acreditar-les, es poden consultar al web del Departament  d’Educació i dels serveis territorials. 

Si no és possible nomenar una persona que n’acrediti la idoneïtat o n’estigui exempta de la  seva realització, se selecciona el candidat entre les persones que tinguin pendent l’acreditació de la idoneïtat, prèvia superació d’una prova de capacitació. Les proves es fan en els centres on s’hagi de cobrir la vacant o substitució i s’han de portar  a terme abans de la data d’inici del nomenament. 

Per la realització de les proves, els serveis territorials s’han de posar en contacte amb un  mínim de 10 persones disponibles de l’especialitat, que tinguin pendent la realització de la  prova, per ordre de prelació de la borsa de treball, i convocar-les per al dia i l’hora acordats  amb el centre. 

Es nomena la persona que superi la prova i que tingui el número més baix a la borsa de  treball d’entre totes les que l’hagin fet. 

El resultat obtingut per totes les persones que han fet la prova s’informa a la base de dades  de personal docent per acreditar-ne, si cal, la idoneïtat per a ocupar un lloc de treball de  l’especialitat corresponent. 

Els candidats convocats i no presentats a la prova, poden ser exclosos de la borsa de treball d’aquesta especialitat, llevat que acreditin documentalment alguna causa justificada.  

S’aixecarà un acta de les proves per acreditar la idoneïtat per ocupar llocs de treball per a  determinades especialitats. 

Independentment dels sistemes de comunicació individual que els serveis territorials utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en el web: s’ha d’especificar la plaça  adjudicada, el nom de la persona a la qual s’ha adjudicat i el número d’ordre. 

Les comissions avaluadores de les proves de capacitació no estan incloses en els supòsits  previstos al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnització per raó del servei. Exclusivament poden percebre indemnització per raó del servei els professors i professores que hagin de participar en una comissió fora del seu centre de destinació. 

Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal substitut

Es cobreixen des del primer dia les substitucions derivades de llicències i permisos del personal docent que tenen una durada prevista superior a set dies. 

Modificació de les dades que consten a la borsa de treball

Es preveu que durant el curs 2022-2023 s’obrin els terminis de modificació de dades  següents: del 12 al 19 de setembre de 2022, del 14 al 21 de novembre de 2022, del 23 al 30 de gener de 2023, del 20 al 27 de març de 2023 i, si escau, altres períodes amb caràcter  excepcional. 

Les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en  aquesta situació fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit, també  poden modificar les dades. 

Així mateix, entre els mesos de abril i maig s’obre un termini per modificar les dades que han  de constar a la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024. 

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra  causa greu, que s’ha de justificar documentalment, es pot modificar l’àrea territorial  demanada com a preferent, els municipis (en el cas del CEB, els districtes) i comarques i les  especialitats, mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis  territorials corresponents o al o a la gerent del CEB. 

Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions

A partir del mes de juliol de 2023, els serveis territorials i el CEB destinen el professorat  interí que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions del mes de  juny.  

Actes de nomenaments telemàtics 

Les dates en què es fan els actes d’adjudicació (durant el mes juliol, final del mes d’agost i  primera setmana del mes de setembre) s’han de publicar, com a mínim amb quinze dies  d’antelació, al web del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat (apartat  Borsa de treball de personal docent > Actes de nomenaments de personal docent com a  interins i substituts), i al web de cadascun dels serveis territorials i del CEB. 

Les adjudicacions a llocs de treball vacants i substitucions del curs s’han de dur a terme  seguint els criteris següents: 

Nomenaments telemàtics. Procediment 

El procés de col·locació per proveir els llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitució en els actes de nomenaments telemàtics és el següent: 

a) Personal candidat a l’adjudicació: 

El mateix dia de l’adjudicació, i abans de la publicació de l’adjudicació, s’ha de publicar al  web de cadascun dels serveis territorials i del CEB, l’interval dels números d’ordre corresponent al personal interí o substitut que participa en cada acte de nomenament. Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s’hagi de proveir, es convoca una persona que tingui el número d’ordre comprès en l’interval publicat. 

