Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014, desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015. Els principals canvis que comporta per a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els tràmits que el mateix metge o metgessa o l’empresa han de fer.

Destaquem:
Aquests canvis afecten al següent personal:

  • Personal laboral
  • Interins/es
  • Funcionaris d’FP que estan al règim de SS

Aquests canvis NO afecten al següent personal:

  • Funcionaris/es de carrera que estan a Muface (tinguin mútua o SS)
  • Nous funcionaris/es de carrera a partir de l’1/1/2011 que estan a Muface, tot i tenir la jubilació per SS.

Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS, i queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia s’estableixen diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.
Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per aquest nou decret i per tant seguiran els procediments de baixa anteriors.
En els annexos de l’Ordre podeu trobar els nous formularis, tant pels treballadors/es com per l’empresa. En els formularis de l’empresa no hi surt el codi de malaltia o diagnòstic, complint així la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.