Concurs de trasllats 18-19

esquerda_concurs_trasllats_18_19.pdfEl Departament d’Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

La finalitat del concurs de trasllats és obtenir o canviar una plaça definitiva. La destinació definitiva que s’obté és irrenunciable i té data de pressa de possessió l’1 de setembre de 2019.

S’oferiran vacants de llocs ordinaris que es produeixin fins al 31 de desembre de 2018. Més les jubilacions que es produeixin fins a la publicació de les vacants definitives, i les resultes vacants que es produeixen per les renúncies durant la resolució provisional d’adjudicació.

NOVETAT. Llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent, mitjançant concurs de mèrits paral·lel, publicat en resolució posterior.

Continua sense sortir cap vacant de formació de Persones adultes (CFA/AFA), Institut Obert de Catalunya (IOC) o de l’Institut Oriol Martorell. Es consideren llocs de treball específics

ESQUERDA TRASLLATS 18-19

Requisits

Tots els requisits de participació, així com els mèrits al·legats han de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. (Excepte la permanència en la darrera destinació definitiva en cas d’excedència o suspensió de funcions, serà fins el 31 d‘agost de 2018).

 • Funcionaris dels cossos de la Inspecció d’Educació i dels cossos docents que depenen del Departament d’Ensenyament i que tenen destinació en un lloc de treball docent.
 • Funcionaris en situació administrativa d’excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l’exterior o en circumstàncies anàlogues.

Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres, s’indiquen a les bases de les convocatòries.

Participació

Participació forçosa:

 • Professorat funcionari de carrera SENSE plaça definitiva (també reingressats/des, suprimits/des, les persones que han perdut el lloc, els i les excedents).
 • Funcionaris/es en pràctiques: L’ordre s’establirà tenint en compte l’any d’oposició i la nota obtinguda. No han d’al·legar ni justificar cap mèrit, ja que se’ls aplica el barem. La presa de possessió de la definitiva obtinguda està condicionada a la superació de la fase de pràctiques.

Participació voluntària: Professorat funcionari de carrera que té plaça definitiva, encara que no l’estigui ocupant, i que vol canviar-la. Per obtenir un lloc de treball fora de Catalunya, cal havern’hi obtingut un com a mínim en el darrer concurs
de trasllats.

No hi haurà destinació d’ofici excepte si no s’hi par- ticipa i s’hi està obligat.

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 27 de novembre de 2018
 • Llista de participants amb la puntuació: gener de 2019
 • Llista amb l’adjudicació provisional: març de 2019 (hi hauran 10 dies naturals per reclamacions i desestimacions)
 • Llista amb l’adjudicació definitiva: maig de 2019

Informació per tramitar la sol·licitud

 • S’ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet. Tot el procediment s’haurà de fer telemàticament a través del portal ATRI.
 • S’hi podran fer 300 peticions de centres i municipis. Si es demana
  un mateix centre amb dues o més especialitats docents, comptaran tantes peticions com especialitats es demanin.
 • Per demanar especialitat pots optar: a) ordenar totes les especialitats que tens reconegudes abans de demanar centres i l’aplicatiu buscarà per a cada petició totes les especialitats segons l’ordenació, o b) per a cada petició de centre especificar la/es especialitats que vols demanar. Es pot combinar a) i b)
 • No surt a concurs cap plaça vacant de CFA/AFA (adults), de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), de l’Institut Oriol Martorell o dels serveis educatius. Els centres classificats de màxima complexitat, les escoles d’educació especial i les ZER-itinerància s’han de demanar amb el codi específic de centre. Aquests centres es detallen a l’annex 3.
 • No s’adjudicaran llocs de treball itinerants, a centres d‘educació especial o de màxima complexitat (nous i antics CAEPs), si no s’especifica el codi del centre en qüestió.
 • No es poden demanar codis de zones.
 • Abans de començar la tramitació telemàtica de la sol·licitud és recomanable llegir la Resolució de la convocatòria (vegeu l’apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina). Des de CGT Ensenyament estem ultimant l’Esquerda amb tota la informació.
 • L’aplicació disposa d’una Ajuda amb informació important per omplir la sol·licitud. Un cop entreu a l’aplicació i abans de fer l’enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui; després de 20 minuts d’inactivitat, l’aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.
 • Per ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, l’aplicació informàtica incorpora dades i càlculs del sol·licitant relatius a l’antiguitat, les titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Si no hi ha dades o el participant no està conforme amb les que hi ha, cal que formuli les al·legacions que consideri mitjançant l’opció que ofereix la mateixa aplicació a l’apartat corresponent.
 • Tots els requisits exigits en aquest concurs i els mèrits que s’al·leguin han d’estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 27 de novembre de 2018.
 • Cal confirmar l’al·legació de tots aquells mèrits que ja surtin a l’aplicatiu informàtic, però no s’han de justificar. Pel que fa als mèrits que no hi apareguin, s’ha clicar que no s’està d’acord amb la puntuació del punt corresponent i al·legar-los i justificar-los en el termini de presentació d’instàncies al servei territorial corresponent.
 • El professorat en pràctiques està obligat a participar en el concurs però no ha de presentar cap mèrit, perquè la seva destinació s’assignarà en funció de l’any de l’oposició i del número d’ordre assolit en el procés selectiu.
 • La sol·licitud es considera presentada en el moment en què la persona interessada cliqui el botó “enviar”. A partir d’aquest instant podrà disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a l’efecte de registre i les dades relatives a la seva sol·licitud de participació al concurs.
 • En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podreu fer sempre que sigui durant el termini de presentació de sol·licituds (cal clicar al botó d’anul·lar). Un cop anul·lada, podreu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Tancat el termini de presentació de sol·licituds, no podreu introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició; tampoc no serà possible canviar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.
 • La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en la convocatòria, un altre de presentació i al·legació dels mèrits dels apartats que ha de valorar l’Administració, i un de tercer de presentació i al·legació dels mèrits dels apartats que ha de valorar la comissió avaluadora.

