Comunicat sobre el preacord de l’annex del Conveni a l’IMEB

El 19 de febrer ens ha arribat el document del preacord de l’annex del conveni a l’IMEB i els sindicats que negocien les nostres condicions laborals a l’IMEB han convocat una assemblea per tal d’informar i decidir respecte la proposta d’acord. Tot i que ens arribar la convocatòria amb molt poc temps, hem fet uns apunts de qüestions que ens criden l’atenció o que creiem que haurien d’apareixer. En general, volem aportar algunes consideracions:
1. Sentim que aquestes negociacions s’han fet amb poca transparència i sense la participació de les treballadores i treballadors. A més s’ha informat i s’ha facilitat el document amb molt poca antelació i doncs el personal no hem tingut temps suficient per llegir-lo, reflexionar-hi i fer preguntes i possibles aportacions. A més s’ha convocat l’assemblea per presentar el preacord i decidir en dies diferents, i doncs hi haurà confusió i potser poca assistència.
2. No volem que passi com a l’assemblea que es va convocar en condicions similars per decidir sobre el preacord del Consorci d’Educació, on la part social va expressar que no era el millor dels acords possibles i que seria bo fer una mobilització. Però seguidament van dir que com érem tant poca gent, no hi havia forces per fer-la i que consideraven que s’havia de signar.
Des de la CGT tenim molt clar que no es pot convocar una assemblea, o qualsevol tipus d’acció, amb tan poca antelació. Les assemblees i les mobilitzacions, per a que tinguin èxit, s’han de treballar molt: s’ha d’anar als centres i fer-hi assemblees, s’ha de fer unitat sindical incloent tots els actors implicats, s’ha de donar informació clara i transparent.
3. Pensem que aquest no és un bon acord per les treballadores i treballadors de l’IMEB i que tornem a perdre una oportunitat de fer pressió i aconseguir millores. Per això nosaltres proposem no signar aquest preacord i començar a treballar per una mobilització que doni suport a les companyes que negocien l’annex i fer pressió per millorar-lo
A continuació facilitem les notes que hem pogut fer respecte el redactat de l’annex. No pretén ser una crítica a les representants de la mesa, que segur han fet tot l’esforç possible. A la CGT volem fer pinya i treballar plegades per la millora de les condicions laborals i creiem que és necessari unir-nos per fer algun tipus de mobilització per fer pressió i recuperar els nostres drets. Per això compartim aquestes notes i us animem a aportar-ne més, segur que ens n’hem deixat.
SEGUIM TREBALLANT PER LA UNITAT SINDICAL, LA TRANSPARÈNCIA, LA DEMOCRÀCIA I LA ORGANITZACIÓ DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS PER RECUPERAR ELS NOSTRES DRETS.
CONVENI MARC: 
PREACORD ANNEX IMEB 12.2..19. REBUT EL 19.2.18
ANOTACIONS PER PART DE LA CGT
CLAUSULES PRELIMINARS

6a- Pacte d’homologació (3 desembre 1993). Segueix igual, per tant comporta la NO aplicació de l’increment salarial en concepte d’experiència professional que s’aplica a la resta de personal de l’Ajuntament.

 • Pel personal del Conservatori: s’apliquen les condicions professionals i les resolucions del Departament d’Educació de la Generalitat.
 • Pel personal d’escoles de música: s’apliquen les condicions professionals del personal docent de la Generalitat i les instruccions que dicti l’IMEB. 
CAPITOL 1: CONDICIONS ECONÒMIQUES

1.1. Personal docent homologat


Tenen les condicions de docents de la Generalitat, per tant NO percebran l’increment salarial en forma de complement d’experiència professional cada mes que percebrà la resta de personal municipal. I tampoc percebrà el complement de productivitat i assistència.
1.2 . Personal educador d’escola bressol
 • Segueixen tots els complements, inclòs el de vestuari i els dinars.
 • Les direccions rebràn el mateix complement.
Fins a 8 grups: 260,33€
Fins a 9 grups: 335,68€
Fins a 10 grups: 372,97€
CAPITOL II: CONDICIONS DE DEDICACIÓ

