[Eleccions Sindicals] Consulta la teva mesa de votació

2019-01-30_atri._publicat.pdfS’inicia el procés electoral per escollir els representants sindicals del personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Un total de 80406 docents estan cridats a votar, segons el cens provisional, a les eleccions sindicals que se celebraran el pròxim 12 de març.

Consulta la teva mesa de votació

El dia 9 de gener es van constituir les meses electorals coordinadores de les diferents unitats electorals i en la mateixa data es va iniciar el procés electoral.

Dimarts 15 de gener publicació a tots els centres del cens electoral. Comproveu que totes les vostres dades siguin correctes per poder exercir el vostre dret a vot. En cas contrari poseu vos en contacte amb el vostre delegat sindical de la zona.

Durant el període d’exposició pública del cens electoral provisional (fins el 24 de gener) podreu consultar si consteu en el cens, accedint a la part privada del portal de l’empleat ATRI on hi ha un baner específic per a la consulta del cens.

Les reclamacions contra el cens provisional es poden presentar fins al 23 de gener de 2019 (inclòs) i cal que es presentin al Registre general de la Mesa electoral coordinadora de la Junta de Personal corresponent, indicant la referència eleccions sindicals 2019.

Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a la bústia de correu electrònic de la Mesa Coordinadora del Servei Territorial corresponent corresponent.

Calendari

– Constitució de les meses electorals coordinadores: 13 de desembre de 2018
– Constitució de les meses electorals parcials: 17 de gener de 2019
– Publicació del cens provisional: del 15 de gener de 2019 fins el 24 de gener de 2019
– Consulta de la mesa de votació: 15 de gener de 2019
– Termini de reclamacions: 25 de gener de 2019
– Publicació del cens definitiu: 28 de gener de 2019
– Jornada de votació: 12 de març de 2019 de 10:30h a 18:30h

Meses electorals coordinadores

A les unitats electorals que per raó del nombre de funcionaris i funcionàries i de centres de treball existents hi ha d’haver diverses meses electorals es constitueix una mesa electoral coordinadora que assumeix les funcions pròpies de la Junta Electoral, ja que ha de dirigir tot el procés electoral a la unitat electoral corresponent i ha de coordinar les diferents meses electorals parcials.

Les meses electorals coordinadores estan constituïdes pel personal funcionari següent:

 • la persona que té més temps de serveis reconegut a l’Administració, que actua com a president o presidenta;
 • la persona de més edat, que actua com a vocal, i
 • la persona de menys edat, que actua com a vocal i secretari o secretària.

Es constitueixen les meses electorals coordinadores següents:

Meses electorals parcials

A les unitats electorals que per raó del nombre de funcionaris i funcionàries i de centres de treball existents hi ha d’haver diverses meses electorals es constitueix una mesa electoral coordinadora que assumeix les funcions pròpies de la Junta Electoral, ja que ha de dirigir tot el procés electoral a la unitat electoral corresponent i ha de coordinar les diferents meses electorals parcials.

Les meses electorals parcials estan constituïdes pel personal funcionari següent:

 • la persona que té més temps de serveis reconegut a l’Administració, que actua com a president o presidenta;
 • la persona de més edat, que actua com a vocal, i
 • la persona de menys edat, que actua com a vocal i secretari o secretària.

Normativa

 • Resolució EDU/3013/2018, de 19 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal Docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • LEC – Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació .
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre de 1994, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració general de l’Estat
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques
 • Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical