[Esquerda] Trasllats 20-21

 • Com sempre, CONCURSES A CEGUES, coneixes les vacants un cop finalitzat el procés de sol·licitud.
 • Només s’ofereixen LLOCS DE TREBALL ORDINARIS.
 • Reclamem l’oferta en el concurs de trasllats de totes les vacants de manera transparent.

esq_concurs_trasllats_20_color.pdfD’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, al DOGC núm. 8261, de 2.11.2020 (PRI i ESO) i RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, al DOGC núm. 8261, de 2.11.2020 (SEC)

Accés a l’aplicatiu amb el codi d’usuari GICAR (ATRI) / Accés a l’aplicatiu amb el codi d’usuari temporal

Aspectes Generals

 • S’oferiran vacants de llocs ordinaris (no amb perfil professional) fins al 31 de desembre de 2020 i les vacants resultants de la resolució del mateix concurs.
 • Tots els requisits de participació, així com els mèrits al·legats han de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies (excepte el relatiu a la darrera destinació definitiva, que serà fins a 31 d‘agost de 2021).
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 26 de novembre de 2020.
 • La publicació de llista de participants amb puntuació: gener/febrer 2021.
 • L’adjudicació provisional de les destinacions es publicarà al març de 2021 (hi haurà 10 dies hàbils per reclamacions. També per desestimacions si la participació va ser voluntària).
 • I les adjudicacions definitives i irrenunciables al maig de 2021.
 • Antiguitat i càrrecs: només compten els assolits a partir de ser funcionari de carrera.
 • Funcionariat en pràctiques: no hi ha barem de mèrits. La prioritat la dóna l’any d’oposició i l’ordre en què apareguin en la Resolució d’aspirants.
 • Professorat amb discapacitat tindrà preferència per escollir vacants dintre del procediment d’ingrés lliure.
 • Al Concurs General de Trasllats no surten ni centres de Persones adultes (CFA/AFA), ni Serveis Educatius (EAPs, CRP, LIC) ni l’Institut Artístic Oriol Martorell (Consorci).

Com omplir la sol·licitud?

Accés a l’aplicatiu amb el codi d’usuari GICAR (ATRI) / Accés a l’aplicatiu amb el codi d’usuari temporal

 • Termini presentació sol·licituds: del 5 al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.
 • El procediment telemàtic a través d’ATRI. (Presentació de documents justificatius també a través de: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Peticio-generica ).
 • Es considera enviada la sol·licitud quan has clicat el botó “envia”. És bo quedar-se amb una còpia per si s’han de fer reclamacions. També es pot eliminar la sol·licitud, sempre dins del termini de presentació, amb el botó “anul·lar”.
 • Participants que encara no han obtingut la seva primera destinació definitiva, hauran de demanar centres dependents del Departament d’Educació a Catalunya.
 • Participants que ja han obtingut la seva primera destinació definitiva podran combinar peticions de centres i/o municipis de diferents administracions educatives (fora de Catalunya).
 • Es pot participar:
  a) ordenant totes les especialitats, reconegudes abans de demanar centres i l’aplicatiu buscarà per a cada petició totes les especialitats segons l’ordenació, o b) per a cada petició de centre especificar la o les especialitats que es vol demanar. Es poden combinar a) i b). Màxim 300 peticions.
 • No s’adjudicaran llocs de treball itinerants, centres d‘educació especial o de complexitat màxima si no se sol·liciten expressament.
 • Cal sol·licitar els llocs de treball per ordre de preferència, seleccionant el codi de centre o de municipi. En cap fase no es podran demanar codis de zones ni comarques.
 • En cas de petició genèrica de municipi, s’adjudicarà el primer centre del municipi amb vacant o resulta en l’ordre que apareix a l’annex 3.

Qui pot i qui està obligat a participar?

