Indicacions sobre els nous decrets de currículum

La Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum ha elaborat les Indicacions sobre els nous currículums dels ensenyaments​, que estan actualment en tramitació administrativa.

Aquest document, que s’ha enviat als equips directius dels centres, té l’objectiu de clarificar quins són els aspectes clau d’acompliment dels nous decrets abans que es publiquin.

Trobareu més informació i la versió més recent dels decrets, dins l’apartat El nou currículum, del web de la XTEC.

Indicacions sobre els nous currículums dels ensenyaments – 7 de juny de 2022 

Actualment els decrets d’ordenació dels ensenyaments que concreten els currículums es  troben en tramitació administrativa. Com ja ha passat amb decrets d’ordenació anteriors, és  probable que els decrets definitius no s’aprovin fins setmanes abans de l’inici de curs. Això  és conseqüència de la publicació tardana dels reials decrets d’ordenació dels ensenyaments  en l’àmbit estatal, condició necessària per iniciar la tramitació dels decrets d’ordenació a  Catalunya. 

Davant d’aquesta situació, aquest document té l’objectiu de clarificar quins són els aspectes  clau d’acompliment dels nous decrets. La versió gairebé definitiva d’aquests decrets es pot  consultar a l’apartat El nou currículum del web de la XTEC. 

Per facilitar la feina dels equips directius i del professorat es duran a terme les accions  següents: 

– A principis de juny s’enviaran els DOIGC amb orientacions concretes sobre com  desplegar els nous currículums el curs 2022-2023.  

– A mitjans de juny es farà públic un document més detallat, amb orientacions, exemples i  preguntes més freqüents, per deixar clar els canvis que cal portar a terme. Aquests  documents s’han elaborat tenint en compte totes les preguntes i aportacions rebudes en  totes les sessions que s’han dut a terme amb les direccions dels centres, així com en les  sessions informatives a tots els territoris entre abril i maig.  

– Abans que acabi el curs es facilitaran models de proves competencials de batxillerat per a  les matèries comunes i de modalitat, que puguin orientar la feina del professorat. Aquesta  acció es complementarà amb una acció formativa que s’iniciarà amb el curs 2022-2023. 

Reptes que cal abordar en els nous currículums 

A continuació s’especifiquen quins elements dels nous currículums cal treballar abans de  l’inici de curs, quins elements es poden treballar a mitjà i llarg termini i quines decisions cal  prendre. 

A. Elements que cal treballar abans de l’inici de curs a l’educació bàsica 

Hores de gestió autònoma a l’educació bàsica. Concretament, són 4,5 hores per  setmana a primària i 4 hores per setmana a l’ESO. El curs 2022-2023 s’han de començar  a implantar als cursos senars, però més enllà que hi hagi centres que ja les incorporin el  curs 2022-2023, s’ha establert un període de transitorietat de tres cursos acadèmics  perquè els centres educatius que així ho considerin les vagin incorporant  progressivament. A partir del quart curs, s’hauran de destinar per a hibridació de matèries, treballs per projectes o altres objectius d’aprenentatge especialment alineats  amb el projecte educatiu de centre.  

Per tant, cada centre ha de decidir si a partir del curs 2022-2023 ja fa ús d’aquestes hores  amb l’objectiu establert o si en farà el desplegament de manera progressiva dins del  període de transitorietat establert dels pròxims tres cursos acadèmics.  

Distribució de les matèries al llarg de l’etapa segons els nous currículums. A partir  del curs vinent, en els cursos senars cal implantar la nova distribució curricular tenint en  compte les competències específiques detallades en els currículums.  

Avaluació. Esfera disposarà d’informes d’avaluació de final de curs per a tots els cursos.  Només caldrà introduir, per cada matèria, la qualificació i un comentari qualitatiu. Pel que  fa a l’educació primària, tal com s’ha informat a través del Portal de centre, Esfera no  permetrà avaluar les dimensions. No obstant això, aquells centres que ho desitgin poden  mantenir els informes propis per a la comunicació amb els famílies. 

B. Elements que cal treballar a mitjà i llarg termini en l’educació bàsica 

El currículum dona cobertura normativa per impulsar canvis progressius en els  centres educatius (presència i desenvolupament dels vectors del currículum en el projecte  curricular, fracció horària de gestió autònoma, establiment d’àmbits, programació a partir  de situacions d’aprenentatge, aprofundiment en l’avaluació formadora i formativa). No  s’han d’acomplir tots aquests canvis, ni s’han de fer alhora. Cada centre ha de decidir si  és necessari avançar en algun d’aquests reptes, com fer-ho i a quin ritme. Des del  Departament s’oferiran orientacions, exemples i formacions per als centres que vulguin  tractar aquests temes.  

Programacions didàctiques. El proper curs cal començar a treballar en les noves  programacions didàctiques. Ara bé, durant els primers tres cursos els centres educatius  no estan obligats a tenir les programacions ajustades als nous currículums. Es  proporcionaran exemples de programacions perquè els centres puguin elaborar els seus  models. 

C. Canvis a primer de batxillerat. Decisions sobre les franges optatives 

Cada centre ha d’adaptar les franges optatives anuals i trimestrals als seus recursos i  organització.  

– Durant els tres cursos acadèmics de transitorietat, si el centre ho considera, les franges 1  (matèries optatives anuals), 2 i 3 (matèries optatives trimestrals) de primer poden tenir  aquesta orientació: 

∙ Desplegar les matèries optatives d’acord amb els articles 14, 15 i 16 del Projecte de  decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat. 

