Com fer una denúncia a inspecció de treball

Tothom té dret a denunciar irregularitats laborals, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que denuncia.

Inspecció de treball té atribuïdes potestats administratives, la finalitat és vigilar el correcte compliment de la normativa de l’ordre social, i, en cas d’incompliment, exigir les corresponents responsabilitats. Així mateix, té atribuïdes funcions d’assessorament, conciliació, mediació i arbitratge en matèria de riscos laborals, Seguretat Social, protecció social, ocupació, formació, etc.

En primer lloc, hem de saber que són fets denunciables tots aquells que tinguin relació amb temes laborals, de seguretat en el treball, de salut laboral, de Seguretat Social i de condicions d’ocupació. Les infraccions, que poden ser comeses per persones físiques o jurídiques, poden consistir tant en accions com en omissions. Tota infracció o falta pot ser lleu, greu o molt greu, corresponent-unes sancions de menys a més gravetat, respectivament.

És molt important seguir les instruccions sobre com i on presentar-la a fi de garantir-ne la recepció, així com complir amb uns requisits bàsics de contingut per facilitar a la Inspecció de Treball la tasca d’investigació i comprovació dels fets denunciats.

Requisits bàsics

A fi de poder ser admesa a tràmit, la denúncia ha de complir dos requisits bàsics:

1. S’hi ha d’identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà anònimament). La Inspecció de Treball, però, tractarà sempre amb confidencialitat l’origen de la denúncia.

2. Ha de basar-se en fets amb fonament i en assumptes que no estiguin en coneixement d’un òrgan judicial.

Què ha de contenir la denúncia?

  • Les dades personals i signatura de la / les persona / es denunciant / s. No s’admeten denúncies anònimes.
  • Han de exposar de forma clara els fets denunciats susceptibles de constituir una infracció.
  • Cal indicar la data i lloc de comissió dels fets denunciats.
  • Identificar la / les empresa / es que ha comès de la presumpta infracció i, si és possible, la / les persona / es responsable / s de la / es mateixa / es.
  • Qualsevol tipus d’informació més que pugui ser rellevant per a la denúncia.

Com i on presentar la denúncia

Per tramitar-la, hi ha dues vies possibles:

Presencialment

denuncia_itc_cat.pdfUn cop emplenat i imprès el model de denúncia, podeu presentar-lo físicament a la inspecció territorial de treball de Catalunya que correspongui; en el cas de Barcelona i Lleida cal, però, sol·licitar cita prèvia. També, podeu presentar la denúncia a qualsevol oficina de Correus o punt de l’Administració Pública amb servei de registre.

Via POSTAL – Dirigides a l’oficina corresponent de la Inspecció Provincial de Treball i S.S. S’adverteix que si la denúncia es presenta per via postal o en els registres sense personar el denunciant, s’exigirà adjuntar còpia compulsada el DNI del denunciant i, si s’escau, autorització expressa d’aquest per que la Inspecció pugui verificar les seves dades d’identitat a el registre corresponent.

Electrònicament

N’hi ha prou que, preferiblement a través del navegador Google Chrome, accediu al tràmit telemàtic de Denúncia per irregularitats laborals i seguir les indicacions que allà trobareu.

Normativa a destacar:

Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Reial Decret 928/1998, el Reglament General sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social.