Obligatòriament: SI NO FAN SOL·LICITUD, PARTICIPARAN D’OFICI (excepte grup g.)

a. Professorat en pràctiques
b. Funcionariat de carrera en actiu amb destinació provisionals. Funcionariat de carrera fins al 2006 hauran de demanar com a mínim l’especialitat titular (oposició). 2007 i posteriors, només pot obtenir destinació per l’especialitat de l’oposició.
c. Funcionariat de carrera reingressades amb destinació provisionals.
d. Funcionariat que ha perdut la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.
e. Funcionariat que finalitza l’ocupació de llocs de treball a l’estranger.
f. Afectades per compliment de sentència o resolució de recurs administratiu.
(El personal funcionari dels col·lectius a, b, c, d, e, que no presenti sol·licitud se li adjudicarà d’ofici.)
g. Funcionariat en situació administrativa d’excedència forçosa.

Voluntàriament:

a. Professorat amb destinació definitiva que a finals del curs 2020-21 hauran estat un any en la darrera destinació definitiva. Dos anys si es concursa a la resta de l’Estat.
b. Funcionariat de carrera en excedència voluntària per interès particular.
c. Funcionariat de carrera que es troba en situació de suspensió per sanció disciplinària.

Fases del concurs

a) Dret preferent a centre
Poden participar docents afectades per la pèrdua de la destinació definitiva a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven. Han de marcar la casella corresponent.

b) Dret preferent al municipi o zona
A qui li van suprimir el seu lloc de treball definitiu (a més del municipi o zona del centre del qual van ser desplaçades); destinades a centres públics a l’estranger i que ara retornen; qui, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, va passar a ocupar un altre lloc a l’Administració; professorat jubilat per incapacitat permanent, posteriorment rehabilitats pel servei actiu. Per mantenir aquest dret, s’haurà de participar en totes les convocatòries fins que s’assoleixi una nova destinació, independentment que s’hagi aconseguit vacant en la fase de concurs de trasllats.

Preval el criteri d’especialitat per davant del de petició de centres.

c) Concurs de trasllats
La convocatòria determina un màxim de 300 peticions de centres i/o municipis.

barem_trasllats_20_21.png

“Prelació” entre fases?

L’ordre de les fases del concurs és preferent a l’hora d’adjudicar un lloc de treball. Per un mateix lloc de treball d’un determinat col·lectiu, s’adjudicarà abans a qui té dret a la fase b), per davant d’una altra sol·licitud per la fase c), per exemple.

Participació simultània

La participació simultània en les diferents fases serà compatible. Caldrà emplenar una única sol·licitud.

Qui vulgui participar des de fora de Catalunya, haurà d’omplir i presentar el model de la Comunitat Autònoma de la qual depenen, atenent les instruccions de la convocatòria pel que fa a la petició de llocs de treball de Catalunya.

Dret de concurrència

En la fase de concurs de trasllats, quan funcionàries/ris (màxim 4) condicionin la seva participació en el concurs a l’obtenció del mateix destí en un o diversos centres d’una mateixa província.

Mestres en instituts

Podrà concursar pels dos primers cursos de l’ESO qui ja hi tenia plaça definitiva o a qui li van suprimir.

VALORACIÓ DE CGT SOBRE EL CONCURS DE TRASLLATS

 • Com sempre, coneixes les vacants un cop finalitzat el procés de sol·licitud. Des de fa molts anys el professorat participa “a cegues” en el concurs de trasllats, fent peticions sense conèixer si hi ha vacants en cada destí demanat. Les vacants es publiquen un cop ha sortit la publicació d’adjudicacions provisionals.
 • El fet que només s’ofereixin llocs de treball ordinaris significa una retallada important del total de vacants que haurien de sortir d’una banda, a la vegada que es fa una reserva de les vacants de llocs de treball específics estructurals per a la configuració d’una part de la plantilla a discreció de les direccions, segons el disseny del decret de provisió de llocs de treball.
  L’aplicació de la LEC permet reservar una part de les vacants perquè les direccions puguin triar professorat segons el “perfil” o determinar llocs de treball singulars, aplicant el decret de provisió de llocs de treball en el foment de la privatització i la jerarquització dels centres públics.
 • Des de CGT reclamem l’oferta en el concurs de trasllats de totes les vacants de manera transparent i que no s’aprofiti la convocatòria per ocultar més retallades a l’ensenyament públic!