∙ El Projecte de decret esmentat ja recull la possibilitat de cursar matèries de modalitat  en la franja de matèries optatives anuals, i durant el període de transitorietat també es poden fer en les franges de matèries optatives trimestrals, segons el criteri del  centre. 

∙ Fer servir la franja 2 o 3 de matèries optatives trimestrals per cursar matèries  optatives anuals. 

∙ Convertir una matèria optativa trimestral de la franja 2 o 3 en una matèria optativa  anual, els continguts de la qual han d’estar degudament coordinats amb una altra  matèria de l’àrea de coneixement a la qual pertany. Aquesta matèria optativa anual  no es pot dividir en fraccions per afegir hores a una matèria de modalitat. 

– El document de gestió i organització del centre sobre la concreció i desenvolupament del  batxillerat (DOIGC) per al curs acadèmic 2022-2023 especifica el perfil de professorat que  pot impartir les matèries optatives anuals i trimestrals de primer curs. 

– L’apartat El nou currículum del web de la XTEC conté models organitzatius de propostes  curriculars i horàries de centres de secundària amb una línia de batxillerat. 

– El Departament d’Educació elaborarà un desplegament orientatiu de les matèries  optatives trimestrals. Estaran disponibles al web dels nous currículums la darrera  setmana de juny. Les matèries optatives anuals ja es desenvolupen en el Decret; no  obstant això, els centres educatius tenen la potestat d’elaborar-ne un desenvolupament  propi. 

D. Proves d’accés a la universitat 

– Les proves d’accés a la universitat depenen del Ministeri d’Educació i Formació  Professional, que elabora cada any una ordre en què delimita l’organització de les proves  i els continguts de l’examen de cada matèria. La LOMLOE explicita, en relació amb les  PAU, que les administracions han de garantir l’adequació de la prova a les competències  vinculades al currículum de batxillerat. 

– El Departament d’Educació publicarà proves d’avaluació competencials de batxillerat a  finals de juny. També s’oferirà formació docent per orientar la feina del professorat.  

Formació i recursos 

El Departament d’Educació posarà a disposició dels centres educatius una oferta formativa  àmplia i diversificada per desplegar els nous currículums. Aquests recursos formatius s’han  dissenyat perquè cada centre pugui optar a capacitacions d’intensitat diversa, en funció de la  seva realitat i del ritme i profunditat acordats per desplegar els nous currículums.  

Per accedir a aquests recursos formatius, cal que el centre educatiu es posi en contacte  amb la persona referent del centre de recursos pedagògics.  

Si el centre participa actualment en un programa intensiu d’innovació, pot treballar  el currículum des de la participació actual en el programa:

∙ Laboratoris de transformació / PACTE-ExC 

∙ Magnet i Tàndem 

∙ STEAMcat 

∙ GEP i Avancem 

Si el centre vol rebre orientacions, compartir experiències i desplegar canvis per si mateix: 

∙ El web dels nous currículums oferirà una biblioteca de recursos amb guies i  orientacions, propostes didàctiques, models i exemples d’altres centres, amb  possibles itineraris d’ampliació, amb una perspectiva oberta i adaptable a cada  centre. 

∙ Les diverses xarxes organitzaran sessions amb orientacions per a l’aprofitament de  les oportunitats dels currículums, així com espais de compartició i exemples i  referents d’altres centres. Tots els centres podran participar en les sis sessions de  treball en xarxa que planificaran de manera coordinada les principals xarxes  educatives del país. 

Si es vol rebre formació en el centre: 

∙ S’oferirà un assessorament en el centre, de 30 a 45 hores, per poder desplegar els  diferents aspectes dels nous currículums. Es farà una prova pilot d’aquesta formació  entre setembre i desembre de 2022, i s’oferiran places per iniciar la formació al gener  de 2023 a tots els centres que ho vulguin.  

∙ Mentores i mentors digitals formats en currículum. Els centres que vulguin podran  ampliar la seva FIC digital per treballar les oportunitats dels nous currículums.  

∙ Formacions dels vectors (inclusiva, coeducació, benestar emocional, llengües,  educació competencial). Les diferents unitats del Departament d’Educació treballen  de manera coordinada en una oferta formativa per als propers cursos, adreçada als  centres, per aprofundir en algun dels vectors del currículum.  

∙ Formació específica per a escoles rurals. S’ha preparat una formació específica de  desplegament dels nous currículums per a les escoles rurals.  

Formació per a docents o centres: 

∙ Formació específica sobre l’ensenyament competencial, adreçada a docents de totes  les etapes, així com als centres que ho desitgin.  

Si el centre vol un acompanyament intensiu: 

∙ Programa d’acompanyament intensiu dels Laboratoris / PACTE-ExC. Durant el  primer trimestre del curs 2022-2023 es farà una convocatòria per als centres que  vulguin tenir un acompanyament intensiu de tres anys. 

∙ Situacions d’aprenentatge. El CESIRE oferirà un acompanyament per desplegar  situacions d’aprenentatge en el centre, amb materials i formadors o acompanyants.  La convocatòria s’obrirà durant el primer trimestre del curs 2022-2023.  

A banda d’aquestes formacions, el Departament d’Educació està treballant amb universitats i  altres unitats del mateix Departament per garantir una capacitació sobre els nous  currículums en tots aquests àmbits.  

Per a més informació sobre els currículums, podeu consultar l’apartat El nou currículum del  web de la XTEC, amb preguntes freqüents i els decrets següents: 

Educació infantil 

Educació bàsica 

Batxillerat

image_pdfimage_print