Convocatòria de borses docents municipals

S’han obert les borses docents municipals. La borsa romandrà oberta però es eleccionarà els aspirants per ordre d’inscripció. 
VEURE CONVOCATÒRIA
A destacar: 
Les persones que provenen de llistes de la Generalitat i vulguin estar a la borsa de l’Ajuntament, ‘hauran de presentar-se a aquesta convocatòria i passar el procés selectiu.
-La inscripció es fa a través de formulari online que es troba a la convocatòria de cada cos docent en el web del CEB. 
-La documentació s’aportarà en el moment del nomenament.  
Atenció! Com vam anunciar arran de l’últma reunió al CEB el 16 de maig, hi haurà un sistema selectiu per accedir a la borsa, que consiteix en: 

2.2.1 Valoració de les competències professionals.

La prova consistirà en l’avaluació, mitjançant l’administració d’un test de personalitat i/o de competències i la realització d’una entrevista individualitzada, de les competències professionals, d’acord amb les definides per l’Ajuntament de Barcelona a la seva relació de llocs de treball, que són les que tot seguit es detallen:

Compromís professional

Treball en equip
Orientació a Servei Públic
Pensament analític
Recerca d’Informació i Actualització de Coneixement
Flexibilitat i Obertura al Canvi
Autoconfiança
Empatia

En la realització de l’entrevista es procedirà a la valoració de les competències professionals i, de forma especifica, a la valoració del grau d’ajustament de la persona al perfil professional necessari pel desenvolupament de llocs de treball docent.

Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, essent eliminats de la borsa els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts. Aquells que la superin passaran a la fase de prova pràctica.

A les especialitats on s’hagi avaluat en aquesta prova a un grup d’aspirants, la puntuació obtinguda passarà a ser el criteri per l’ordenació provisional en tant no es realitzi la prova pràctica.

2.2.2 Prova pràctica

La prova pràctica versarà sobre aspectes científics, tècnics, pràctics, pedagògics i didàctics propis de l’especialitat i/o el perfil professional convocat.

Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, essent eliminats de la borsa els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts.

En el moment de la convocatòria de la prova es concretaran continguts i criteris de correcció.

2.3 Els aspirants s’ordenaran a la seva especialitat per la puntuació resultant de la suma de les puntuacions obtingudes a la prova pràctica i a l’entrevista.

A mida que es vagin incorporant nous aspirants avaluats a l’ordenació definitiva, ho faran en el lloc corresponent a la puntuació total obtinguda.

Des de CGT creiem que no és necessari aquest procés selectiu atès que la titulació requerida per impartir les especialitats i la possesió del màster en pedaogia o el CAP garanteixen i demostren la capacitació dels aspirants. En tot cas, les proves selectives s’haurien de fer als aspirants que no estiguin en possessió del màster o el CAP. 

NOTA: Les persones que van demanar canvi de cos  d’especialitat a la borsa 08/2017, de la qual no n’ha sortit resolució (hem fet instància de queixa al respecte), no s’han de presentar a aquests convocatòria. Poseu-vos en contacte amb el CEB via email o instància per reclamar resolució o que us informin de si vareu ser acceptades o no.