Article 2. Jornada, horaris, calendari 

2.1. Personal docent homologat.

Queda supeditat al que dicti la Generalitat. Per tant continuen les retallades amb l’increment d’hora lectiva i hores de permanència. Es podria haver intetat bloquejar (com es va fer pels docents de la Diputació, que no van patir les retallades)
2.2. Professorat de música de repertori
20h d’assaig, audicions o concerts públics distribuibles segons les necessitats, no fixes i acumulables fins a 30 hores setmanals.
2.3. Personal educador escoles bressol
Calendari fins el 15 de juliol. No s’aconsegueix la demanda de finalitzar l’atenció als infants uns dies abans del 15 de juliol per poder tancar el curs.
 • Hi ha una reducció horària total de 36 hores anuals, 22h per la flexibilitat horària i 14h en compensació de la impossibilitat d’aplicar la reducció horària els mesos de maig y juny que gaudiràn la resta de personal de l’Ajuntament
Es gaudiran:
1 dia addicional festiu primer dia hábil de setembre.
Reduint 1 hora diaria de treball durant la primera quinzena de setembre
Reduint 1 hora diaria de treball durant la primera quinzena de juliol.
Hores restants per assumptes propis (depenent de les necessitats del servei).
 • Especifica que “Durant els dies lectius hi haurà una interrupció d’una hora per dinar que en cap cas comptarà com a treball efectiu” → No s’aconsegueix el reconeixement d’aquest temps com a temps de feina que reclamen les educadores atès que permaneixen al centre i atenen trucades, la porta ‘dentrada, o qualsevol incidència que pugui sorgir.
 • Es compensa al personal PAS per no poder gaudir de la flexibilitat horària (el redactat de l’annex posa:”… impossibilitat de realitzar horaris no flexibles”,(sembla un error) ni de la reducció de jornada en els períodes establerts al conveni, amb dos dies d’assumptes propis prèvia autorització de la direcció. –>és suficient? 
Article 3 vacances i dies de lliure disposició 

a)Personal docent de música i educador escola bressol

3.1.1.Personal docent homologat:

 • dies addicionals d’assumpte personals al 6è trieni, els dies de compensació de dissabtes festius i els dos dies de compensació horària , es gaudiran segons necessitats del servei durant el mes de juliol, és dir, no en temps d’atenció a l’alumnat.
 • Dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat es podran gaudir: 
a)Acumulant-los per gaudir-los abans del finiment de la relació laboral
b)1 o 2 dies màxim durant el curs escolar, acumulant la resta per gaudir-los abans del finiment de la relació laboral
el que no diu de l’acord del Consorci és que s’estableix la possibilitat d’estudiar per part de la mesa de seguiment de l’acord altres maneres de gaudir-los. També pensem que s’haurien de poder gaudir tots seguits durant el curs proporcionant les substitucions necessàries, així com els trienis.
3.1.2. Personal educador escoles bressol.
 • Dies per trienis durant l’any i segons necessitats del servei. → s’hauria haver acordat que es substitueixi a les persones que gaudeixin d’aquest dies des del primer dia
 • No parla dels dies de vacances per anys d’antiguitat. 
Article 5 Formació
No diu res del dret a la formació de les treballadores que fan un terç de jornada o que son substitutes

Article 7 Substitucions


A partir del 3er dia→ hauria de ser a partir del 1er, especialment pels dies de vacances per compliment de triens o dies addicionals de vacances, que es poden preveure.

CAPITOL IV CONDICIONS SOCIALS

Article 8. Pla de Pensions

Assignació al pla de pensions: s’hauria de poder cobrar d’una altra manera i no posant diners públics a un fons de pensions privat gestionat pel BBVA

Article 12: Fons de cultura i esports
Què es fa amb els 1.570€ l’any? Es podrien iinvertir en la demanda pels interins o deixar que el col·lectiu decidís com invertir-los. 
Article 17 mitjans materials.
800€ a la representació deñ personal laboral → només per laborals? Què es fa amb els diners?

DISPOSICIONS ADDICIONALS
CINQUENA mobilitat derivada de processos de salut.
Hauria d’establir-se algún tipus de mobilitat per raó d’edad, atès l’esforç físic que suposa la feina d’educadora bressol.
SISENA reducció de jornada per interès particular a personal educador de bressol
S’aplicarà el procediment de reducció de jornada del personal funcionari docent de la Generalitat per a totes les reduccions de l’article 15.3 del conveni marc.
No contempla una reducció de jornada d’un terç per personal major de 55 anys cobrant el 100% o algún tipus d’adaptació del lloc de treball, com reclamaven les treballadores
NOVENA bestreta paga extra 2014 personal homologat
Parla de la paga extra del 2014, que s’abonarà en forma de bestreta pel personal docent el maig del 2019. → Un altre cop l’embolic de la bestreta per subsanar de mala manera el vergonyós acord dels sindicats de la mesa de funcionaris que fa referència a la devolució de la paga en 4 anys.
Per tant, hi ha aspectes que afecten directament al funcionament de les escoles bressol i a les condicions laborals del personal que no s’han tingut en compte:

1. No es parla de ràtios 
2. No s’han ampliat les hores de coordinació i gestió dins l’horari com reclamaven les treballadores 
3. No es parla de la possible adaptació al lloc de treball a partir dels 55 anys, com reclamen les educadores. 

4. No es parla de les substitucions des del primer dia en tots els casos d’absències.
Per acabar, volem agrair a les representants sindicals amb presència a la mesa l’esforç fet i celebrem i les felicitem per les millores aconseguides. Som conscients del que costa dur a terme una negociació com aquesta. Tanmateix insistim que creiem que podríem aconseguir-ne més amb la participació i suport de les treballadores i treballadors.
Així doncs, animem a la part social a seguir lluitant per el nostre conveni amb la participació de totes i tots els afectats per aquest.

ORGANITZEM-NOS DES DE BAIX PER GUANYAR!