Documents d’organització i gestió del centre 24-25

Els Doc​uments per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme.

Documents d’organització i gestió del centre 

Novetats

Aquest curs 2024-2025, és aplicable el document que regula l’ús dels mòbils als centres educatius. 

Els DOIGC s’actualitzen amb els grans canvis normatius que marquen el desenvolupament de les polítiques educatives, en aquest cas el Reial decret 659/2023​, mitjançant el qual es modifiquen molts àmbits dels documents relacionats amb la formació professional. A banda dels canvis més globals, també reflecteixen modificacions concretes. En detallem les principals​:

Currículum

 • Ensenyaments artístics superiors​. Recu​ll novetats vers l’actualització de les guies AQU i inclusió sobre la Seguretat Social.
 • Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny. ​S’afegeix un supòsit d’exempció de la prova d’accés a grau mitjà i tres a la prova d’accés a grau superior.
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes.​ Es detalla el procediment per convalidar matèries a l’ESO i al batxillerat per a estudis a les EOI; es concreten les característiques de les ofertes específiques de la formació que poden organitzar les EOI, i s’especifiquen les condicions per reconèixer els cursos de les EOI com a activitats de formació del professorat.
 • Concreció i desenvolupament del currí​culum d​​​e l’educació infantil​. Incorpora un apartat sobre els principis pedagògics a l’educació infantil.

Gestió​

 • Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes. Inclou com tots els centres del Departament d’Educació han de fer la gestió econòmica a través del programa Esfer@.
 • Educació inclusiva. Inclou dos nous apartats: Dinamitzadors i dinamitzadores d’educació inclusiva i Programa de cooperació territorial d’educació inclusiva (PCTEI).
 • Gestió del personal de les escoles bressol. Recull com el centre ha de custodiar en format digital, de forma segura i mitjançant l’aplicació eCENTRES, la documentació referent al control de la jornada i l’horari del personal del Departament d’Educació adscrit a l’escola bressol, i arxivar-la a la unitat de xarxa dels documents electrònics definitius.
 • Gestió del personal docent. Indica com la direcció ha d’arxivar la documentació interna de centre electrònicament.
 • Ús social dels centres. Explica com l’autorització de conformitat signada per l’ús d’equipaments i materials de centre s’ha de digitalitzar de forma segura mitjançant l’aplicació eCENTRES i arxivar-la a la unitat de xarxa dels documents electrònics definitius.

Organització

 • Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa. En les funcions del personal d’administració s’han inclòs les tasques pròpies d’administració electrònica amb la plataforma eCENTRES i el registre a Esfera dels documents comptables simples.
 • Personal docent. Concreta les funcions del CLIC en relació amb els plans educatius d’entorn.

Projecte

 • Documents de gestió del centre. Explicita com qualsevol document digital que genera el centre educatiu ha d’estar arxivat adientment a la unitat de xarxa o carpeta que ha creat per a l’arxivament definitiu. L’arxivament d’aquesta documentació ha de recollir les normes descrites a la intranet – Portal de centre.

Resolució per la qual s’aproven cinquanta-dos documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2024-2025

Documents en pdf

Projecte educatiu de centre

Convivència i clima escolar

Cultura digital del centre

Innovació educativa

Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Currículum

Cicles formatius de formació professional de grau bàsic

Cicles esportius LOGSE i LOE

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació bàsica: educació primària

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació bàsica: educació secundària obligatòria (ESO)

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil

Currículum dels ensenyaments d’idiomes

Cursos d’especialització de formació professional 

Ensenyaments artístics superiors

Ensenyaments de la religió

Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzada que imparteixen ensenyaments no reglats

Ensenyaments  de música de grau professional

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars ​

Itineraris formatius específics: ​dese​​nvolupament i aplicació​​

L’educació bàsica als centres d’educació especial​

Programes de formació i inserció: desenvolupament i aplicació

Servei d’assessorament en la formació professional i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música​

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa

Títols propis d’arts escèniques​

Organització del centre

Organització de les escoles bressol

Organització del temps escolar 

Ús dels ​telèfons mòbils als centres ed​​ucatius​​ 

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER​

Gestió del centre

Acompanyament a l’alumnat​

Actuacions ​​del centre en diversos supòsits

Aspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults

Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal​

Educació inclusiva

Gestió del personal de les escoles bressol

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes 

Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament​

Prevenció de riscos laborals

Propietat intel·lectual

Protecció de dades personals​

Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics

Salut escolar en els centres educatius

Situacions específiques dels alumnes 

Transparència i accés a la informació pública

Ús social dels centres​ ​

​DOIGC de cursos anteriors

Documents d’organització i gestió del centre: curs 2023-2024