[Decret Llei] Ajuts extraescolars, tractament de dades, autoprotecció centres educatius, beques menjador

1821475.pdfDECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

El Decret Llei estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.

També dicta mesures específiques en l’àmbit educatiu relatives al tractament de dades i a l’ús dels mitjans de protecció en els centres, adreçades a garantir la seguretat de la comunitat educativa que han de ser d’aplicació durant el període en què siguin vigents les mesures sanitàries d’intervenció i control de la pandèmia que s’acordin per gestionar la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

Tractament de dades

Es faculta el Departament d’Educació a comunicar al Departament de Salut la informació de què disposi sobre les dades identificatives i de contacte de l’alumnat, personal docent, personal d’administració i serveis, personal d’atenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l’entorn educatiu

Les dades posades a disposició del Departament de Salut s’integren en el tractament “Cens Covid19 salut-escola”.

Les dades personals a comunicar permetran localitzar la persona, o en cas d’alumnes menors d’edat, als seus pares, mares o tutors legals, a quin centre educatiu pertanyen, i a quin grup de convivència estable pertanyen, si escau. La posada a disposició de les dades es farà de forma automatitzada, sempre que sigui possible.

Obligació d’adoptar les mesures d’autoprotecció en els centres educatius

  • L’alumnat, el personal dels centres educatius i qualsevol persona que hi accedeixi, han d’adoptar les mesures d’autoprotecció que estableixin les autoritats competents per prevenir els contagis mentre duri la situació de pandèmia.
  • L’ús de la mascareta és obligatori per a qualsevol persona que accedeixi al centre educatiu durant tot el temps que hi romangui, d’acord amb allò establert en la normativa.
  • Els centres educatius han d’adoptar mesures d’aprenentatge alternatiu a la presencialitat per a aquells alumnes que acreditin que es troben en algun dels supòsits d’exempció normativament establerts per a l’ús obligatori de la mascareta.
  • Les persones que no adoptin les mesures d’autoprotecció establertes als centres educatius no poden accedir-hi i poden ser sancionades d’acord amb allò establert en la normativa.

Continuïtat dels ajuts individuals de menjador en els supòsits de tancament d’un centre o de quarantena o de l’aïllament domiciliari d’alumnes d’un o més grups que afectin a alumnat beneficiari d’aquests ajuts.