Comunicat intersindical en defensa de la Formació Professional inicial de Catalunya

comunicat_intersindical_en_defensa_de_la_formacio_professional_inicial_de_catalunya_ustec_csc_prof._sec._cgt_comunicat_intersindical_en_defensa_de_la_formacio_professional_inicial_de_catalunya.pdfEl mes de juny es compleixen 5 anys de la publicació de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificacions professionals. Possiblement, la llei amb més repercussions negatives sobre el sistema públic educatiu català. La Llei catalana de l’FP és filla de la Llei d’Educació de Catalunya, de la qual hereta els seu principis neoliberals, és a dir, primacia d’allò privat sobre allò públic, externalització, ingerència del mercat sobre la governança del sistema educatiu, la competitivitat com a màxima general de tots els aprenentatges i el lliurament sistemàtic dels estudis i dels estudiants a l’empresa. D’aquesta manera, els ensenyaments polivalents per a tota una vida professional deixen pas a uns aprenentatges concrets destinats a satisfer les necessitats puntuals d’una empresa.

Els sindicats sotasignats, representants de la immensa majoria del professorat de Formació Professional:

1.- Exigim una llei que blindi l’FP en el si del Departament d’Educació, i que garanteixi els recursos econòmics, materials i de personal necessaris. No a l’externalització de l’FP ni a la seva privatització.

2.- Exigim la no obligatorietat de la modalitat DUAL i que aquesta tan sols sigui aplicable en aquells cicles formatius on quedi constatat que la modalitat DUAL millora la formació de l’alumnat.

3.- Denunciem que la formació integral que necessita l’alumnat que cursa FP inicial no es pot equiparar a la formació merament per a l‘ocupació.

4.- Exigim el manteniment de les hores de formació en els mòduls professionals on els alumnes aprenen la professió i un reconeixement econòmic de les pràctiques (FCT). L’FP inicial està destinada a crear professionals qualificats i no pas mà d’obra barata.

5.- Reclamem un sou just per cursar la modalitat DUAL, amb contracte laboral i no pas beca salari.

6.- Exigim que la futura llei vagi lligada a una legislació laboral que blindi la qualificació dels estudiants titulats d’FP per tal que s’ocupin d’acord amb la seva formació. Acadèmicament cal vetllar perquè el funcionament dels centres no quedi supeditat als interessos de l’entorn productiu immediat.

7.- Reclamem una equiparació salarial a l’alça del professorat de cicles formatius, atès que imparteixen el mateix nivell docent.

8.- Exigim mantenir el propòsit igualador de l’FP, no generant diferències i competitivitat entre centres amb l’assignació opaca de recursos.

9.- Considerem imprescindible augmentar la despesa pública per dotar de mitjans, humans i materials, els instituts d’FP, ja que és l’única via per aconseguir uns estudis de qualitat. No a la desinversió i malbaratament de recursos que suposa aquesta reforma.

10.- Lamentem el paper interessat de patronals i alguns sindicats de la Mesa Sectorial prestant serveis que anteriorment es realitzaven en instituts.

Per tot això, demanem la derogació immediata de la Llei 10/2015 de formació i qualificacions professionals, que implica el desmantellament i la desregularització de l’FP i afavoreix la gestió poc transparent dels recursos públics.

Barcelona, juny de 2020.

screenshot_2020-06-04_at_11.36.28.png