Especificacions sobre activitats extraescolars, colònies i sortides escolars

Atesa la importància d’aquest tipus d’activitats en la formació dels i de les alumnes es considera molt convenient que es puguin continuar fent durant el curs 2020-2021.

Amb aquest objectiu s’ha elaborat el document d’Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les a​ctivitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

Aquest document desenvolupa les previsions del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19​, que fan referència a aquests tipus d’activitats amb una triple finalitat:

1. Facilitar a les entitats organitzadores d’aquestes activitats un marc regulador més específic i concret que els permeti organitzar-les en condicions de seguretat;

2. Reforçar els elements d’equitat educativa que incorporen al sistema educatiu les activitats de lleure educatiu en el marc escolar, regulant les condicions perquè aquestes activitats es puguin mantenir durant el curs 2020-2021; i

3. Oferir a les famílies un marc de referència de les condicions de prevenció, higiene i promoció de la salut relatiu a aquestes activitats per tal de generar confiança en relació amb la seva realització.

especificacions_lleure_procicat.pdfEspecificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid​​-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars​.

El document proposa mesures que segueixen la pauta de la resta de protocols: grups estables i constants per garantir la traçabilitat dels contactes estrets, mesures en relació a l’ús de la mascareta, aspectes organitzatius com són l’ús de les dutxes i vestidors, i altres mesures de prevenció, seguretat i higiene com la ventilació, neteja i desinfecció dels espais o el rentat de mans i del material utilitzat.

Pel que fa a les extraescolars, el document s’aplica a les organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals. També s’apliquen, amb caràcter subsidiari i sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

Entre les novetats en la realització de les activitats, el protocol estableix que s’haurà de realitzar un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) que s’ha de conservar al menys durant 1 mes.

En relació als espais en els quals es realitzaran les activitats extraescolars, el document preveu que la superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant i, sempre que sigui possible, que les activitats tinguin lloc a l’aire lliure. També especifica que l’ús de la mascareta és obligatori a partir dels sis anys, excepte quan s’estigui realitzant una pràctica esportiva que sigui incompatible, a les classes d’instruments de vent i de cant, i quan l’ús estigui contraindicat per motius de salut.

Pel que fa a les colònies i sortides escolars, les d’un dia s’organitzaran en grups estables de convivència que seran coincidents amb els grups definits per l’activitat lectiva i tindran un o diversos monitors que hi interactuaran de manera transversal. S’especifica que poden conviure diferents grups de més d’un centre educatius en una mateixa instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre i quan es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat entre aquests. El document també indica que s’ha de disposar d’un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada instal·lació, als seus espais i usos (menjadors, habitacions, aules, espais esportius, lavabos i dutxes).

Sense públic als partits escolars

El document diu que les activitats realitzades en el marc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya que tinguin lloc en centres educatius “es realitzaran sense l’assistència de públic”. És a dir, sense l’assistència de les famílies, que és el públic que hi acostuma a haver-hi.

El document també regula l’ús dels vestidors, dels quals diu que només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup estable de les activitats extraescolars i, tant als vestidors com a les dutxes, caldrà mantenir la distància de seguretat i, per tant, el nombre de persones que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.

Actuació en el cas de contagi

Pel que fa a la gestió de casos o de sospites, el document aprovat pel Procicat no introdueix gaires novetats pel que fa al que ja es ve aplicant als centres educatius. Aïllament davant de qualsevol sospita, i posar el cas en coneixement del responsable Covid de l’equipament. Per descomptat, ningú que hagi tingut una simptomatologia compatible amb la Covid durant els 10 dies previs a l’activitat hi ha de participar, i per això es fa firmar també una declaració de responsabilitat als responsables de la instal·lació.