Inscripció a la Borsa de treball docent

El proper 15 de març finalitza el termini per presentar la sol·licitud i la documentació justificativa per accedir a la borsa de treball de personal interí docent.

Inscripció

La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d’Educació confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Per a aquest tràmit podeu demanar cita prèvia en què cal que seleccioneu:

Tema: Educació i Formació
Subtema: Borses de treball
Oficina i municipi: escolliu la comarca i municipi del punt de tramitació on voleu ser atesos.
Tema: Borsa de treball de personal docent
En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Més informació de la borsa de treball al web del Departament d’Educació.

Terminis

Termini d’incorporació a la borsa: de l’1 d’abril de 2019 al 15 de març de 2020
Llista definitiva d’admesos i exclosos: primera quinzena d’abril de 2020

Documentació

1. En el cas de no ser espanyol, fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

2. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s’està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

Atès que la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud no s’ha de presentar cap document específic sinó que només s’ha de signar.

A388.pdf4. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.

 • Si la declaració està inclosa en el resguard de la sol·licitud d’inscripció, no s’ha de presentar cap document específic.
 • Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic acreditatiu d’haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

 • Si es presenta l’expedient acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi una fotocòpia compulsada del corresponent rebut de pagament dels drets d’expedició.
 • Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar-hi l’homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.
 • Si la titulació s’ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió de mestre o de professor d’educació secundària d’acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d’Educació hi ha de constar expressament l’especialitat que pot impartir.

7. Per als cossos de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes i professors tècnics de formació professional, una fotocòpia compulsada d’un del documents següents o del seu resguard de pagament:

 • títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre o
 • certificat d’aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l’educació o
 • títol d’especialització didàctica.

Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l’1 d’octubre de l’any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a ESO, batxillerat, formació professional.

El professorat tècnics de formació professional que té una titulació equivalent a efectes de docència ha de presentar el certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica d’acord amb l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre; estan exemptes de presentar aquest certificat les persones que abans de l’1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l’ESO, el batxillerat, la formació professional).

Si s’al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d’un centre privat, ha d’expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d’Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors i llicenciats o d’un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d’acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s’han prestat serveis.

Durant el termini de presentació de sol·licituds, les persones que cursen el títol oficial de màster de formació del professorat poden presentar fotocòpia compulsada del full de matrícula o del resguard de pagament o bé un certificat que així ho acrediti.

8. Excepcionalment, per a determinades especialitats i de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d’obtenir aquesta titulació abans de l’inici del curs 2022-2023.

9. A part d’aquests, cal presentar tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats en l’autobarem de la sol·licitud.

Requisits per a la incorporació a la borsa

Normativa

Normativa

 • Resolució ENS/xxxx/2018, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019
 • RESOLUCIÓ EDU/778/2019, de 22 de març, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. (DOGC núm. 7843 publicat el 29/03/2019)
 • RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. (DOGC núm. 7842 publicat el 28/03/2019)
image_pdfimage_print