Horaris personal docent 23-24

Informació referent al calendari i als horaris del personal docent en centres públics del Departament d’Educació (jornada completa – reducció 1/3 – mitja jornada.

Mestres amb destinació a les escoles i als centres d’educació especial

 • Docència: 23 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d’absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.
 • Activitats d’horari fix: 7 hores d’activitats complementàries al centre, dintre de les quals s’inclouen, entre d’altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares o tutors i tutores destalonat, seminaris de coordinació d’equips directius, formació en el centre, subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes.
 • Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

L’horari de les activitats programades i aprovades pel director o la directora, a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té, per als i les mestres, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina.

SouHores lectivesHores complementàriesTotal de permanènciaTotal d’hores setmanals
Vacant Sencera100,00%23h7h30h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada66,66% (80% amb bonificació)15h 20min4h 40min20h25h
Mitja jornada (1/2)50,00%11h 30min3h 30min15h18h 45min

Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d’art i a les escoles oficials d’idiomes

L’horari del professorat dels instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d’acord amb la distribució següent:

 • 24 hores de permanència al centre en horari fix: 18 hores lectives (al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres) i 6 hores d’activitats complementàries, com són guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d’equip docent, reunions de departament, coordinacions d’àmbit i de tutories, comissió d’atenció educativa inclusiva, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, seminaris de coordinació d’equips directius, formació en el centre, la subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, i altres encàrrecs que faci el director o directora del centre, en el marc de les seves funcions.
 • 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o mentoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es poden portar a terme de manera telemàtica.
 • 7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
SouHores lectivesHores complementàriesPermanència setmanalTotal hores setmanals
Vacant Sencera100,00%18h6h24h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada66,66% (80% amb bonificació)12h4h16h25h
Mitja jornada50,00%9h3h12h18h 45min

Personal docent amb destinació als centres de formació de persones adultes

A. Cos de mestres

 • 20 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 20 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 7 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a l’alumnat, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l’alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).
 • 3 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l’horari fix, com ara reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.
 • 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

Per als i les mestres dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries (d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col·legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.

SouHores lectivesCompl. horari fixCompl. horari no fixPermanència setmanalTotal d’hores setmanals
Vacant Sencera100,00%20 h7h3h27h30h
Reducció 1/3 de jornada (2/3)66,66% (80% amb bonificació)13h 20min4h 40min2h18h20h
Mitja jornada50,00%10h3h 30min1h 30m13h 30m15h

B. Cos de professorat d’ensenyament secundari

a. 24 hores de permanència al centre en horari fix: 18 hores lectives i 6 hores d’activitats complementàries

 • 18 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 18 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 6 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.) i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.
 • 6 hores d’activitats complementàries, no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell de centre, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), tutoria de professorat novell, coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes. Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.
 • 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
SouHores lectivesCompl. horari fixCompl. horari no fixPermanència setmanalTotal d’hores setmanals
Vacant Sencera100,00%18h6h6h24h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada (2/3)66,66%(80% amb bonificació)12h4h4h16h25h
Mitja vacant 50,00%9h3h3h12h18h 45min