Com convocar un claustre

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora.

Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix l’article 146.2 de la Llei d’educació. A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre, i per al compliment del projecte de direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre.

El claustre pot ser convocat per l’equip directiu però també a petició d’un terç del professorat. L’article 48.6 del Decret 102/2010, de 3 d’agost diu “El claustre del professorat es reuneix […] sempre que […] ho sol·liciti al menys un terç de les persones membres.”

Es pot fer servir també aquesta normativa per introduir un punt en l’ordre del dia d’una convocatòria ordinària de claustre.

LEC – Claustres