Instància per e-valisa sobre llistes substitutes CEB

Ahir 24 de novembre vam registrar per e-valisa instància sobre les llistes docents de substitutes: 

Escric com a delegada sindical de CGT ensenyament dels centres municipals.
A les borses docents municipals publicades a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona només apareixen les persones amb serveis prestats. Els docents que es van inscrivint a la borsa desconeixen el número d’ordre que ocupen dins d’aquesta borsa i si encara figuren en ella. Els docents que estan a les llistes de la Generalitat poden consultar les seves dades (estat d’alta, número d’ordre, especialitats…) i tenen accès per veure en quin lloc estan de la borsa (veient els candidats que tenen per davant i darrera d’aquesta llista). 
Els docents municipals no tenen accés a res de tot això si no han treballat mai. Demanem que es facin públiques les borses amb la totalitat de la gent que hi forma part i no tan sols amb les persones amb serveis prestats. També demanem que les treballadores i els treballadors tinguin accés a la consulta de les seves dades com els docents dels centres de titularitat de la Generalitat.