Concurs de mèrits perfil de competència digital [TRASLLATS 18-19]

Modificació de la convocatòria (13 de març).

Una entrevista determinarà les nostres destinacions definitives. Aquest concurs de trasllats específic de mèrits oferirà 836 llocs de treball, que afectaran 620 centres. Ara mateix 4.646 persones funcionàries de carrera tenen acreditat aquest perfil, tot i que en el període de sol·licitud se’n podrà demanar el reconeixement.

El concurs preveu una entrevista (l’anomenen «defensa del projecte»), que representa un 40% dels mèrits del concurs i és l’única fase eliminatòria (s’hi ha d’obtenir com a mínim un 5), però no especifica en cap moment cap criteri de com s’ha d’avaluar. Sens dubte, aquest procediment pot discriminar algunes persones per la seva situació personal.

Veiem clara la voluntat del Departament per estendre aquesta nova figura administrativa (definitiu d’una plaça perfilada) a la resta de perfils. Es tracta d’una figura que divideix el col·lectiu docent en persones amb condicions laborals diferents pel que fa a la mobilitat, les funcions, la possible supressió…

Les places definitives s’han de proveir de manera transparent mitjançant el concurs general de trasllats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de novembre al 20 de desembre de 2018.
concurs_perfil_digital.pdfEl Departament d’Ensenyament estableix el procediment per obtenir destinació definitiva a llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent a centres educatius públics dependents del Departament.

El concurs consta de dues fases:

 • Baremació de l’activitat professional desenvolupada
 • Presentació i defensa del projecte, i entrevista

Per cada lloc de treball convocat es nomenarà una comissió que valorarà els mèrits de les dues fases del concurs.

Les destinacions obtingudes tenen efectes d’1 de setembre de 2019.

Requisits

Poden participar en el concurs de mèrits els funcionaris de carrera del Departament d’Ensenyament que es trobin en qualsevol situació administrativa i que reuneixin els requisits que s’esmenten a les bases de la convocatòria, pel que fa a cos docent, especialitat, acreditació del perfil professional de competència digital i acreditació lingüística (vegeu l’apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

Els participants han d’acreditar un mínim de dos anys d’exercici professional com a funcionaris de carrera, sigui amb docència directa en centres educatius públics o des d’un lloc específic de serveis educatius.

Els funcionaris amb destinació definitiva podran participar-hi, sempre i quan hagin ocupat el lloc de destinació definitiva durant un any, com a mínim, en la data límit de presentació de sol·licituds, fins i tot els que tinguin ja destinació definitiva a un lloc de treball ordinari en el mateix centre al qual optin.

No reuneixen el requisit de participació els funcionaris dependents d’altres administracions educatives que presten serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de novembre al 20 de desembre de 2018
 • En el mateix termini i a través de l’aplicació informàtica de presentació de sol·licituds s’ha de presentar el Projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball, vinculat al projecte educatiu del centre objecte de sol·licitud (extensió PDF, màxim 10 Mb).
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: gener del 2019
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: febrer del 2019
 • Publicació prebarem i al·legació de mèrits: febrer del 2019
 • Publicació puntuació provisional primera fase: abans del 15 de març del 2019
 • Publicació puntuació definitiva primera fase i convocatòria segona fase: març-abril del 2019
 • Publicació puntuació provisional segona fase: abril del 2019
 • Publicació puntuació primera i segona fase: abans del 7 de maig del 2019
 • Resolució provisional d’adjudicacions: maig del 2019
 • Resolució definitiva d’adjudicacions: maig del 2019

Informació per tramitar la sol·licitud

 • Abans de començar la tramitació telemàtica de la sol·licitud és recomanable llegir la Resolució de la convocatòria (vegeu l’apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).
 • Un cop entreu a l’aplicació i abans de fer l’enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui; després de 20 minuts d’inactivitat, l’aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.
 • En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podeu fer sempre que sigui durant el termini de presentació de sol·licituds (cal clicar al botó d’anul·lar). Un cop anul·lada, podeu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Tancat el termini de presentació de sol·licituds, no podeu introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició; tampoc no és possible canviar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.
 • En la publicació del prebarem, l’aplicació informàtica incorpora dades i càlculs del sol·licitant relatius a l’antiguitat, les titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta informació s’obté, sempre que sigui tècnicament possible, del registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament; les dades són una eina de suport administratiu i l’Administració les modifica d’ofici en qualsevol moment del procediment si són inexactes o incorrectes. Si no hi ha dades o el participant no està conforme amb les que hi ha, cal que formuli les al·legacions que consideri mitjançant l’opció que ofereix la mateixa aplicació a l’apartat corresponent.

Si teniu dubtes o voleu fer una consulta, adreceu-vos a:

– el servei d’atenció unificada: 900 82 82 82 (4) o sau.tic@gencat.cat (per qüestions relacionades amb el funcionament de l’aplicació)
– els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona (per qüestions relacionades amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient).

Sol·licitud de participació

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi GICAR (ATRI), o en el seu defecte, mitjançant l’aplicació idCAT Mòbil.

Documentació

Només en el cas que calgui aportar documents complementaris, heu de fer-ho durant els terminis de presentació de sol·licituds o de reclamació, acompanyats d’una còpia impresa de la sol·licitud i de l’apartat del prebarem corresponent, als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a les comissions avaluadores, segons correspongui.

Llocs de treball convocats

Els llocs de treball que es convoquen són els que es relacionen a l’annex 4 de la Resolució de convocatòria.

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/620/2019, de 13 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7744, de 9.11.2018)