Resolució del procediment d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional

S’han publicat les llistes definitives del procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Resolució EDU/2998/2023, de 30 d’agost, (Obre en una nova finestra)per la qual s’aprova la llista única per especialitats del procés d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari, convocat per Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari (DOGC núm. 8991, de 31.8.2023)

Pots interposar un recurs administratiu a la llista definitiva, del 30 d’agost fins al 2 d’octubre, ambdós inclosos.

Interposa un recurs administratiu.

  • Annex 1 Llista definitiva de personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional proposat per a la seva integració en el cos de professors d’ensenyament secundari
  • Annex 2 Llista definitiva de persones sol·licitants excloses per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari
  • Annex 3 Llista definitiva de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que no ho estan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
  • Annex 4 Llista definitiva de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que posteriorment són persones funcionàries de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari

El Departament d’educació ha fet públiques les llistes de candidats admesos i exclosos al procediment d’integració del professorat PTFP al cos de secundària. I a partir d’ara, els candidats i candidates tenen 10 dies hàbils per presentar recurs (del 24 de juliol fins al 4 d’agost, ambdós inclosos), si s’escau.

Resolució per la qual s’aprova i es publica la llista provisional en el procediment d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari

  • Annex 1 Llista provisional de personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional proposat per a la seva integració en el cos de professors d’ensenyament secundari
  • Annex 2 Llista provisional de persones sol·licitants excloses per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari
  • Annex 3 Llista provisional de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que no ho estan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
  • Annex 4 Llista provisional de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que posteriorment són persones funcionàries de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari

El professorat PTFP que no ha participat en el procediment i reuneix els requisits tindrà més oportunitats per poder integrar-se, però els efectes econòmics i de prevenció social (cotització al subgrup A1) tindran efectes des del moment en què faci la sol·licitud.

El professorat PTFP sense els requisits establerts en la resolució d’integració i que vagi assolint-los podrà integrar-se, prèvia sol·licitud, durant els diferents períodes en què s’obri aquest procediment fins al 31 de gener de 2026. En aquest cas, també, els efectes seran des de la data de presentació de la sol·licitud.

image_pdfimage_print