Es tenen en compte les especialitats docents que hagin demanat a la borsa de treball les  persones interessades i també la prioritat d’àmbits territorials que hagin manifestat. 

Per accedir als actes de nomenament telemàtics, les persones participants han d’accedir al  web del Departament d’Educació > Serveis territorials, i seleccionar els serveis territorials demanats com a preferents o, si escau, el CEB, a “Personal docent/ Nomenaments  telemàtics”. 

Així mateix, el calendari mensual d’actes de nomenament i el resultat de l’adjudicació de  cadascuna de les àrees s’anuncien als webs respectius. 

b) Llocs de treball que intervenen en l’adjudicació 

Els llocs de treball en règim d’interinitat són els llocs ordinaris de la plantilla autoritzada dels centres, que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs escolar 2022-2023. Els llocs que s’han de cobrir temporalment mitjançant substitucions corresponen als que sí tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar, la qual  té autoritzada una llicència, excedència o permís, que li possibilita la reincorporació al llarg  del curs escolar. 

c) Participants 

Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten  en el registre informàtic de personal del Departament d’Educació com a personal interí o  substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent. 

c.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària: inclou el personal interí o substitut amb especialitats docents del cos de mestres que en el moment de l’adjudicació està disponible per ocupar el lloc de treball. 

c.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària: inclou el personal interí o substitut que té demanades especialitats docents del cos de professorat d’ensenyament secundari, tècnic de formació professional, escoles oficials d’idiomes i escoles d’art, i que en el moment de l’adjudicació està disponible per ocupar el lloc de treball. 

La participació en aquests actes comporta l’autorització implícita per rebre les notificacions  mitjançant canals alternatius de comunicació, com l’SMS al número de telèfon mòbil, i el  correu electrònic a l’adreça que consta en el registre informàtic de personal docent del  Departament d’Educació. 

d) Ordenació dels col·lectius de persones participants i criteris de preferència 

El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball que cal proveir en els actes de  nomenaments està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí o substitut  docent. 

L’ordre de prelació del col·lectiu és el següent: 

d.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària: 

– 1r. Personal interí del cos de mestres amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent. 

– 2n. Personal interí del cos de mestres sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent. 

– 3r. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs.

La prioritat, dins el col·lectiu, la determina el número d’ordre assignat a la borsa de treball de  personal docent, entenent com a prioritari el número d’ordre més baix respecte del més alt. 

d.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària: 

– 1r. Personal interí amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica. 

– 2n. Personal interí sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica. 

– 3r. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs, que hagi acreditat la formació pedagogia didàctica. 

– 4t. Personal interí que va accedir a la borsa de treball de personal docent amb anterioritat a l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica. – 5è. Personal interí que ha acreditat la matrícula en el màster de formació del professorat o en la formació pedagògica i didàctica equivalent. 

– 6è. Personal interí que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent. 

La prioritat, dins el col·lectiu, està determinada pel número d’ordre assignat a la borsa de  treball, entenent com a prioritari el número d’ordre més baix respecte del més alt. 

e) Ordre d’adjudicació dels llocs de treball: 

Els llocs de treball vacants o substitucions s’adjudiquen tenint en compte els criteris següents: 

– L’ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació la determinen els serveis territorials i el CEB. 

– L’ordre de preferència del personal candidat. Se seleccionen tantes persones com vacants o substitucions hi hagi. 

– L’ordenació dels àmbits territorials que la persona candidata tingui consignada en la borsa de treball. 

– El tipus de dedicació del lloc de treball. 

– La durada de la vacant o substitució. 

– El tipus de lloc de treball. 

Un cop s’ha establert l’ordenació dels llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions que cal proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i s’ha seleccionat  la persona candidata amb millor dret per ocupar cada lloc de treball, el sistema inicia  l’adjudicació d’acord amb el procés següent: 

Per a cada grup de vacants o substitucions d’una determinada especialitat s’adjudiquen  primer les de jornada sencera, després les corresponents a llocs de treball i centres de  característiques especials i, finalment, les de mitja jornada. 

