Concurs de direccions als centres municipals de Bcn

SEGONA CONVOCATÒRIA

Us informem que avui 14 de febrer de 2023 s’ha publicat a la Gaceta Municipal nova convocatòria de concurs de direccions als centres municipals.

Presentació de sol·licituds i documentació

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 15 de febrer fins el’1 de març de 2023, ambdós inclosos.

La no-presentació del projecte de direcció en el termini establert comportarà l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits.

La sol·licitud de participació, el projecte de direcció, la declaració de mèrits i, en el seu cas, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’adreçaran a l’Àrea de Recursos Humans i Organització i es presentaran:

·         telemàticament mitjançant e-valisa adreçada a:

Organisme: Departament d’Educació   Destinatari:  Lourdes Giménez Jarne

Organisme: Departament d’Educació   Visualitzador: Miguel Pérez González

Centres docents municipals inclosos en aquesta convocatòria en què a partir de l’1 de juliol de 2023 queda vacant el càrrec de director/a:

Centres d’educació infantil i primària

08003491             Escola Bosc de Montjuïc

08041970             Escola Tres Pins

Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial

08054848             Institut Bosc de Montjuïc

PRIMERA CONVOCATÒRIA

Us informem que ha arribat la següent nota informativa als centres municipals:

NOTA INFORMATIVA

La Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt aprovar amb data 30 de gener de 2023, la convocatòria i les bases específiques que han de regir el concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.

La Gaseta Municipal del dia d’avui, 31 de gener, publica la convocatòria.

El text de la resolució i les bases de la convocatòria s’adjunten en aquest correu (adjunt PDF)

Presentació de sol·licituds i documentació

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 1 de febrer fins el 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

La no-presentació del projecte de direcció en el termini establert comportarà l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits.

La sol·licitud de participació, el projecte de direcció, la declaració de mèrits i, en el seu cas, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’adreçaran a l’Àrea de Recursos Humans i Organització i es presentaran:

·         telemàticament mitjançant e-valisa adreçada a:

Organisme: Departament d’Educació   Destinatari:  Lourdes Giménez Jarne

Organisme: Departament d’Educació   Visualitzador: Miguel Pérez González

Centres docents municipals en què a partir de l’1 de juliol de 2023 queda vacant el càrrec de director/a:

Centres d’educació infantil i primària

08031869 Escola Bàrkeno

08031876 Escola Patronat Domènech

Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial

08031887 Institut Lluïsa Cura

08031889 Institut Narcís Monturiol

08031897 Escola Massana

Centres de formació de persones adultes

08031899 CFA Can Batlló