CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES REALITZADES PER CGT LABORALS A LES TÈCNIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Les enquestes ens han confirmat el que ja sabíem:


Més del 25% de les treballadores TEEI que han respost l’enquesta, si desenvolupen la seva tasca a altres grups a més a més d’I3, deixant de fer suport exclusivament a I3 i privant d’aquesta figura de reforç tan necessària per poder acompanyar a l’alumnat d’I3 en aquesta primera etapa…
➢ És una vergonya que el 25% de les TEEI enquestades no faci suport exclusivament a I3 tan necessari per poder acompanyar a l’alumnat d’I3 en aquesta primera etapa.


➢ Segons les respostes obtingudes, gairebé el 32% de les companyes que han respost l’enquesta afirmen que en el seu horari, tenen assignat responsabilitzar-se de mig grup sense l’acompanyament d’un docent.
➢ Moltes vegades assumim responsabilitats que no ens pertoquen i no se’ns remuneren, tot i que tinguem els estudis i la titulació on podem tutoritzar alumnat de 0-3, i on el cicle formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil, contempla l’etapa educativa 0-6.


➢ El 30,2% de les TEEI que han respost l’enquesta han d’anar al centre durant el mes de juliol, sense ningú més de l’equip d’I3, ni de l’equip d’educació infantil, considerant-se així, que les tasques de preparació de material, adequació d’espais, etc., és només responsabilitat única i exclusivament de la TEEI.
➢ El 30,2% de les TEEI van al centre escolar quan no hi ha ningú més de l’equip d’infantil, ni les mestres d’I3, durant el mes de juliol, doncs, com s’entén que la nostra tasca sigui de reforç i col·laboració, i de suport a la docència, si en la definició de les nostres funcions hi figura que les TEEI hem de col·laborar amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil?


➢ La majoria, gairebé un 67%, destinen el mes de juliol per a formar-se. Així que des de CGT continuem apostant per lluitar i aconseguir que se’ns reconegui el mes de juliol per poder formar-nos, igual que els nostres companys docents!
➢ Gairebé el 30% de les TEEI col·laboren en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i les actituds personals en el temps de migdia i volem que quedi clar que les TEEI no podem fer de monitores de menjador. No podem substituir a un monitor en l’espai de migdia. Els E.D abusen de les nostres funcions (que no són clares) fent-nos fer tasques de monitoratge. Aquest fet és un greuge comparatiu amb els nostres companys docents, perquè quan estem al menjador, ens perdem les reunions (cicles, nivells, claustres, reunions amb les famílies) tan necessàries per dur a terme les nostres tasques educatives de forma exemplar!


➢ Gairebé el 30% de les treballadores han respost que SÍ que col·laboren en l’acollida dels alumnes a l’inici i/o a la finalització de la jornada escolar. Però el més preocupant, és que el 71,5% d’aquestes treballadores TEEI, realitzen aquesta acollida amb alumnat que no pertany als grups d’I3.
➢ Tornem amb els abusos de funcions a les TEEI. Continuem insistint que no podem fer tasques de monitoratge a l’acollida matinal i en cap cas substituir a un monitor contractat per empresa externa i tampoc podem atendre alumnat que no estigui cursant I3. PROU ABUSOS EN LES NOSTRES FUNCIONS!


➢ Preguntem si a les TEEI se’ls assignen tasques que no són pròpies de la categoria TEEI.
➢ Un 70% de les respostes han estat que SÍ. A un percentatge molt elevat de les TEEI, se’ls assignen tasques que no són pròpies de la categoria TEEI.
➢ És molt preocupant aquest percentatge, ja que les TEEI habitualment reben instruccions i ordres directes que impliquen desenvolupar tasques per les quals no han estat contractades (tasques com: funcions de vetlladores, substitucions, tasques administratives, de neteja…).


➢ El 53% de les enquestades no gaudeixen d’una pausa en la jornada de treball de 20 minuts computable com a treball efectiu, dret que tenim, com a treballadores laborals, recollit al VI Conveni col·lectiu únic del Personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Article 45.4. Pàg. 92. No gaudir d’aquest descans és una vulneració de drets laborals.
➢ No és d’estranyar, doncs, que més d’un 20% de les companyes que han respost l’enquesta, responguin que NO se senten valorades per l’Equip Directiu ni les companyes docents.
➢ Ens dolen aquestes xifres i que les nostres companyes TEEI no se sentin valorades i se sentin discriminades quan estem lluitant per l’ESCOLA INCLUSIVA i tant el DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, com alguns EQUIPS DIRECTIUS o companys DOCENTS, són els primers que discriminen a les TEEI.


Aquestes treballadores, que disposen d’una titulació de la categoria B, i que estan contractades com
a reforç d’I3 amb categoria C1, són una peça clau per a poder fer un acompanyament més personalitzat. Vetllen per atendre i educar als infants de 3 anys, atenent-los en les seves necessitats, acompanyant-los en el seu creixement personal i emocional, i en el seu desenvolupament i autonomia. Són educadores de referència per l’alumnat, les famílies i el personal docent.


Contribueixen a donar una atenció més individualitzada i de qualitat als infants del primer curs del segon cicle d’Educació Infantil per al seu desenvolupament integral.


Cal un reconeixement professional i laboral per part del Departament i dels equips docents.
No som personal de segona. Som personal educatiu.