Curs d’iniciació, període de prova inicial i prova d’idoneïtat [borsa de treball docent]

1819200.pdfRESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

Aquesta resolució, NO és interpretada de la mateixa manera ni tant sols els diferents Serveis Territorials (ho sabem gràcies a les respostes que han fet arribar als diferents docents novells).

Animem tothom que tingui 12 mesos de serveis prestats en els darrers 3 anys a presentar una instància al·legant aquest fet, perquè el declarin exempt del curs d’interí novell.

Presenteu aquesta al·legació mentre estem a l’espera de l’aclariment i rectificació.

Curs d’iniciació a la tasca docent

Els mestres i professors interins i substituts nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre o servei educatiu, han de seguir el Curs d’iniciació a la tasca docent, per desenvolupar correctament les seves funcions.

S’entén que ha estat nomenat per a tot un curs escolar el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en un mateix centre, amb efectes entre l’1 de setembre i l’inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o bé la suma de la dedicació dels diferents nomenaments, sigui com a mínim de mitja jornada.

Els serveis territorials han de comunicar, a les persones afectades, l’obligació de fer el Curs d’iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades.

El personal docent que no estigui obligat a fer el curs perquè no hagi obtingut nomenament d’aquestes característiques, l’haurà de realitzar durant el curs en què l’obtingui, i en cap cas es podrà al·legar com a motiu d’exempció l’experiència docent del nomenament o nomenaments anteriors en què no ha dut a terme el curs, pel fet que, per les característiques del seu nomenament, no n’estava obligat.

Està exempt de fer el curs el personal interí o substitut que tingui una experiència docent prèvia en ensenyaments reglats, de 12 mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d’ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques.

La sol·licitud d’exempció s’ha de presentar als serveis territorials corresponents, juntament amb la documentació acreditativa, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la comunicació de l’obligació de fer el curs.

La justificació s’ha de presentar d’acord amb el que preveu l’Annex 1 de la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

La sol·licitud d’exempció s’ha de presentar als serveis territorials corresponents, juntament amb la documentació acreditativa, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la comunicació de l’obligació de fer el curs. No es poden admetre sol·licituds presentades fora d’aquest termini.

En el cas que els serveis s’hagin prestat en centres educatius dependents del Departament d’Educació, únicament s’ha d’al·legar l’experiència a la sol·licitud d’exempció però no s’ha d’aportar la documentació, atès que les dades consten en el registre informàtic del personal docent.

En qualsevol cas, el professorat ha de ser avaluat en algun dels seus nomenaments, i en cap cas es pot al·legar com a motiu d’exempció del curs d’inici, l’experiència docent corresponent al curs o cursos en què hauria d’haver estat avaluat.

Les persones que hagin superat la fase d’oposició del procediment selectiu i hagin estat seleccionades, mentre no siguin nomenades funcionàries en pràctiques, resten exemptes de la realització del curs d’iniciació.

Els criteris i descriptors que regeixen en l’avaluació de la competència docent són els que consten als annexos 4 i 5 de la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

Període de prova inicial del personal interí o substitut docent

El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre educatiu públic o serveis educatius, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d’exercici efectiu de la docència.

El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat, rebi el personal interí o substitut docent, que ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o serveis educatius siguin com a mínim d’un mes.

Durant el període de prova inicial s’ha d’acreditar que es disposa del requisit de la suficiència per impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, la idoneïtat per a l’exercici pràctic docent, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

Els aspirants que hagin superat les proves del procediment selectiu per a l’accés al cos docent corresponent, i que no hagin estat inclosos en les propostes de seleccionats per haver quedat fora del nombre de places convocades, tenen acreditada la capacitació docent i resten exempts de la realització del període de prova inicial.

Els criteris i descriptors que regeixen en l’avaluació de la competència docent són els que consten als annexos 4 i 5 de la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

Prova d’idoneïtat

Les persones que han estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d’un expedient contradictori no disciplinari, en què es conclou la manca evident de capacitat per a la docència, o per no haver superat el període de prova, i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de l’exclusió, han de superar una prova d’idoneïtat prèvia a l’inici del període de tutoria.

A aquests efectes, les persones interessades a formar part de la borsa que hagin de realitzar la prova d’idoneïtat per tal de poder ser admesos, una vegada hagin presentat la seva sol·licitud i la documentació acreditativa dels requisits, seran convocades pels serveis territorials a realitzar l’esmentada prova.

Les persones que obtinguin un apte en la prova d’idoneïtat, entren a formar part de la borsa de treball de personal interí docent i, amb caràcter provisional, poden ser nomenades per ocupar una vacant o substitució. En el cas que obtinguin un nomenament, han d’iniciar un període de tutoria que coincideix amb el període de prova inicial.

La prova d’idoneïtat consisteix a elaborar una unitat o seqüència didàctica i a defensar-la davant de la comissió de valoració. La comissió ha de proposar al participant dos temes relacionats amb el currículum de les especialitats docents sol·licitades, d’entre els quals l’aspirant ha de triar-ne un i elaborar una unitat o seqüència didàctica en un temps màxim de 90 minuts. Posteriorment, l’aspirant ha de defensar la unitat o seqüència didàctica davant la comissió de valoració durant un temps màxim de 30 minuts, després del qual la comissió pot formular-li les qüestions que consideri pertinents.

La qualificació de la prova d’idoneïtat pot ser “apte/a” o “no apte/a”, i es valora d’acord amb els criteris i descriptors que s’enumeren a l’annex 6 de la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.