Instruccions curs d’iniciació, període de prova i prova d’idoneïtat del personal interí docent

1724357.pdfRESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

La regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, preveu que els mestres i professors seguiran un curs d’iniciació a la tasca docent durant el primer curs en què hagin estat nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre docent.

Sense perjudici del curs d’iniciació a la tasca docent el funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament. Aquest període es realitza, com a màxim, durant els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.

Aquesta resolució vol actualitzar els elements i descriptors que regeixen en l’avaluació de la competència docent del personal interí i substitut en un centre i en un servei educatiu durant el curs d’iniciació a la tasca docent i el període de prova inicial,i reforçar la figura del tutor i concretar altres aspectes procedimentals que facilitin la gestió.

Així mateix, atès que els dos procediments comparteixen els criteris i descriptors que regeixen en l’avaluació de la competència docent del personal interí i substitut, s’ha cregut convenient unificar en la mateixa resolució les instruccions que els regulen.

Finalment, el Decret 133/2001, de 29 de maig, estableix que si com a conseqüència d’un expedient contradictori no disciplinari, es conclou la manca evident de capacitat per a la docència, la resolució de l’expedient ha d’incloure la limitació de no poder-se presentar a una nova convocatòria per a tornar a formar part de la borsa de treball durant el curs següent. Finalitzat aquest termini, i en cas de presentar la corresponent sol·licitud de participació en el concurs de mèrits, la persona interessada ha de superar una prova d’idoneïtat i s’ha d’iniciar un període de tutoria. En aquest sentit, és convenient incloure també en aquesta resolució les instruccions que han de regular la prova d’idoneïtat esmentada, i els corresponents criteris i descriptors que regeixen en l’avaluació.