Dins de cadascun dels dos tipus de dedicació, s’ordenen per la durada de la vacant o substitució (de més a menys). 

Pel que fa a les persones candidates seleccionades (interines o substitutes) per a cada grup de vacants o substitucions d’una especialitat, i d’acord amb el criteri que determina el  paràgraf anterior, l’ordre d’assignació és el següent: 

Es revisen totes les peticions dels àmbits territorials seguint l’ordre determinat per la primera persona candidata, fins a adjudicar-li una destinació o esgotar les seves peticions,  se segueix amb el mateix procediment per a la persona següent, i així successivament fins a  exhaurir el nombre de persones candidates. 

Quan en l’adjudicació s’assigni a la persona candidata una vacant o substitució per a una  determinada especialitat, aquesta ja no estarà disponible per a la resta d’especialitats que  tingui demanades. 

Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març) de l’àmbit de l’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin  vacants després de les adjudicacions de juny de 2022, així com les substitucions dels titulars  d’aquests llocs, s’adjudiquen durant el mes de juliol pel procediment d’adjudicació de  vacants i substitucions de difícil cobertura.

Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març) corresponents a  llocs amb perfil lingüístic en llengua estrangera, competència digital docent, atenció a la  diversitat dels alumnes, gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o  ensenyaments de règim especial, lectura i biblioteca escolar, educació visual i plàstica,  docència de dues especialitats docents a l’ESO i metodologies amb enfocament globalitzat,  s’adjudiquen amb preferència per davant dels llocs ordinaris i, de la mateixa manera que els  llocs i centres de característiques especials, només s’assignen a les persones que ho hagin  demanat expressament a la borsa de treball docent. 

f) Notificació de la proposta d’adjudicació 

Quan ha finalitzat el procés d’adjudicació de la substitució o vacant en règim d’interinitat, els  candidats proposats reben la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al  número de telèfon mòbil, i un correu electrònic a les dades de contacte que consten al  registre informàtic del personal docent del Departament d’Educació. 

En aquesta notificació se’ls comunica la franja horària en què s’han de connectar a l’aplicació per conèixer les dades del lloc de treball adjudicat i per acceptar aquesta destinació. 

La no recepció del correu electrònic i SMS enviats no és motiu que justifiqui una possible  manca d’accés al resultat de l’adjudicació. 

g) Accés al resultat de l’adjudicació 

Per conèixer el resultat de l’adjudicació, el personal candidat proposat ha d’accedir, dins la  franja horària establerta, al web dels serveis territorials o del CEB. 

A partir d’aquí, cal que el personal candidat s’identifiqui mitjançant el codi d’usuari XTEC o, si  no en té, el sistema els facilita un codi d’usuari. 

Una vegada s’hi ha accedit, es poden consultar les dades del lloc que s’ha de proveir:  especialitat, nom i adreça del centre educatiu, durada de la substitució o vacant i tipus de  jornada laboral. 

En aquest moment la persona candidata ha d’acceptar o refusar l’adjudicació obtinguda. Si  accepta la proposta del lloc de treball que s’ha d’ocupar, ha d’imprimir la credencial, que ha  de lliurar al director o directora del centre adjudicat en el moment d’incorporar-s’hi, atès que  sense aquest document el director o directora del centre no pot confirmar l’adjudicació del lloc de treball. La data d’incorporació ha de ser la que figura a la credencial com a dia d’inici  de la substitució. 

h) Comunicació de la finalització de l’adjudicació 

En el cas que la persona interina o substituta rebi del director o la directora del centre la  comunicació del seu cessament a causa de la incorporació de la persona titular del lloc de  treball que ocupa, ha d’entrar al web dels serveis territorials o del CEB on hagi estat  adjudicat, en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació, per consignar aquest  cessament i comunicar la seva disponibilitat a participar en propers actes de nomenaments. La credencial, signada pel docent o la docent, s’ha de quedar al centre. 

