Eleccions Consell Escolar 2016 – Calendari

  • Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016
  • Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016

RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

D’acord amb els articles 148 i 152 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

L’article 126 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, estableix la composició del consell escolar per als centres públics i l’article 56 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, l’estableix per als centres privats concertats.

Així mateix, l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, disposa per als centres del Servei d’Educació de Catalunya que els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. Correspon al Departament d’Ensenyament establir les dates de les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell escolar.

Transcorregut el termini de dos anys des de la darrera renovació tant en els centres públics com en els centres privats sostinguts amb fons públics, escau establir el calendari corresponent per tal que les direccions i els titulars dels centres convoquin eleccions per a la renovació parcial dels membres del consell escolar del centre, en la meitat que en cada cas correspongui.

Per tot això, d’acord amb l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, a proposta conjunta de la Direcció General de Centres Públics, de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats i de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

Resolc:

-1 Establir el calendari del procés electoral per renovar la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat, i dels pares i mares o tutors d’alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i, en el cas en què la plaça sigui vacant o hagi de quedar vacant per qualsevol motiu, la del representant del personal d’administració i serveis, així com la del personal d’atenció educativa complementària, en els centres d’educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d’educació especial.

-2 El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s’ha de desenvolupar d’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, i s’ha d’ajustar, en tots els centres, al calendari següent:

  • Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016.
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016.
  • Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016.

-3 La direcció del centre públic i la titularitat del centre privat concertat han de trametre als serveis territorials corresponents, o al Consorci d’Educació de Barcelona, còpia autenticada de l’acta de constitució del consell escolar resultant del procés electoral, abans del 16 de gener de 2017 Així mateix, han d’informar de les dades de participació dels diferents sectors convocats tan bon punt s’hagin celebrat les eleccions i no més tard del 16 de desembre de 2016. A aquest efecte, el Departament d’Ensenyament posarà al servei dels centres una aplicació informàtica de suport.

-4 Els centres del Servei d’Educació de Catalunya que no disposin de cap previsió específica en el reglament del consell escolar, que s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre, en qualsevol cas s’han de regir pel Decret 102/2010, de 3 d’agost i poden adoptar el procediment establert a l’efecte a l’annex de la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 6716 de 29.09.2014).

-5 Els centres educatius han de donar publicitat, amb l’antelació suficient, de la planificació general del procés electoral, i han de garantir que les dates i els horaris dels diversos actes electorals previstos permetin la participació de tots els membres dels sectors afectats.

-6 Facultar la Direcció General de Centres Públics, la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats i la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa per tal que, en l’àmbit de les seves respectives competències, adoptin les mesures necessàries per a l’execució d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de setembre de 2016