Convocatòria per formar part de la borsa de professorat interí

RESOLUCIÓ EDU/95/2009, de 26 de gener

Termini de presentació de sol.licituds: del dia 2 al 16 de febrer de 2009, ambdós inclosos.

Forma de tramitació:

La sol.icitud és telemàtica a http://www.gencat.cat/Educacio (a partir d’aquí cal entrar a l’apartat Borsa d’Interins/ Admissió a la Borsa).

La documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al•legats a la sol•licitud telemàtica s’han de portar als registres del serveis territorials de Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol•licitud

Documentació que cal presentar: la tramitació telemàtica originarà els documents que s’han de portar als SSTT.

– documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al•legats.

– declaració jurada o promesa.

– certificat mèdic original que indiqui que la persona no pateix cap malaltia… (Nou!)

Especialitats convocades: totes les de primària, secundària, EOI, PTFP, mestres i professors d’arts plàstiques i disseny. (cal però mirar les que es convoquen per a cada SSTT a l’annex 1 de la resolució.)

Les especialitats d’anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, grec, llatí, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música i educació física i dibuix, podran demanar:

1- Només lloc de treball de centres de secundària per a aqeustes especialitats.

2- Manifestar (a la sol.licitud) de manera voluntària la seva disponibilitat per treballar en centres públics d’educació infantil i primària.