Quan un lloc de treball vacant s’adjudiqui per error, els serveis territorials o el CEB han  d’oferir una vacant o substitució de característiques similars a la persona afectada, al més  aviat possible i tan bon punt es produeixi una vacant o substitució. 

Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels  centres 

Criteris d’utilització  

Els directors dels centres educatius públics poden seleccionar, d’acord amb el que s’estableix a la Resolució d’11 de juny de 2021, el personal interí docent per cobrir  substitucions temporals en el centre educatiu públic i nomenar, de forma motivada, el  candidat de la borsa de treball de personal docent que reuneixi més mèrits i capacitats i  s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball. 

Aquest procediment de selecció es pot aplicar en els supòsits següents: – Substitucions de durada igual o superior a un mes. 

– Llocs de treball de perfil professional del centre. 

– Llocs de perfil professional i llocs ordinaris en centres d’alta i màxima complexitat. – Llocs de treball de la formació professional. 

– Substitucions de durada inferior a un mes en què es donin circumstàncies excepcionals  derivades d’alguna singularitat del lloc de treball, degudament justificades i validades pels  serveis territorials 

L’aplicació mostra la relació de les 10 persones candidates que acrediten els requisits del  lloc de treball, segons l’ordre de prelació de la borsa de treball del personal interí docent que  el Departament d’Educació fa pública cada any. 

El director o la directora ha de valorar els mèrits de les persones candidates d’acord amb el  barem que estableix l’annex 2 de l’esmentada resolució, i convocar, com a mínim, les 3  persones candidates amb millor puntuació per tal de realitzar una entrevista personal.  L’entrevista és opcional.  

Procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions El candidat proposat rep la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al número  de telèfon mòbil, i un correu electrònic a les dades de contacte que consten al registre  informàtic del personal docent del Departament d’Educació. 

El candidat ha d’acceptar el nomenament accedint a la pàgina web dels serveis  territorials/actes telemàtics de nomenaments, en el termini d’una hora a partir de la  comunicació. En cas de no acceptació, per haver rebutjat el nomenament o per manca de connexió, es comunica el nomenament successivament al segon i al tercer candidat, si n’hi  ha, pel mateix procediment. 

Els serveis territorials han de donar publicitat en les respectives pàgines web de les franges  horàries en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament. 

Selecció de personal interí docent 

La persona candidata que ha acceptat la proposta del lloc de treball que s’ha d’ocupar, ha  d’imprimir la credencial, que ha de lliurar al director o directora del centre adjudicat en el  moment d’incorporar-s’hi, atès que sense aquest document el director o directora del centre  no pot confirmar l’adjudicació del lloc de treball. La data d’incorporació ha de ser la que  figura a la credencial com a dia d’inici de la substitució. 

Un cop formalitzat el nomenament, els serveis territorials han de publicar el resultat de  l’adjudicació a la seva pàgina web. 

Aquest sistema d’adjudicació telemàtica de nomenaments no modifica el funcionament del  procediment telemàtic massiu de nomenaments. 

Barem dels mèrits i entrevista 

Els mèrits de les persones candidates es valoren d’acord amb el barem indicat a l’Annex 2  de la Resolució EDU/1852/2021, d’11 de juny. S’aixecarà un acta de l’entrevista de  selecció. 

Publicitat de la plaça adjudicada 

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials o els  centres utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions realitzades per aquest  procediment en el web del respectiu servei territorials: plaça adjudicada, nom i cognoms de  les 10 persones candidates que reuneixen els requisits, nom i cognom de les persones  entrevistades i nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i el seu número  d’ordre. La informació de les adjudicacions s’ha d’actualitzar setmanalment.  

Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura 

Difícil cobertura per a llocs de característiques especials, de serveis educatius de  centres de màxima complexitat, d’Escoles d’art i Instituts- Escola i com a conseqüència de  la no-acceptació o la manca de candidats. 