Sol·licitud de participació

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri. Si no teniu codi d’usuari d’Atri, podeu donar-vos d’alta al registre temporal d’usuaris (conserveu aquest codi temporal durant tot el procés de tramitació i de consulta de l’adjudicació).

Documentació

Només en el cas que us calgui aportar documents complementaris, heu de fer-ho (durant el termini de presentació de sol·licituds) als serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona, acompanyats d’una còpia impresa de cada un.

Consulta de centres educatius

Les places vacants que surten a concurs són els llocs de treball ordinaris; no hi surten ni les places perfilades ni específiques ni amb requisits addicionals. Es consideren vacants totes les que es produeixen fins a 31 de desembre 2018 i les places que
resulten del mateix concurs.

Mapa escolar

Les fases

a) Dret preferent a centre

Docents afectats per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven. Han de marcar la casella corresponent.

b) Dret preferent al municipi o zona

Tindran dret preferent a obtenir destinació en un lloc de treball de centres docents d’un municipi o zona determinada els docents: que se’ls ha suprimit el seu lloc de treball definitiu (a més del municipi o zona del centre del qual van ser desplaçats); els destinats a centres públics a l’estranger i que ara retornen; els qui, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, van passar a ocupar un altre lloc a l’Administració; mestres jubilats per incapacitat permanent, posteriorment rehabilitats pel servei actiu. Per mantenir aquest dret, s’haurà de participar en totes les convocatòries fins que s’assoleixi una nova destinació, independentment que s’hagi aconseguit vacant en al fase de concurs de trasllats.

El criteri d’especialitat per davant del de petició de centres.

c) Concurs de trasllats

La convocatòria determina un màxim de 300 peticions de centres i/o municipis.

“Prelació” entre fases?

L’ordre de les fases del concurs és preferent a l’hora d’adjudicar un lloc de treball. Per un mateix lloc de treball d’un determinat col·lectiu, s’adjudicarà abans a qui té dret a la fase b), per davant d’una altra sol·licitud per la fase c), per exemple.

Participació simultània

La participació simultània en les diferents fases serà compatible. Caldrà emplenar una única sol·licitud. Els que vulguin participar des de fora de Catalunya, hauran d’omplir i presentar el model de la Comunitat Autònoma de la qual depenen, atenent les instruccions de la convocatòria pel que fa a la petició de llocs de treball de Catalunya.

Dret de concurrència

En la fase de concurs de trasllats, quan varis funcionaris (màxim 4) condicionin la seva participació al concurs a l’obtenció de mateix destí en un o varis centres d’una mateixa província.

Mestres adscrits al primer cicle d’ESO

Podran optar a vacants del primer cicle d’ESO o de Primària els mestres adscrits com a definitius. Cas d’obtenir destinació a primària, perdran l’opció d’obtenir destinacions en instituts.

La nostra valoració

 • Com sempre, coneixes les vacants un cop finalitzat el procés de sol·licitud.
 • Des de fa molt anys el professorat participa “a cegues” en el concurs de trasllats, fent peticions a centres, municipis o comarques sense conèixer si hi ha vacants en cada destí demanat. Les vacants es publiquen un cop ha sortit la publicació d’adjudicacions provisionals.
 • El fet que només s’ofereixin llocs de treball ordinaris significa una retallada important del total de vacants que haurien de sortir d’una banda, a la vegada que es fa una reserva de les vacants de llocs de treball específics estructurals per a la configuració d’una part de la plantilla a discreció de les direccions, segons els disseny del decret de provisió de llocs de treball. Enguany llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent!
 • Tal i com es preveia, l’aplicació de la LEC permet reservar una part de les vacants perquè les direccions puguin triar professorat segons el “perfil” o determinar llocs de treball singulars, que com ja hem pogut veure és un mecanisme per desenvolupar el decret de provisió de llocs de treball en el foment de la privatització i la jerarquització dels centres públics.

Des de CGT reclamem l’oferta en el concurs de trasllats de totes les vacants de manera transparent i que no s’aprofiti la convocatòria per ocultar més retallades a l’ensenyament públic!

Dubtes i consultes

 • En relació al funcionament de l’aplicació: SAU.
 • En relació a les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient: serveis territorials del Departament d’Ensenyament o Consorci d’Educació de Barcelona.
 • També podeu contactar amb nosaltres cgtense@cgtcatalunya.cat o amb les delegades de CGT Ensenyament de la teva zona.

Normativa

trasllats_18-19_secundaria.pdfResolució ENS/2502/2018, de 23 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

trasllats_18-19_primaria.pdfResolució ENS/2503/2018, de 23 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.