[ESQUERDA] OPOSICIONS 2019

opos_18_19.pdfHan estat moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no d’accés a la funció pública. I també sobre la data de realització, que finalment serà a partir del juny. A més, es tracta d’una forta retallada, doncs encara són necessàries moltes més places per reduir l’alt percentatge d’interinitat actual.

DOGC Núm. 7782 – 7.1.2019
RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

CANVIS IMPORTANTS (Referents a anys anteriors) :

  • CANVI EN L’ORDRE DE LES PROVES A i B. Es comença per la presentació de la programació didàctica i la unitat didàctica.
  • Afegir en la programació : tenir en compte la perspectiva de gènere. I l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.
  • Es dona més puntuació a l’experiència docent prèvia (de 5 a 7 punts)
  • Calendari de les proves: 15 Juny fins 31 juliol 2019

PLACES CONVOCADES:

– Cos: Mestres Nombre de places: 3.604.
– Cos: Professors d’ensenyament secundari FP Nombre de places: 759.
– Cos: Professors tècnics de formació professional Nombre de places: 642.

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a d’ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

Sol·licituds i termini de presentació

S’ha de formalitzar la sol·licitud telemàticament a través de la web del Departament d’Ensenyament (per aquest mitjà, s’aplica un descompte en les taxes).Es pot fer també en paper(Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 gener al 4 febrer, ambdós inclosos.

Llista provisional d’admesos i exclosos: en el termini màxim d’un mes, ha de fer pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. Hi ha 10 dies hàbils per reclamar.

Els funcionaris de carrera que participin pel procediment d’accés a un cos de grup superior podran declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud i continuar en la plaça definitiva ocupada.

Inici i desenvolupament de les proves

14 de juny de 2019: El procediment selectiu s’inicia prèviament amb la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

– L’endemà al matí: El dia 15 de juny de 2019, a les 10:00 hores del matí acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició. Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.

– La fase d’oposició finalitzarà abans del 31 de juliol de 2019

– El procediment selectiu finalitzarà abans del 31 d’octubre de 2019

– Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única

– Un cop començat el procés selectiu, el tribunal farà públics els anuncis (citació dels opositors, etc.) en el local on s’estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d’Internet :educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, com a mínim, amb catorze hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants.

– L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà amb aquells que el seu primer cognom comenci per la lletra “Y”.

Les proves corresponents a les especialitats d’idiomes moderns s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.

6.4.1 Proves de la fase d’oposició.

La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries, la qualificació corresponent a aquesta fase serà la mitjana aritmètica de les dues, sempre que aquestes hagin estat superades (mínim 5 punts). La seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs. Per tal d’obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

1-4.png

2-4.png

3-2.png
4-2.png

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

La CGT Proposa…

Accés directe al treball per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria en compte:
· La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
· L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques
· L’experiència docent.
· L’exposició d’una unitat didàctica i la defensa d’una programació.

Actuals interins o substituts:

· Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball…. la CGT reivindica:

  • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
  • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
  • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
  • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.
  • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.