El 15 de març va finalitzar el termini per presentar la sol·licitud i la documentació justificativa per accedir a la borsa de treball de personal interí docent

És manté el termini de finalització de presentació de sol·licituds per a l’accés a la borsa en la data prevista, el 15 de març.

RESOLUCIÓ EDU/822/2020, de 7 d’abril, sobre la continuïtat del procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, es va obrir convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació (DOGC núm. 7843, de 29.3.2019).

El punt 3 de la Resolució esmentada establia que el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació acreditativa corresponent era des de l’1 d’abril de 2019 al 15 de març de 2020.

L’apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha suspès de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març. Tanmateix, l’apartat quart de la mateixa disposició addicional preveu la possibilitat d’excepcionar motivadament la suspensió, per als procediments administratius que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

La finalització del termini de presentació de sol·licituds per a l’accés a la borsa en la data prevista, és imprescindible per poder establir l’ordre de les persones participants, segons el barem establert i resoldre la convocatòria dins el calendari previst, de forma que les persones que integrin la borsa puguin participar en els procediments de provisió de llocs docents per al proper curs.

Així doncs, la realització de tots els tràmits i les tasques prèvies, imprescindibles per proveir els llocs de treball docents per al proper curs escolar, exigeix mantenir el termini de finalització de la presentació de sol·licituds en la data prevista a la convocatòria d’accés a la borsa de personal interí docent, altrament no es podria garantir, amb normalitat, la prestació del servei públic de l’educació a l’inici del curs 2020-2021.

D’altra banda, el manteniment del termini de presentació de sol·licituds d’accés a la borsa, no causa cap perjudici injustificat a les persones interessades ni els crea indefensió, tenint en compte que la convocatòria ha estat oberta durant un període de gairebé un any, i que l’estat d’alarma i la suspensió dels terminis administratius es declaren només un dia abans de la finalització del termini.

Per això, realitzat el tràmit de consulta amb els representants del personal docent a la Mesa sectorial d’Educació,

Resolc:

Mantenir els terminis establerts en el procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació, exceptuant-los de la suspensió establerta amb caràcter general per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà del moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o, si escau, les seves pròrrogues, d’acord amb la disposició addicional segona d’aquest Reial decret.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà del moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o, si escau, les seves pròrrogues d’acord amb la disposició addicional tercera d’aquest Reial decret.

Barcelona, 7 d’abril de 2020