Conveni d’ensenyament privat 2007

Àmbit territorial

El present Conveni serà d’aplicació a tot el territori de Catalunya.

Per a aquells aspectes que poguessin afectar al sector però que el seu únic àmbit possible de negociació fos estatal els seria d’aplicació, com a dret supletori, el Conveni estatal que els desenvolupin.

Àmbit funcional

Quedaran afectats pel present Conveni col·lectiu els centres d’ensenyament privat en els quals s’imparteixin les següents activitats educatives:

a) Preescolar (infantil 1r cicle) integrat.

b) Educació infantil 2n cicle integrada en un centre d’ensenyament reglat.

c) Educació primària.

d) Educació secundària obligatòria i batxillerats.

e) Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

f) Educació permanent d’adults.

g) Ensenyaments no reglats: idiomes, perruqueria, estètica i altres.

h) Col·legis majors i col·legis menors, residències d’estudiants i residències juvenils.

i) Centres socials.

j) Centres d’Ensenyament d’arts aplicades i oficis artístics i altres centres que imparteixin ensenyaments homologats a qualsevol de les enumerades en els apart del b) a l’h), ambdós inclosos.

Text del conveni

Nota:
El Departament de Treball integra des del conveni anterior del 2006 conveni els diferents sectors existents amb anterioritat: concertada, privada sense subvencions, reglada i no-reglada, garantía social concertada,… només en queden exclosos lleure i educació especial que en tenen de propi d’àmbit català i els d’autoescoles, turisme i guarderies i jardins d’infància, que els remet al conveni estatal ja que no hi ha conveni de Catalunya.