Cap substituta al carrer durant el confinament!

El Departament, garanteix que es mantindrà el nomenament de les persones que l’haguessin perdut a causa d’un canvi del fet causant de la baixa.

Amb caràcter excepcional, durant el període de vigència de l’estat d’alarma, si es produeix un canvi d’incidència del titular del lloc, (per exemple finalització llicència per malaltia i seguidament nova incidència, permís de maternitat), finalitzarà el nomenament de substitució vinculat a la primera incidència del titular, però, la persona substituta tindrà un nou nomenament per cobrir la nova incidència del titular, des del primer dia, sempre que procedeixi la formalització d’un nou nomenament.
No s’acceptaran les demandes de reingrés sol·licitades en el moment del tancament dels centres. No donaran d’alta cap IT, independentment de la data prevista, sense el comunicat d’alta mèdic corresponent i per tant la impossibilitat de moure’s a un centre mèdic, no provocarà altes d’ofici.

Com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta nova instrucció, cal recordar a les persones afectades que no procedeix la tramitació de la prestació d’atur, en aquest supòsit.

L’aparició del nomenament a l’ATRI pot trigar uns dies.

Ens felicitem per aquesta rectificació.

Així mateix continuem reclamant UN SISTEMA MÉS JUST PER LA CONTRACTACIÓ O NOMENAMENTS, que NO HAGUÉS DEIXAT A L’ATUR a totes aquelles persones que cobrint una Incapacitat temporal han vist com el sistema actual els deixa sense treball en presentar els/les titulars altes mèdiques i l’Administració tenir tancat el procediment de nous nomenaments.

CGT proposem contractes anuals o nomenaments anuals o el més llargs possible, pels substituts/es que cobriríem les IT al llarg del curs del personal docent i evitarien aquestes situacions d’atur laboral entre un nomenament i altre.