Canvis al procediment d’actuació [Document Salut 30.10]

protocol-fase-mitigacio.pdfAnnex al “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20). Document de Salut. (Veure el document sencer)

Es mantindrà el testeig dels contactes estrets però, donat l’augment de casos a la comunitat i, per tant, dels valors predictius d’aquesta prova, es realitzarà mitjançant tests antigènics, que hauran de quedar registrats a la història clínica del pacient, sigui quin sigui el seu resultat.

En aquest sentit, caldria plantejar-se la possibilitat de tenir punts de testeig fora dels centres d’atenció primària i mantenir els circuits interns amb separació de les malalties respiratòries.

Cal recordar que el resultat negatiu d’un test antigènic en un contacte estret no eximeix de fer quarantena.

Per altra banda, els gestors de contactes no realitzaran trucades de seguiment als contactes dels grups de convivència estable escolars. Seran les pròpies direccions escolars, en coordinació amb els referents COVID-escola, les que informaran als progenitors dels contactes sobre el temps i les mesures de quarantena, d’acord amb els protocols establerts i les indicacions dels serveis de vigilància epidemiològica de referència.

El seguiment dels contactes es reduirà a les trucades del primer i últim dia de quarantena. Paral·lelament es potenciarà l’enviament de SMS informatius als contactes per fer-ne seguiment.

Modificacions a nivell de rastreig de casos en l’àmbit comunitari

S’utilitzarà la versió simplificada de trucades a cas, per tal de reduir el temps de trucada.

Modificacions a nivell de gestió dels contactes en l’àmbit escolar

En l’àmbit educatiu de la secundària: ESO, batxillerat i centres de formació professional, es recomana actualment realitzar estudi de contactes amb PCR en frotis nasal i mitjançant el sistema d’automostra supervisada per professionals docents.

Pel que fa als cicles d’infantil i primària, en les escoles es mantindrà el cribratge amb PCR en els grups de convivència estables escolars quan es detecti un cas positiu.

No es recomana la realització addicional de tests serològics.

Modificacions a nivell de la realització de cribratges

Les propostes de realització de cribratges només haurien de sortir dels serveis de vigilància epidemiològica territorials i aplicar-se a nivell poblacional en zones de baixa incidència i/o en estudi de brots complexes en determinats llocs d’elevada exposició i previ acord amb el laboratori per valorar les capacitats diàries de gestió de proves i amb els centres de primària per a la gestió de resultats.

Es podran valorar també aquests cribratges en centres universitaris, de secundària i FP, però no en escoles de primària, pel que s’ha comentat anteriorment. No es considera prioritària la realització de cribratges en centres educatius en les etapes d’infantil i primària.

Els cribratges en l’àmbit comunitari es realitzaran bé amb PCR o amb test antigènics, segons la valoració de la prevalença en la zona/llocs d’elevada exposició realitzada per part dels serveis de vigilància territorials.