Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de 413 centres educatius

1724791.pdfRESOLUCIÓ EDU/160/2019, de 28 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

El procediment de selecció del director o directora dels centres educatius de titularitat pública és el concurs de mèrits. En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits que estableix l’article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Artículo 134. Requisitos para ser candidato a director.

1. Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función pública docente.

b) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un período de al menos cinco años, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que se opta.

c) Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. Las características del curso de formación serán desarrolladas reglamentariamente por el Gobierno. Las certificaciones tendrán validez en todo el territorio nacional.

d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.

2. En los centros específicos de educación infantil, en los incompletos de educación primaria, en los de educación secundaria con menos de ocho unidades, en los que impartan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, las Administraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir alguno de los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

Per primer cop s’haurà de disposar de l’acreditació de director professional docent

En aquesta convocatòria entra en vigor el requisit pel qual els participants han d’acreditar la certificació d’haver superat un curs de formació inicial o d’actualització per a l’exercici de la funció directiva impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i de la docència, sinó que és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 de febrer de 2019 fins al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.

La sol·licitud de participació i el projecte de direcció, corresponent a cadascun dels centres sol·licitats, s’han de presentar per mitjans electrònics mitjançant l’aplicació informàtica que es posarà a disposició del personal docent al Portal de centres del Departament d’Educació.

Aquesta resolució aprova les bases del concurs de mèrits.

Si no hi ha candidats, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d’ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d’un altre centre, el director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona nomena, a proposta de la inspecció del centre, director o directora amb caràcter extraordinari i per un període d’un any.

Aquesta proposta es farà tenint en compte els criteris de competència professional i capacitat de lideratge enumerats a la base 9.3 de l’annex 1.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, no més tard del dia 14 de març de 2019, farà pública al Portal de centres del Departament d’Educació, la relació de centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits, per tal que els funcionaris de carrera, tant si tenen com no acreditat el requisit 1.1d), puguin manifestar la seva disponibilitat a ser nomenats amb caràcter extraordinari d’acord amb el model de sol·licitud i el procediment que s’indicarà a la mateixa pàgina del Portal de centres.

Les propostes presentades per les persones interessades podran ser tingudes en compte a efectes de la selecció del candidat o candidata més idoni per motius de competència professional i capacitat de lideratge.

Si la proposta motivada de la inspecció del centre recau en un funcionari de carrera docent que compleixi tots els requisits excepte l’1.1.d), el docent haurà de realitzar i superar el curs de formació inicial/d’actualització per a l’exercici de la funció directiva que imparteix el Departament d’Educació no més tard del dia 31 de desembre de 2019.

En centres de nova creació per al curs 2019-2020, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Educació o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona ha de nomenar director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent, sempre i quan acrediti l’acompliment dels requisits establerts a la base 1 de l’annex 1 d’aquesta Resolució en la data de presa de possessió com a director o directora del centre.