Com reclamar les qualificacions obtingudes a les oposicions

Podem reclamar després de la primera prova (Programació i UD/AEA) i després de la segona prova (Pràctic i tema).

Convocatòria

7.4.1.1 Primera prova

Una vegada finalitzada la primera prova, s’ha d’exposar en el tauler d’anuncis del centre on aquesta s’hagi realitzat i en el web del Departament d’Educació – tauler de l’aspirant, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per totes les persones participants en la primera prova i s’ha d’obrir un termini de dos dies hàbils, a comptar des de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s’indiqui en el tauler de l’aspirant en el moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d’acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista amb la puntuació definitiva de la primera prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

7.4.1.2 Segona prova

Una vegada les persones aspirants siguin identificades, es fa pública la llista provisional de manera nominal amb les puntuacions obtingudes en la segona prova i s’obre un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s’indiqui en el tauler de l’aspirant en el moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d’acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista definitiva amb la puntuació definitiva de la segona prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.