IMEB_CEB. Sobre les extres del 2013 i 2014 eliminades pel Govern Mas

Segons ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, el Govern de Mas ens suprimia una extra anual el 2013 i 2014. Això ho faria repartit entre les dues extres: més o menys la meitat de la paga cada cop, ja que no pot tocar-nos les retribucions bàsiques que venen de Madrid, i només pot suprimir el que ell paga, que son els complements.

Això afecta al personal de l’IMEB-CEB –i no al de la resta de l’Ajuntament- perquè a l’Acord es diu que l’àmbit d’aplicació és el que assenyala la Llei de pressupostos en el Títol III i allà, apareixen com afectats “Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.”

Aquesta retallada està a la nòmina reflectida en que a conceptes teniu Paga Extra Bàsiques; Paga extra compl.; p.ext. addic. Especifiques amb quantitats positives, i més a sota Red.Acord Gov/19 que apareix en abonaments en negatiu. La diferencia d’aquests conceptes és la reducció aproximada de mitja paga extra.

És a dir, així com el professorat de la Generalitat no va tenir opció a bestreta per cobrir la paga eliminada per Madrid i en això ens vam equiparar als treballadors de l’Ajuntament; a nivell de les extres de 2013 i 2014, ens apliquen les mateixes retallades que al professorat de la Gene, i no les retribucions dels treballadors de l’Ajuntament.

En conclusió, per aconseguir recuperar les extres 13 i 14 i normalitzar el cobrament del 2015, hem de donar la lluita conjunta amb el professorat i la resta de treballadors de la Generalitat.