Estades de formació de tipus B per al professorat de formació professional

Presentació de sol·licituds fins al 29 de gener de 2018. El Departament d’Ensenayament convoca concurs públic per a la concessió de 120 estades de formació de tipus B en empreses i institucions, en períodes i horaris coincidents, totalment o parcialment, amb l’horari lectiu del professorat, durant el curs 2017-2018. Les estades es distribueixen de la manera següent: 100 places per al professorat de centres públics i 20 per al professorat de centres privats sostinguts amb fons públics.

Pot sol·licitar aquestes estades el professorat del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professorat d’ensenyament secundari i del cos de professorat tècnic de formació professional; el professorat interí dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament; el professorat dels centres educatius públics dels ens locals, i el professorat dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics, sempre que compleixin els requisits que preveu l’article 7 de l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre.

RESOLUCIÓ ENS/10/2018, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

El Departament d’Ensenyament, dins del pla de formació permanent del professorat de formació professional, regula mitjançant l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre (DOGC núm. 4525, de 7.12.2005), les estades d’aquest col·lectiu a les empreses i institucions com a modalitat de formació que té per finalitat la seva actualització tecnicopràctica específica.

Aquesta Ordre preveu dos tipus d’estades de formació: les de tipus A i les de tipus B. Les de tipus A es realitzen en períodes i horaris fora de l’horari lectiu del professorat, i les de tipus B es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l’horari lectiu del professorat i requereixen que a la plantilla del centre hi hagi disponibilitat de professorat per atendre les activitats lectives del professorat que participi en l’estada de formació. D’acord amb l’Ordre esmentada, les estades del tipus B les ha de convocar el Departament d’Ensenyament.