EDU: funcions del personal educador d’escola bressol

Funcions EDU

Corresponen al personal laboral de la categoria professional educadora o educador d’escoles bressol les funcions següents:

a. Atendre directament els infants, com a responsable del grup assignat, en el desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic com psíquic i social i de la higiene personal, vestit i alimentació. Atendre, així mateix, la vigilància i custòdia dels infants en les sortides que programa el centre.

b. Formar part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels projectes que s’estableixin en el pla general de funcionament del centre.

c. Programar, desenvolupar, documentar i avaluar els processos educatius i d’atenció als infants.

d. Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, compartint informació, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants.

e. Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula.

L’educadora o educador que no sigui tutora o tutor d’un grup d’infants s’ha d’encarregar de les tasques que s’estableixen en la programació general del centre i fer les suplències que es produeixin, de les quals no se’n derivi una substitució: baixes curtes, permisos, etc.

El personal educador està obligat a assistir a les reunions de l’equip educatiu i a totes les reunions que convoca la directora o director.

Tot el personal docent i tot el personal d’atenció educativa dels centres educatius tenen atribuïdes les funcions pròpies de protecció contra el maltractament a infants i adolescents. Aquest personal és referent davant qualsevol indici de maltractament i s’ha d’adreçar a la direcció del centre perquè pugui intervenir i fer-ne el seguiment.

Enllaços d’interès

ORGANITZACIÓ ESCOLES BRESSOL

ORGANITZACIÓ PAS