[Borsa EEE] Convocatòria extraordinària

Educador/a d’educació especial en centres públics (C1) – EEE: tots els àmbits geogràfics.

  • S’obre el termini de presentació de sol·licituds a partir del dia 22 de desembre per tal que les persones que reuneixen els requisits per formar part de la borsa esmentada puguin formalitzar la seva participació o ampliar els àmbits territorials i/o les categories professionals per als participants actuals de la borsa. Un cop inscrit un nombre de candidats suficients, es tancarà el termini d’inscripció, la qual cosa serà anunciada pels mateixos canals.
  • D’acord amb el punt 3 de la Resolució de 20 de desembre de 2021, que obre la convocatòria extraordinària 14/2021, s’informa que es tancarà el termini d’inscripció a la borsa el proper 30 d’abril de 2022.

Participants

Poden participar en aquesta convocatòria les persones que reuneixen els requisits generals, establerts a la base 13.3 de la Resolució de 5 de juliol de 2020 de la directora de Serveis del Departament d’Educació, requisits per a la contractació, i els requisits específics establerts a l’annex 2 de l’esmentada Resolució.

Els requisits s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la sol·licitud i continuar complint durant la vigència de la borsa.

Podeu consultar l’estat de la vostra sol·licitud al web de l’aspirant.

Sol·licitud

La solꞏlicitud de participació a la borsa de treball per a les persones que reuneixen els requisits establerts al punt 3, s’ha de formalitzar mitjançant el tràmit corresponent a la seu electrònica a través de la web de l’aspirant. Per accedir a la web de l’aspirant és necessari identificar-se amb usuari i contrasenya. Cal donar-se d’alta seguint les indicacions de l’aplicació.

Un cop identificades, les persones participants han de seguir els passos de tramitació que estableix l’aplicació. Una vegada emplenada la sol·licitud, tramitada i registrada per via telemàtica definitivament, es considera presentada davant de l’Administració. Després d’aquesta tramesa i dintre del període de presentació de sol·licituds, les modificacions que impliquin una nova sol·licitud fan que s’anul·li la sol·licitud tramitada i se’n generi una de nova. Efectuada la tramitació i el registre de la sol·licitud, la persona interessada pot obtenir el document d’acreditació de presentació de la seva sol·licitud.

En el cas d’haver de presentar documentació, caldrà fer-ho amb el document que es genera a través de l’aplicació informàtica, on s’especifica la documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud, per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, adreçat a l’àrea territorial de gestió demanat, durant el termini de presentació de sol·licituds establert.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa de requisits i mèrits es tancarà el dia 30 d’abril de 2022.