Mesures d’actuació davant d’onades de calor

Mesures d’actuació en l’àmbit educatiu davant d’onades de  calor o d’altes temperatures excepcionals 

Aquest document s’ha elaborat amb l’assessorament de la Societat Catalana de Pediatria, i  té com a finalitat recordar les pautes comunes d’actuació en els centres educatius davant  d’onades de calor o de temperatures excepcionals. 

Mesures preventives i organitzatives a aplicar 

Davant de situacions d’onada de calor o d’altes temperatures excepcionals, i amb l’objectiu  de reforçar l’atenció, la protecció i el benestar de tots els membres de la comunitat  educativa, es recomana l’adopció de les següents mesures: 

1. Mesures generals dels edificis educatius 

– Durant les hores de sol, sempre que sigui possible, abaixeu les persianes de les finestres  en què el sol toca directament.  

– Mantingueu la ventilació creuada*. 

* La ventilació natural creuada és el resultat d’una diferència de pressió entre les diferents façanes d’un edifici a causa del vent  o d’una diferència de temperatura. Té dos efectes: afavoreix la renovació d’aire viciat interior i facilita el procés natural de  refrigeració per evaporació. 

– Quan les condicions de seguretat ho permetin, obriu les finestres del centre durant la nit  per refrescar-lo. Si això no és possible, obriu-les a primera hora del matí. 

– Quan sigui possible, reduïu al mínim l’ús de la il·luminació elèctrica. 

– En els espais exteriors utilitzeu tant com sigui possible les zones d’ombra disponibles, i, si  no n’hi ha, eviteu fer-hi activitats durant les hores de màxima insolació (de 12 a 16 h).  Eviteu també fer activitats en espais tancats amb temperatures molt altes (gimnasos,  aules tancades, etc.) 

2. Mesures generals de protecció, seguretat i benestar dels membres de la comunitat  educativa  

– A l’exterior, cal evitar estar al sol i és recomanable portar gorra o barret i un ventall. – Apliqueu les mesures de protecció solar (ús de crema, etc.). 

– Beveu regularment aigua encara que no tingueu set i oferiu-ne amb freqüència als alumnes, especialment als infants més petits.  

3. Mesures generals organitzatives en els centres educatius

– Eviteu, en la mesura que sigui possible, fer activitats en els espais més calorosos, i si cal  traslladeu els alumnes a altres espais o instal·lacions del centre educatiu que resultin més  frescos o ombrejats per fer-les. 

– A criteri de l’equip directiu, dins de l’horari lectiu ajusteu les diferents activitats a les  circumstàncies meteorològiques. Eviteu fer les tasques de més activitat física en les  hores més caloroses del dia i procureu fer-les en espais ombrejats o, si s’escau, suprimiu les. 

– Programeu activitats en espais que disposin d’unes condicions ambientals favorables  durant els dies de més calor i consulteu el pronòstic del temps a l’hora de programar-ne fora del centre educatiu.  

– En la realització de les activitats, identifiqueu i presteu especial atenció a les persones  més vulnerables i als grups de risc: 

∙ Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat. ∙ Persones amb malalties cròniques (hipertensió arterial, diabetis, malalties  cardiovasculars, malalties respiratòries, malaltia pulmonar obstructiva crònica,  malalties renals o altres persones que prenen medicaments especials). ∙ Dones embarassades. 

∙ Infants menors de 4 anys. 

Aquestes mesures organitzatives s’han d’adoptar considerant que s’ha de mantenir  l’horari del centre educatiu i que l’alumnat pot romandre-hi fins que finalitzi la jornada  escolar

4. Mesures específiques organitzatives en els centres educatius 

Activitats lectives: 

– Els centres educatius, en aplicació del principi d’autonomia organitzativa, poden  flexibilitzar la distribució horària de les activitats amb la finalitat d’adaptar-se a les  circumstàncies d’altes temperatures excepcionals. 

– Les faltes d’assistència motivades per les altes temperatures poden considerar-se  justificades sempre que hagin estat comunicades per la família de l’alumne o alumna. 

Activitats complementàries: 

– Cal revisar la programació i les condicions de realització de les activitats  complementàries per, si cal, modificar-les o suprimir-les segons el criteri de protecció de  tots els membres de la comunitat educativa.  

Serveis complementaris: 

– La prestació dels serveis complementaris de menjador escolar i transport escolar s’han  de mantenir segons les condicions i els horaris establerts.

5. Actuacions en cas d’esgotament per calor o de cop de calor 

L’esgotament per calor és un estadi previ al cop de calor, per la qual cosa cal reconèixer-lo a  fi de prevenir una situació més greu. En els infants i joves, els símptomes inclouen sudoració  excessiva, sensació de calor sufocant i de set intensa, sequedat a la boca, rampes  musculars, esgotament, cansament o debilitat. 

