Col·laboració en l’horari lectiu del centre de persones, entitats o professionals d’atenció educativa no docent

RESOLUCIÓ sobre l’aprovació de la Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l’horari lectiu del centre de professionals d’atenció educativa no docent o d’entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.

Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l’horari lectiu del centre de professionals d’atenció educativa no docent o d’entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.

La profusió d’iniciatives tendents a incorporar la intervenció de diferents agents educatius com a col·laboradors en els centres públics, fa necessari articular un procediment que doni coherència pedagògica i cobertura legal a aquestes intervencions. (*)

L’objectiu d’assolir la màxima qualitat educativa en l’atenció a l’alumnat justifica la implicació d’agents de l’entorn que poden complementar i reforçar l’acció educativa dels professionals del centre.

La Llei d’Educació estableix un règim especial per a la ciutat de Barcelona, considerant al Consorci com un ens associatiu que gestiona les competències atorgades per la llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

El Consorci d’Educació de Barcelona, creat per la Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, exerceix les seves competències en el territori municipal de Barcelona, i pot exercir les potestats reglamentàries que li atribueix la Carta municipal.

Per tot l’anteriorment exposat, el Consell de direcció resol,

1.- Objecte i àmbit d’aplicació.

L’objecte d’aquesta instrucció es regular la col·laboració en l’horari lectiu, als centres docents públics gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, de diferents agents que, coordinats per l’equip educatiu, complementin l’activitat educativa que el centre ofereix als seus alumnes, o d’entitats o persones que realitzin activitats vinculades al projecte educatiu del centre.

2.- Característiques:

a) Tipologies d’activitat i perfils:

– Suport educatiu per a la consolidació i millora dels aprenentatges, mitjançant activitats de reforç, suport lector o lingüístic, activitats lúdiques o artístiques o d’altres anàlogues. Les actuacions del personal col·laborador es realitza sota la direcció del personal docent.

Intervencions emocionals i psicosocials específiques en l’alumnat per promoure les habilitats de relació social i la capacitat d’autoregulació emocional. A càrrec de professionals de l’àmbit de la psicologia, la psico-pedagogia o l’educació social.

– Activitats de dinamització sòcio-cultural que impliquen produir esdeveniments festius, actuacions, performances en el si de la comunitat educativa, com a producte del treball de l’alumnat.

Suport a activitats educatives que es realitzen fora de l’aula, com per exemple hort escolar, laboratori, biblioteca o taller de plàstica.

Acompanyament en viatges culturals o sortides educatives, tenint en compte que no es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un mestre o mestra o professor o professora, llevat d’aquelles sortides en què la programació general anual determini altres condicions que exigeixin una ràtio superior en el nombre d’acompanyants, valorades les condicions de seguretat i els requeriments de protecció als alumnes.

b) La relació podrà donar-se en forma de participació, col·laboració i/o intervenció i podrà tenir una compensació econòmica o ser de caràcter voluntari sense compensació. En tot cas, s’haurà de respectar el que estableix la normativa específica per a cada cas. En cap cas es podrà condicionar la participació de l’alumnat a una aportació econòmica.

c) Haurà d’estar directament relacionada amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats dels alumnes per reduir les barreres per a l’aprenentatge i es concretarà en serveis de suport educatiu addicionals i no estrictament necessaris que, en cap cas, poden suplir les tasques del personal assignat per l’administració al centre educatiu.

d) Serà de caràcter no puntual i en espais educatius previstos dins del projecte educatiu.

e) Les actuacions que es prevegin hauran d’estar contemplades dins del Projecte Educatiu del Centre o bé dins les línies prioritàries marcades des del Consorci d’Educació de Barcelona i es donarà compte trimestralment al Consell Escolar del Centre, tant dels professionals, com de les entitats o persones que hagin participat.

f) Tipologia de les relacions:

1. Contracte de serveis: els contractes de serveis s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa continguda al Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2. Acord de col·laboració amb entitats o altres administracions. Es podran realitzar amb entitats professionals sense ànim de lucre, administracions públiques per realitzar estudis o AMPA.

3. Col·laboració del professorat jubilat i dels inspectors i inspectores d’educació jubilats/ades amb els centres públics i serveis educatius, d’acord amb la regulació establerta pel Departament d’Ensenyament.

a) La relació s’haurà de formalitzar segons la tipologia i d’acord amb la normativa vigent, i en qualsevol cas haurà de recollir com a mínim: objecte, serveis que es realitzaran, coordinació, professionals, organització i supervisió de la tasca, contraprestació, assegurança de responsabilitat patrimonial i civil per les quanties previstes pel Departament d’Ensenyament, i compliment dels requisits per activitats que impliquen contacte habitual amb menors. A tal efecte les persones que pretenguin l’accés a aquestes activitats, deuran aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i la adolescència.

b) El centre educatiu no mantindrà cap relació laboral amb el personal de serveis de suport educatiu addicional i l’actuació d’aquest personal serà grupal i sempre conjuntament amb el personal docent responsable.

c) La formalització del contracte de serveis o de l’acord de col·laboració haurà d’estar prèviament autoritzada pel Consorci d’Educació de Barcelona.

d) El Consorci d’Educació de Barcelona establirà un registre de contractes de serveis i acords, relatius a la col·laboració en l’horari lectiu del centre de professionals d’atenció educativa no docent o d’entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.

3.- Protecció de dades

En el tractament de dades obtingudes mitjançant les col·laboracions que s’estableixen en aquesta Instrucció, és aplicable la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Cal adoptar les mesures necessàries per a garantir-ne la seguretat i la confidencialitat.

4.- Vigència.

La present instrucció entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC.

Els centres educatius que, a l’entrada en vigor de la present instrucció, es trobin desenvolupant activitats objecte de d’aquesta instrucció, hauran de regularitzar l’activitat i demanar autorització al Consorci d’Educació de Barcelona.