Per a determinades adjudicacions molt específiques corresponents als llocs de treball de  característiques especials, de centres de màxima complexitat, d’Escoles d’art, i Instituts Escola, de serveis educatius, i per aquells que s’ha constatat la dificultat de cobrir-los perquè  no hi ha candidats disponibles o els que hi ha no han acceptat aquestes adjudicacions en  dos actes de nomenaments telemàtics, els serveis territorials han d’actuar de la manera  següent: 

a) Donar publicitat, al web dels serveis territorials d’Educació o del CEB, de la vacant o  substitució que s’ha de cobrir, amb indicació de l’especialitat requerida i les habilitats  específiques, i/o les característiques que fan que el lloc sigui de difícil cobertura. Les especificitats del lloc han de constar de forma molt clara i concreta en la publicitat que  se’n faci de la vacant o substitució. 

b) Obrir un termini de dos dies naturals perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent dels serveis territorials o el CEB que s’encarrega de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, han de tenir prioritat els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre més baix. 

Les sol·licituds de les persones que formen part de la borsa de personal interí docent tenen  preferència davant les sol·licituds de les persones que no en formen part. Les sol·licituds dels candidats que no compleixin els requisits genèrics i específics es tindran  en compte de manera excepcional, si es té la competència per impartir l’especialitat  impartida. 

En cas de no presentar-se cap candidat que tingui la competència per impartir l’especialitat  convocada mitjançant aquest procediment l’oferta seguirà publicada fins a la seva cobertura.  

Si es fa una selecció mitjançant entrevista, s’ha d’anunciar en el moment d’oferir la plaça. Si és el cas, l’entrevista la realitza el director o la directora o el o la cap d’estudis del centre, el o la cap del departament i un professor o professora del departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada. S’ha d’aixecar acta de la selecció del candidat, especificant-ne els motius de la tria. 

L’entrevista ha de versar sobre les habilitats específiques requerides per cobrir el lloc, ha de ser individualitzada, i s’ha de realitzar de forma presencial o per mitjans telemàtics. L’objecte de l’entrevista ha de centrar-se en els mèrits al·legats pel candidat a la seva sol·licitud. 

c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en els webs respectius: plaça adjudicada, nom i cognoms de les persones candidates i nom i cognom de la persona  a la qual s’ha adjudicat el lloc i número d’ordre. La informació de les adjudicacions s’ha  d’actualitzar setmanalment. 

d) Un cop finalitzat tot el procés d’adjudicació per difícil cobertura, s’aixecarà un acta de les  proves realitzades per acreditar la idoneïtat per ocupar llocs de treball convocats pel  procediment de difícil cobertura. 

Difícil cobertura de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari de  centres de formació de persones adultes 

En aquests casos, per seleccionar el candidat els serveis territorials i el CEB han de seguir  el següent procediment: 

a) Donar publicitat de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació del perfil del  lloc de treball, a través del web dels serveis territorials d’Educació o del CEB. b) Obrir un termini de dos dies naturals perquè els interessats es posin en contacte amb el  personal de la secció de personal docent dels serveis territorials o el CEB, encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions.  

Els candidats han d’acreditar que reuneixen els requisits específics que estableix la base 3.4  de la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre  l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al  personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius  públics dependents del Departament d’Educació 

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits, han de tenir prioritat  els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre  més baix. 

Les sol·licituds de les persones que formen part de la borsa de personal interí docent tenen  preferència davant les sol·licituds de les persones que no en formen part. Les sol·licituds dels candidats que no compleixin els requisits genèrics i específics es tindran  en compte de manera excepcional, si es té la competència per impartir l’especialitat  impartida. 

En cas de no presentar-se cap candidat que tingui la competència per impartir l’especialitat  convocada mitjançant aquest procediment l’oferta seguirà publicada fins a la seva cobertura.  

c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en els webs respectius: plaça adjudicada, nom i cognoms de les persones candidates i nom i cognom de la persona  a la qual s’ha adjudicat el lloc i número d’ordre. La informació de les adjudicacions s’ha  d’actualitzar setmanalment. 

d) Un cop finalitzat tot el procés d’adjudicació per difícil cobertura, s’aixecarà un acta de les  proves realitzades per acreditar la idoneïtat per ocupar llocs de treball convocats pel  procediment de difícil cobertura. 