Davant d’aquests símptomes en un període de temperatures elevades, cal traslladar la  persona afectada en un lloc més fresc i fer-li beure aigua (és important que l’aigua o els  líquids utilitzats per refredar la persona no siguin massa freds). 

Els símptomes més freqüents d’un cop de calor inclouen, entre d’altres, un augment de la  temperatura corporal superior a 40ºC; mal de cap; nàusees i vòmits; pell envermellida,  calenta i sense suor; respiració i freqüència cardíaca accelerades, i alteracions de l’estat  mental o del comportament, com ara confusió, irritabilitat o deliri. 

En cas de cop de calor, a més de les mesures anteriors, cal avisar urgentment els serveis  d’emergències (112). 

6. Documentació 

Per a més informació, podeu consultar els enllaços següents: 

La calor durant la jornada de treball a l’estiu. Treball (gencat.cat) 

Onada de calor. Departament d’Interior 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 

Real decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de  seguretat i salut en els llocs de treball 

Canal Salut. Cop de calor 

Canal Salut. Protecció solar 

Canal Salut. Hidrateu-vos

Protecció, seguretat i benestar dels membres de la comunitat educativa

 • A l’exterior, evitem estar al sol. Portem una gorra o un barret i un ventall.
 • Apliquem les mesures de protecció solar (ús de crema solar, etc.).
 • Bevem regularment aigua encara que no tinguem set i oferim-ne amb freqüència als alumnes, especialment als infants més petits.

Espais interiors i exteriors del centre educatiu

Sempre que sigui possible:

 • Abaixem les persianes de les finestres en què el sol toca directament.
 • Incrementem la ventilació natural.
 • Deixem les finestres obertes durant la nit. Si això no és possible, obrim-les a primera hora del matí.
 • Reduïm al mínim l’ús de la il·luminació elèctrica.
 • En els espais exteriors, utilitzem tant com sigui possible les zones d’ombra disponibles, i, si no n’hi ha, evitem fer-hi activitats durant les hores de màxima insolació (de 12 a 16 h).
 • Evitem fer activitats en espais tancats amb temperatures molt altes (gimnasos, aules tancades, etc.).

Organització: aspectes generals dels centres educatius

Aquestes mesures les adoptem tenint en compte que cal mantenir l’horari del centre educatiu i que l’alumnat pot romandre-hi fins que finalitzi la jornada escolar.

 • A criteri de l’equip directiu, dins de l’horari lectiu ajustem les diferents activitats a les circumstàncies meteorològiques.
 • Programem activitats en espais que disposin d’unes condicions ambientals favorables i consultem el pronòstic del temps a l’hora de programar-ne fora del centre educatiu.
 • A l’hora de fer activitats, identifiquem i prestem especial atenció a les persones més vulnerables i als grups de risc:
  • Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat.
  • Persones amb malalties cròniques (hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, malaltia pulmonar obstructiva crònica, malalties renals o altres persones que prenen medicaments especials).
  • Dones embarassades.
  • Infants menors de 4 anys.

Organització: aspectes específics dels centres educatius

Activitats lectives

 • Podem flexibilitzar la distribució horària de les activitats amb la finalitat d’adaptar-nos a les altes temperatures.
 • Les faltes d’assistència motivades per les altes temperatures les podem considerar justificades sempre que la família de l’alumne o alumna les hagi comunicat.

Activitats complementàries

 • Revisem la programació i les condicions de realització de les activitats complementàries per, si cal, modificar-les o suprimir-les.

Serveis complementaris

 • La prestació dels serveis complementaris de menjador escolar i transport escolar s’han de mantenir segons les condicions i els horaris establerts.

Atenció a la salut: actuacions en cas d’esgotament per calor o de cop de calor

L’esgotament per calor és un estadi previ al cop de calor, per la qual cosa cal reconèixer-lo a fi de prevenir una situació més greu. En els infants i joves, els símptomes inclouen sudoració excessiva, sensació de calor sufocant i de set intensa, sequedat a la boca, rampes musculars, esgotament, cansament o debilitat.

Davant d’aquests símptomes en un període de temperatures elevades, traslladem la persona afectada en un lloc més fresc i fem-li beure aigua (és important que l’aigua o els líquids utilitzats per refredar la persona no siguin massa freds).

Els símptomes més freqüents d’un cop de calor inclouen, entre d’altres, un augment de la temperatura corporal superior a 40ºC; mal de cap; nàusees i vòmits; pell envermellida, calenta i sense suor; respiració i freqüència cardíaca accelerades, i alteracions de l’estat mental o del comportament, com ara confusió, irritabilitat o deliri.

En cas de cop de calor, a més de les mesures anteriors, avisem urgentment els serveis d’emergències (112).