Vot per correu. Sol·licitud i procediment

Sol·licitud de vot per correu: del 30 de gener de 2023 al 7 de març de 2023​

Web del departamentSol·licitud de vot per correu (fins al 7 de març)

Quan alguna persona electora prevegi que el dia de la votació, 14 de març de 2023, no es trobi en el lloc on li correspongui exercir el dret de sufragi, podrà votar per correu a partir de l’endemà a la convocatòria electoral i fins 5 dies hàbils abans del dia de la votació. Val la pena fer-ho abans, perquè sempre pot haver-hi retards.

La Mesa Electoral Coordinadora comprovarà que la persona electora es trobi inclosa al cens electoral, anotarà en aquest la petició i enviarà a la persona sol·licitant, dins d’un sobre gran amb la capçalera del Departament d’Educació, les paperetes electorals de totes les candidatures i el sobre en què haurà d’introduir la papereta del vot. A més a més d’aquesta documentació, inclourà un sobre mitjà blanc (sense capçalera del Departament) amb el segell distintiu de cada Mesa Electoral Coordinadora perquè la persona sol·licitant introdueixi fotocòpia del seu DNI/NIE, així com el sobre que conté la papereta del vot. En aquest cas la persona sol·licitant adreçarà el sobre rebut a la Mesa Electoral Parcial on la persona electora estigui censada.

En el cas que la persona sol·licitant enviï el sobre rebut a la Mesa Electoral Coordinadora en lloc de la Mesa Parcial on estigui censada, la Mesa Electoral Coordinadora custodiarà el sobre sense obrir-lo i el trametrà a la Mesa Parcial corresponent.

La Mesa Electoral Coordinadora enviarà a les meses electorals parcials que tinguin algun vot per correu, la relació de les persones electores que l’hagin sol·licitat.

La Mesa Electoral Coordinadora facilitarà informació a tots els sindicats que concorren a les eleccions sobre les sol·licituds del vot per correu que s’hagin demanat.

La Mesa Coordinadora comprovant la identitat del sol·licitant, que aquest es troba inclòs en el Cens electoral i que la petició reuneix els requisits continguts en l’art. 10.1 del RD 1844/1994, anotarà la petició i li remetrà les paperetes electorals i el sobre en el qual ha d’introduir el vot.

El secretari o la secretària de la Mesa Electoral Parcial custodiarà els sobres certificats dels vots per correu rebuts fins a la jornada de votació. A la finalització d’aquesta i abans de començar l’escrutini, el secretari o la secretària el lliurarà al president o a la presidenta que procedirà a la seva obertura, i una vegada identificada la persona electora amb el DNI/NIE, introduirà la papereta a l’urna electoral i declararà expressament haver votat.

No obstant això, si la persona electora que hagi optat pel vot per correu es troba present el dia de l’elecció i decideix votar personalment, ho manifestarà d’aquesta manera davant la Mesa Electoral Parcial que, un cop hagi votat, procedirà a lliurar-li allò que hagués enviat per correu, si s’hagués rebut, i en cas contrari, quan es rebi es destruirà.

Si el vot per correu es rep amb posterioritat a la finalització de la votació, no es computarà el vot ni es tindrà com a votant a la persona electora, es procedirà a la destrucció del sobre sense obrir i es deixarà constància d’aquest fet.

La Mesa Electoral Parcial haurà de guardar els vots per correu en el mateix sobre que guardarà els vots nuls i blancs recollits.

ADRECES DE LES MESES COORDINADORES