Hores de permanència a secundària

Diverses persones s’han adreçat a nosaltres preguntant quin és el número total d’hores de permanència als instituts, escoles d’art i escoles d’adults atès que en alguns centres les direccions asseguren que el total d’hores de permanència són 30. 
Des de CGT hem consultat RRHH i Inspecció i ens confirmen que no és així, sinó que el total d’hores setmanals de permanència al centre són 28. 
Recordem a més que abans de les retallades el total d’hores de permanència als centres de secundària era de 24 hores i que hem fet diverses vagues reclamant el retorn a aquest horari. Romandre més hores al centre no incrementa el treball personal del professorat, ans el contrari, les permanències serveixen per fer guàrdies de les companyes de baixa i doncs s’estalvien contractació de professorat nou. Recordem que al 2012 van quedar sense feina més de 5000 docents a Catalunya.

a secundària i escoles d’art 

2 hores d’activitats complementàries de presència al centre educatiu no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares o tutors legals, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professors, tutoria de professors novells i altres encàrrecs. 

a escoles d’adults: 
3 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre).

Hem fet consulta sobre interpretació d’aquests punts i ens contesten el següent:

Des d’inspeció:

Et confirmo que les dues hores d’activitats complementàries requereixen de convocatòria de la direcció del centre per realitzar alguna de les activitats previstes normativament. Evidentment, la convocatòria pot ser per a diferents dies i no cal que sigui única.

No entenc que del que diu la normativa es pugui demanar a un professor que justifiqui cada setmana en quin horari fa aquestes dues hores.

De tota manera, entenc que el millor que heu de fer no és quedar-vos amb la meva opinió, sinó fer la consulta directament a RRHH del Consorci.

Una salutació,

Ignasi del Blanco
Inspector d’educació
i des de RRHH del CEB: 
Tal com diu la Inspecció, les instruccions diuen molt clarament que son dues hores d’horari no fix, del que es desprèn que s’utilitzaran per qüestions puntuals reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares o tutors legals, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professors, tutoria de professors novells i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre (tal com diuen les instruccions). A aquestes tasques es dediquen dues hores setmanals, entenc, però, que possiblement una setmana en siguin 4 i una altra cap, per exemple. Entenc també que no sempre seran convocades per la direcció, sinó dins del marc d’actuació de cada docent (reunió amb pares o amb d’altres professionals, per exemple).

Miquel Garcia
Director de l’Àrea de Recursos Humans i Organització