El Departament d’Educació encobreix casos d’assetjament laboral

La Secretaria General i la instructora del cas, adscrita a la Inspecció de Serveis del Departament d’Educació, ignoren els informes elaborats per una comissió d’experts de Funció Pública i eviten expedientar un director.

prou_impunitat_direccions.pdfAra ja fa més d’un any tres treballadors/es van denunciar davant Funció Pública assetjament laboral per part del director del seu centre.

Seguint les instruccions del Protocol per a situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions, una comissió formada per personal tècnic de l’especialitat d’ergonomia i psicosociologia aplicada i personal sanitari va investigar els fets. Mesos més tard, va emetre un informe on es constataven actuacions hostils sistemàtiques d’assetjament laboral; s’evidenciava que el denunciat havia participat d’accions, sostingudes en el temps, susceptibles de ser tipificades com a faltes greus o molt greus dirigides cap els docents i personal laboral; es reconeixien “danys per a la salut” i “danys psíquics” i es proposava l’obertura d’un expedient disciplinari” així com “acompanyar els treballadors en el procés de reconeixement de la seva situació de baixa com a “accident de treball”, causat per tant, per algun element de l’entorn laboral.

Més tard va arribar l’informe elaborat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya a un dels treballadors on també es reconeixia que la “situació de baixa mèdica havia estat causada per les condicions psicosocials del seu lloc de treball, així com l’existència d’una situació d’assetjament, comprovada per la Direcció General de Funció Pública”. Per tant una contingència professional, que proposava un recàrrec de prestacions del 40% atenent al dany causat al treballador afectat.

En aquest mateix informe, la Inspecció de Treball conclou que “l’actuació del Departament ha incomplert la Llei 31/95 de Prevenció de riscos laborals especialment els at. 14, 16, 22 i 25” * i ha incomplert igualment el Protocol de prevenció i actuació de situacions d’assetjament. També conclou que el Departament d’Educació no va realitzar l’avaluació de riscos psicosocials un cop es van notificar les pràctiques del director del centre, deixant palesa la indefensió del professorat, donat que tampoc té cap procediment d’actuació davant de situacions de conflicte interpersonal. Sorprenentment, malgrat aquests informes i les recomanacions de la Comissió d’investigació a incoar un expedient disciplinari per la constatació d’actuacions hostils sistemàtiques i dirigides d’assetjament psicològic, el Secretari General d’Educació va instruir una informació reservada que va concloure en dues faltes lleus que van prescriure als sis mesos.

La mateixa Resolució de la Secretaria General del Departament d’Educació diu en relació a les capacitats per exercir el càrrec de director (punt 6): “De tota la documentació a disposició i, com ja s’ha dit, de totes les declaracions fetes, es desprèn inequívocament que el senyor …. no té, pel que fa al tracte amb el personal a les seves ordres, les capacitats necessàries i obligades de qualsevol càrrec de comandament públic.

Davant aquests fets, els sindicats sotasignants manifestem la nostra indignació per la impunitat davant les pràctiques d’alguns càrrecs directius i denunciem la perversió del sistema que deixa indefenses les víctimes als centres educatius.

requeriment_sense_dades.pdfHem presentat un Requeriment adreçat a la Secretaria General del Departament d’Ensenyament i a la responsable de la Inspecció de Serveis perquè atenguin la Resolució de la Direcció General de Funció Pública que planteja la incoació d’expedient disciplinari al director del centre. En cas contrari, demanem una justificació per escrit detallada i suficient dels motius pels quals la Resolució de la secretària general del Departament d’Educació, en la qual es disposa el tancament d’una informació reservada per presumpte assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina, ignora els informes i la Resolució de la Direcció general de Funció Pública, a l’igual que no té en compte la ratificació present en les conclusions de l’informe d’Inspecció de Treball. Tanmateix, i fins a obtenir resposta satisfactòria sobre les demandes anteriors, exigint que s’aparti de forma cautelar de les seves funcions directives a la persona responsable.

Exigim, per tant, l’aplicació de mesures disciplinàries acords a la Resolució de Funció Pública, la impugnació de la resolució del Departament i una revisió dels protocols d’assetjament, per tal de garantir l’aplicació de mesures disciplinàries que acabin amb la impunitat i els amiguismes.

Junta de Personal del Baix Llobregat. USTEC-STES, CCOO, CGT, INTERSINDICAL-CSC, ASPEPC-SPS, UGT, ANPE.

* Dret a la protecció davant els riscos laborals, Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva, dret a garantitzar la Vigilància de la salut i Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.

prou_impunitat_direccions.jpg