Concurs canvi de destinació personal laboral fix. Llistes definitives.

edicte_1_.pdfAcord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de la convocatòria del concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament (convocatòria núm. LEN/002/16). Proposta definitiva del resultat del concurs de canvi de destinació

Podeu consultar la proposta definitiva, d’acord amb els annexos següents:

Annex 1: Llista alfabètica de les persones concursants amb la puntuació assolida.

Annex 2: Llista dels candidats seleccionats que hagin assolit una puntuació igual o superior a la que s’estableix com a mínima a la convocatòria, amb la destinació adjudicada ordenada per:

– Ordre alfabètic de concursants destinats i descripció de la plaça assignada.
– Categoria i puntuació de concursants destinats i descripció de la plaça assignada.

Annex 3: Llista provisional de concursants no destinats.