Vot per correu. Sol·licitud i procediment

nota_informativa_vot_per_correu_2019.pdfQuan alguna persona electora prevegi que el dia de la votació, el 12 de març de 2019, no es trobi en el lloc on li correspongui exercir el dret de sufragi, podrà votar per correu, prèvia comunicació a la Mesa Electoral Coordinadora on estigui adscrit el centre docent, a partir del dia següent a la convocatòria electoral i fins a 5 dies hàbils abans del dia de la votació. Val la pena fer-ho abans, perquè sempre pot haver retards.

Aquesta comunicació prèvia es pot fer a través de:

• les oficines de Correus, en un sobre obert, per a ser datada i segellada pel funcionari o funcionària de Correus abans de ser certificada. Aquest tràmit comporta l’exhibició del DNI/NIE de la persona electora, per comprovar les seves dades personals i la coincidència de signatura d’ambdós documents.

Aquesta comunicació també podrà ser realitzada, en nom de la persona electora, per una persona degudament autoritzada (documentalment), sempre que acrediti la seva identitat i l’autorització pertinent.

• Mitjançant el portal ATRI, a la part privada de cada persona electora, entrant al destacat d’Eleccions Sindicals 2019 Personal Docent (sol·licitud vot per correu)

En ambdós casos la Mesa Electoral Coordinadora comprovarà que la persona electora es trobi inclosa al cens electoral, anotarà en aquest la petició i enviarà a la persona sol·licitant, dins d’un sobre gran amb la capçalera del Departament d’Educació, les paperetes electorals de totes les candidatures i el sobre en què haurà d’introduir la papereta del vot. A més a més d’aquesta documentació, inclourà un sobre mitjà blanc (sense capçalera del Departament) amb el segell distintiu de cada Mesa Electoral Coordinadora perquè la persona sol·licitant introdueixi fotocòpia del seu DNI/NIE, així com el sobre que conté la papereta del vot. En aquest cas la persona sol·licitant adreçarà el sobre rebut a la Mesa Electoral Parcial on la persona electora estigui censada.

En el cas que la persona sol·licitant enviï el sobre rebut a la Mesa Electoral Coordinadora en lloc de la Mesa Parcial on estigui censada, la Mesa Electoral Coordinadora custodiarà el sobre sense obrir-lo i el trametrà a la Mesa Parcial corresponent.

La Mesa Electoral Coordinadora enviarà a les meses electorals parcials que tinguin algun vot per correu, la relació de les persones electores que l’hagin sol·licitat.
La Mesa Electoral Coordinadora facilitarà informació a tots els sindicats que concorren a les eleccions sobre les sol·licituds del vot per correu que s’hagin demanat.

La Mesa Coordinadora comprovant la identitat del sol·licitant, que aquest es troba inclòs en el Cens electoral i que la petició reuneix els requisits continguts en l’art. 10.1 del RD 1844/1994, anotarà la petició i li remetrà les paperetes electorals i el sobre en el qual ha d’introduir el vot.

El secretari o la secretària de la Mesa Electoral Parcial custodiarà els sobres certificats dels vots per correu rebuts fins a la jornada de votació. A la finalització d’aquesta i abans de començar l’escrutini, el secretari o la secretària el lliurarà al president o a la presidenta que procedirà a la seva obertura, i una vegada identificada la persona electora amb el DNI/NIE, introduirà la papereta a l’urna electoral i declararà expressament haver votat.

No obstant això, si la persona electora que hagi optat pel vot per correu es troba present el dia de l’elecció i decideix votar personalment, ho manifestarà d’aquesta manera davant la Mesa Electoral Parcial que, un cop hagi votat, procedirà a lliurar-li allò que hagués enviat per correu, si s’hagués rebut, i en cas contrari, quan es rebi es destruirà.

Si el vot per correu es rep amb posterioritat a la finalització de la votació, no es computarà el vot ni es tindrà com a votant a la persona electora, es procedirà a la destrucció del sobre sense obrir i es deixarà constància d’aquest fet.

La Mesa Electoral Parcial haurà de guardar els vots per correu en el mateix sobre que guardarà els vots nuls i blancs recollits.

ADRECES DE LES MESES COORDINADORES

  • Mesa Electoral Coordinadora – Consorci d’Educació de Barcelona Pl. Urquinaona, 6, 2a. 08010 Barcelona Telèfon: 93 551 10 00 ext. 6585
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques C. Casp, 15, 3a.Planta 08010 Barcelona Telèfon: 93 481 60 00 ext. 5357 i 5457
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat C. de Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat Telèfon: 93 685 94 50 ext. 6336 i 6286
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental Av. Marques de Comillas, 67-69 08202 Sabadell Telèfon: 93 748 44 55
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació al Maresme- Vallès Oriental C/ Churruca, 90 08301 Mataró Telèfon: 93 693 18 90 ext. 6513
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació a Girona Pl. Pompeu Fabra, 1 17002 Girona Telèfon: 872 975 533
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació a Lleida C. Pica d’Estats, 2, 1a. 25006 Lleida Telèfon: 973 27 99 99
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació a Tarragona C. de Sant Francesc, 7 43003 Tarragona Telèfon: 977 25 14 40 ext. 5077
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació a les Terres de l’Ebre C. De la Mare de Déu de la Providència, 5-9, 2a. Planta 43500 Tortosa Telèfon: 977 44 87 11 ext. 5208
  • Mesa Electoral Coordinadora – Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central Ctra. de Vic, 175 -177, 1a. Planta 08243 Manresa Telèfon: 93 693 05 90