I Conveni acció social i taules 2007

1r Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb
infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, per als anys 2008-2009

Àmbit territorial

Aquest conveni és d’aplicació a tot el territori de la Comunitat autònoma de Catalunya.

Àmbit funcional
Quedaran afectades pel present Conveni, independentment de la titularitat del servei totes les empreses privades que prestin activitats d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

Es consideraran dins d’aquesta categoria les següents activitats o serveis:

CRAES (Centre Residencial d’Acció Educativa) i CREI (Centre Residencial
d’Educació Intensiva…

Centres materno-infantils…

Centres d’acollida: Són serveis residencials d’estada limitada … a qualsevol situació d’alt risc si ha d’ésser separat del seu nucli familiar,…

ICIF (Institució Col·laboradora per a la Integració Familiar): …Una de les seves inalitats és oferir informació i suport a les famílies que volen acollir un menor.

Centres oberts: Serveis diürns per a infants, adolescents i joves en situació de risc,… Realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar.

Pisos, projectes i/o programes assistits: Serveis de caràcter assistencial i educatiu per a joves entre 16 i 18 anys, pels qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu …

Residències de joves treballadors: Es tracta d’un servei de caràcter residencial on es realitza un seguiment educatiu i laboral individualitzat a joves tutelats per l’administració de més de 16 anys i/o joves ex-tutelats de més de 18 anys i fins màxim els 21 anys. …

Serveis d’educadors de medi obert: … adreçada als joves en situació
d’alt risc social. Són un servei de suport per les EBASP.

Centres d’urgències per a menors: Són serveis residencials que ofereixen allotjament i atenció a menors de forma transitòria fins que aquests no passen a disposició de la Direcció General d’Atenció al Menor …

El Telèfon de la infància: És un servei permanent i gratuït d’atenció telefònica …

Equips d’atenció a la infància i l’adolescència i altres equips tècnics: Són equips pluridisciplinaris constituïts generalment per un/a psicòleg/a, un/a pedagog/a, un/a treballador/a social i un/a educador/a social.

Espais o programes per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. El seu propòsit és facilitar a les famílies amb nadons un espai de trobada i d’intercanvi …

Serveis d’assessorament tècnic: Serveis de diagnòstic psicosocial … Dintre dels possibles destinataris es trobaran, entre d’altres, les persones derivades de la xarxa sociosanitària i judicial.

Centres de dia d’atenció a famílies en risc social: …atendre famílies amb
diicultats per assumir les seves responsabilitats parentals des d’una intervenció propera (sense separació del nucli familiar, dels seus progenitors i del seu entorn)…

Punts de trobada: Són un servei destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori,… , en concret, en el compliment del règim de
visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació, divorci, dissolució o nul·litat matrimonial dels progenitors, o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública, …

El Servei d’atenció a famílies (SAF): És un recurs per a les famílies: Ofereix suport individual i grupal …

Serveis especíics d’atenció familiar: Serveis psicoeducatius d’atenció a famílies en relació a problemàtiques especíiques: abusos sexuals a menors, violència intrafamiliar, violència social, endarreriment escolar, problemàtiques d’adaptació a l’entorn.

Serveis psicoeducatius especíics: Atenció multidisciplinar adreçada als infants i les seves famílies per l’abordatge de situacions de crisi, …

CIE (Centres d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència de gènere i per als seus ills i illes): Es tracta de serveis públics especialitzats destinats a oferir informació, atenció i recuperació

Punts d’atenció i informació a les dones (PIADS- CAIDS): És un servei que ha de donar resposta a les diferents demandes d’informació i atenció a les dones, vinculades a les situacions de discriminació a l’àmbit laboral, social, en la parella i/o en la unitat familiar, a la informació de recursos, la participació, l’associacionisme femení i especialment a les problemàtiques de violència de gènere.

Cases d’acollida per a dones maltractades: …

Pisos amb suport per a dones maltractades: …

Centres d’acollida d’urgència: Són serveis de competència municipal i/o comarcal que acullen de forma temporal famílies en situació de desprotecció social per causa de problemes de violència de gènere, desnonaments, refugiats, etc.

Grups de suport: Són serveis pels quals s’ofereix un suport temporal …

Servei de mediació i resolució de conlictes comunitaris interculturals i familiars.

Serveis de prevenció de drogodependències d’àmbit no sanitari ni sociosanitari

Refugiats i immigració: Són aquells serveis que tenen com a funció principal l’acollida i orientació de la població immigrada nou vinguda.

Serveis en contra de la marginació social i la pobresa: Serveis de detecció, d’atenció i tractament social de persones en situació de pobresa i d’exclusió social. Serveis de tractament, albergs i centres d’acolliment, centres d’acolliment hivernal, centres d’atenció diürna i equips d’inserció social i menjadors.

Igualment queden afectades per aquest conveni les divisions, línies de negoci, seccions o altres unitats productives de les empreses dedicades a la prestació dels serveis de l’àmbit funcional del present conveni, de qualsevol empresa amb independència de la seva activitat principal.

La relació efectuada no s’entén tancada, per la qual cosa s’hi considera inclosa, previ dictamen de la Comissió paritària, qualsevol altra activitat que existeixi o de nova creació, sempre que la seva funció pugui ser enquadrada en la relació anterior.

Text i taules del conveni