Procediments d’urgència 

Si després dels actes de nomenaments telemàtics, la persona a qui s’ha adjudicat una substitució no pot o no vol incorporar-se a la destinació adjudicada, es pot designar una  nova persona candidata, que s’ha d’incorporar al centre en la mateixa data en què estava  prevista la incorporació de la persona que ha refusat l’adjudicació. Aquest procediment s’ha  de seguir sempre que no es tracti d’un supòsit de substitució de difícil cobertura previst al  punt 7.3. 

Per formalitzar aquest nou nomenament, els serveis territorials del Departament d’Educació o el CEB, tan bon punt tinguin coneixement que el substitut designat no s’incorporarà al centre, han de localitzar un nou candidat de la llista de persones disponibles de la mateixa especialitat, respectant l’ordre en tot cas.  

S’han de posar en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de  comunicació individual que els responsables de les unitats territorials corresponents  considerin més eficaç. 

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin,  s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en el seu web: plaça adjudicada, nom i  cognoms de les persones candidates i nom i cognom de la persona a la qual s’ha adjudicat  

el lloc i número d’ordre. La informació de les adjudicacions s’actualitzarà com a mínim cada  setmana.

Condicions per cobrir les vacants i substitucions de jornada reduïda

Reducció de jornada 

Per poder gaudir de qualsevol reducció de jornada, les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent han d’estar ocupant un lloc de treball de jornada sencera. La data d’inici de la reducció de jornada no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament. 

Es podrà gaudir de reducció de jornada per la cura d’un fill menor de 23 anys afectat per  malaltia greu o càncer encara que no es tingui jornada sencera.  

Per poder compactar la reducció de jornada s’ha d’ocupar un lloc de treball a jornada  sencera i a vacant. 

La lactància es gaudeix amb qualsevol jornada i tipus de nomenament: interinitat o substitució. No obstant això, per poder compactar-la s’ha d’ocupar, com a mínim, un lloc de  treball vacant. Si se n’ocupen dos simultàniament -un a vacant i un altre a substitució-,  només es pot compactar la part de la vacant. 

Adjudicacions de mitja jornada  

Quan s’adjudiqui una plaça de mitja jornada la persona nomenada té dret preferent a ocupar  altres vacants i substitucions de mitja jornada que es produeixin en el mateix centre, per  completar-ne l’horari, sempre que l’organització del centre ho permeti, les característiques  de la plaça ho permetin i l’interessat reuneixi els requisits per ocupar la plaça. De manera excepcional, també se’ls pot oferir una altra vacant o substitució de mitja jornada  que es produeixi en un centre diferent, per completar-ne l’horari, sempre que les dues places  siguin del mateix cos, la persona interessada estigui d’acord i tingui l’especialitat o la  capacitació per impartir-la i l’organització dels centres ho permeti. 

Finalització d’alguns nomenaments compactats 

Quan el personal docent hagi estat nomenat en un lloc de treball resultat de la compactació  de llocs de treball de mitges jornades i finalitzi algun dels nomenaments, la persona  interessada pot triar entre continuar prestant serveis en l’altre lloc ocupat, o bé cessar en els  dos i participar en els actes d’adjudicació telemàtics. 

Condicions per confeccionar horaris en cas d’acumulació de més d’una reducció de  jornada 

En un mateix centre públic d’educació infantil i primària 

Si en un mateix centre d’educació infantil i primària hi ha dues vacants o substitucions a mitja jornada amb una durada prevista de tot el curs escolar, s’acumulen les  jornades per facilitar la substitució de les activitats docents, sempre que aquestes siguin  compatibles.

En un semblant centre públic d’educació secundària  

Si en un mateix centre d’educació secundària hi ha dues vacants o substitucions a mitja  jornada amb una durada prevista de tot el curs escolar, s’acumulen les jornades per facilitar  la substitució, sempre que siguin del mateix cos.

Data d’actualització:  09.09.2022