Davant la supressió de la filosofia a la fase comuna de les PAU

comunicat_filosofia.pdfEl Consell Interuniversitari de Catalunya ha enviat una carta als centres de secundària i ha publicat una nota de premsa anunciant que enguany a les proves d’accés a la universitat la filosofia no s’examinarà com una matèria comuna. Considerem aquest fet un nou atac a la filosofia perquè disminueix la seva importància i nega al nostre alumnat la possibilitat de tenir un espai explícit per exercitar l’esperit crític i la reflexió sobre la realitat i el propi pensament.

Des de CGT pensem que la matèria de filosofia a més a més de mantenir-se en la fase comuna de les PAU cal que incrementi la seva presència a tot el currículum educatiu. Creiem que ha de ser així perquè en les seves possibles branques: filosofia del coneixement, lògica, filosofia de la ciència, ètica, filosofia política… els alumnes adquireixen les competències bàsiques necessàries per desenvolupar-se com a persones amb capacitat de reflexió, amb l’habilitat d’entendre textos complexos, resumir-los i comentar-los i amb la capacitat de fer textos argumentatius sobre temes cabdals com els processos de validació científica, el processos del pensament, l’existència humana, les implicacions ètiques, socials i polítiques de les innovacions científiques i tecnològiques i un llarg etcètera. Totes elles són competències necessàries per afrontar els estudis universitaris i la vida en general.

Considerem que l’estratègia progressiva que s’ha seguit des de les institucions educatives per fer desaparèixer la filosofia dels successius sistemes educatius des de la LOGSE fins la LEC i la LOMCE no mostra res mes que la voluntat d’acabar amb la possibilitat de formar una ciutadania crítica amb l’status quo. A mes, les successives decisions encaminades a eliminar la matèria del pla d’estudis es contradiuen amb l’esperit que es desprèn de l’articulat les lleis educatives que va en la línia de formar persones amb capacitat de reflexió i esperit crític, frase repetida de manera buida i innòcua als prolegòmens de les lleis educatives. Sembla que el que es persegueix en realitat és adequar la fase formativa de les persones a les necessitats del mercat.

Per altra banda, denunciem l’acte de cinisme que representa l’anunci del canvi de ponderació de la prova d’Història de la Filosofia a la PAU argumentant que l’objectiu és “augmentar la rellevància de la Filosofia en l’accés a la universitat en tant que el canvi suposarà la relegació d’aquesta matèria a l’optativitat i finalment la desaparició per manca de demanda.

La CGT exigim:

  • La retirada immediata de l’acord que pondera l’examen d’història de la Filosofia en la fase de modalitat
  • La democratització de la presa de decisions pel que fa a les proves d’accés a la universitat amb la participació de totes les parts implicades.
  • Una aposta clara i concreta per incrementar la presència de la filosofia en els plans d’estudis de l’educació secundària obligatòria i postobligatòria.