Instruccions per als centres que imparteixen primària i ESO: grups estables, avaluació

La persistència de la pandèmia, i la incertesa sobre la seva evolució, fa necessari l’establiment d’un marc que permeti el desenvolupament de l’acció educativa al llarg del curs 2020-2021. ​Aquest ha de ser coherent i suficientment flexible perquè cada centre educatiu pugui adaptar la seva resposta en funció dels escenaris que es puguin donar, per tal de garantir el dret a una educació de qualitat.

resolucio-primaria-eso-2020-2021.pdf

Per aquest motiu, s’aproven les Instruccions per als centres educatius que imparteixen educació primària i secundària obligatòria durant el curs 2020-2021​, entre les quals hi ha les mesures sobre els grups estables i els criteris de pas de curs.

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTEIXEN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DURANT EL CURS 2020-2021

La situació de la pandèmia derivada de la COVID-19 en el sistema educatiu va fer necessari establir diverses mesures d’organització i pedagògiques per adaptar el desenvolupament i la finalització del curs 2019-2020.

Així mateix, les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives, de 30 de juny de 2020, estableixen els criteris per facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius en aquest curs 2020-2021.

La persistència de la pandèmia, i la incertesa sobre la seva evolució, fa necessari l’establiment d’un marc que permeti el desenvolupament de l’acció educativa al llarg del curs 2020-2021. Aquest ha de ser coherent i suficientment flexible perquè cada centre educatiu pugui adaptar la seva resposta en funció dels escenaris que es puguin donar, per tal de garantir el dret a una educació de qualitat.

El Reial Decret-llei 31/2020, de 29 de setembre, adopta mesures urgents en l’àmbit de l’educació no universitària, atorgant un ampli marge d’actuació a les administracions educatives. Així, l’article 4 facilita l’elaboració i l’adaptació de les programacions didàctiques. L’article 5 autoritza les administracions educatives a modificar els criteris d’avaluació previstos i l’article 6 estableix els criteris per a l’obtenció del graduat en Educació Secundària Obligatòria.

És per això que, per als centres educatius que imparteixen l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria s’estableix el següent:

1. El criteri 3 de les Instruccions de la Secretaria de Polítiques educatives, de 30 de juny de 2020, estableix que els agrupaments d’alumnes han de ser estables durant tot un trimestre o durant tot el curs, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi. És per això que, els centres poden modificar els grups estables després del període no lectiu de Nadal, quan hi hagi motivacions d’interès pedagògic i s’introdueixin aquests canvis en les aplicacions corresponents (Traçacovid). Aquests agrupaments s’organitzaran amb criteris d’equitat i d’inclusió i, en cap cas, es poden establir agrupaments homogènies per nivells. Pel mateix motiu, també es pot modificar l’equip docent que intervé a cada grup estable. Aquests canvis s’hauran de fer constar en el Pla d’organització de centre, degudament motivats.

2. Es modifiquen els criteris de promoció en tots els cursos d’educació primària i d’educació secundària obligatòria. La repetició es considera una mesura de caràcter excepcional que s’ha d’adoptar, en tot cas, de manera col·legiada per l’equip docent en funció de l’evolució acadèmica de l’estudiant, considerada globalment, i la seva causa no poden ser únicament les possibles matèries no superades.

3. També es modifiquen de manera excepcional els criteris de superació de l’etapa d’educació secundària obligatòria. Els equips docents hauran d’adoptar les decisions relatives a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria de manera col·legiada i en base a l’adquisició dels objectius generals establerts per a l’etapa i el desenvolupament de les competències. La decisió de titulació s’ha d’adoptar de manera que permeti a l’alumne continuar el seu itinerari acadèmic i, en conseqüència, no queda supeditada a la no existència de matèries no superades per a obtenir el graduat.

ANNEX 1. Orientacions pedagògiques

Sense perjudici de les Instruccions anteriors, amb caràcter general, es mantenen els criteris d’avaluació previstos per a cada curs, tant al segon cicle d’educació infantil com a l’educació primària i a la secundària obligatòria.

Aquests criteris han de ser coherents amb l’ordenació curricular, que indica que l’adquisició de les competències per part de l’alumnat és el referent bàsic de l’acció educativa. Aquesta visió competencial de l’aprenentatge comporta redefinir objectius, seleccionar els continguts i les metodologies didàctiques més adequades perquè l’alumnat assoleixi les competències bàsiques, i incidir en la funció reguladora de l’avaluació. Des d’aquesta òptica, el procés avaluador és un element essencial a l’hora de decidir i redefinir estratègies que impulsin l’èxit educatiu de tot l’alumnat.
Cal, per tant, aprofundir en els processos d’avaluació formativa i formadora. És important dotar de major responsabilització de l’alumnat pel que fa al control del seu procés d’aprenentatge i impulsar una avaluació que serveixi als docents per poder reorientar, si cal, la seva acció educativa, i introduir els elements de millora necessaris per garantir a tots els alumnes les millors condicions perquè assoleixin les competències bàsiques previstes.

Pren especial rellevància la detecció de dificultats o mancances en l’adquisició d’aquests aprenentatges derivades dels efectes de la pandèmia o de les situacions de confinament. Per això, en aquest context, destaca la importància de l’informe trimestral d’avaluació. Tal com es recull a les respectives ordres que determinen el procediment d’avaluació a l’educació primària i secundària, aquest informe, elaborat pel propi centre i que també pot recollir la valoració del propi alumnat, ha de reflectir els aspectes relatius al desenvolupament personal, relacional i evolutiu, així com les mesures complementàries o de reforç adoptades o previstes per a cada alumne. L’equip docent haurà de ser molt curós en establir els mecanismes de personalització que puguin ajudar a compensar les mancances detectades i podrà proposar la flexibilització dels criteris d’avaluació. Si es detecten situacions que han pogut interferir en el procés, derivades de l’actual context, cal actuar de manera que l’alumne no sigui penalitzat per una situació que no ha estat al seu abast solucionar.
La repetició de curs s’ha de considerar una mesura excepcional. L’equip docent pot decidir que un alumne romangui en el mateix curs si d’aquesta manera es facilita el seu èxit educatiu. L’equip docent ha d’establir, cada curs, mesures de reforç i suport en la programació del curs següent per als alumnes que promocionin sense haver assolit alguns nivells competencials establerts i recollits en els criteris d’avaluació. En el marc de l’avaluació contínua, caldrà incloure en les programacions de les matèries que tenen continuïtat al llarg de l’etapa, activitats que afavoreixin l’assoliment d’aquestes competències.

En la sessió final d’avaluació de quart de l’Educació Secundària Obligatòria, l’equip docent ha d’adoptar, d’una manera col·legiada, les decisions corresponents a la superació de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat. Tal com determina l’Ordre sobre el procediment d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.

Correspon a l’equip docent la decisió d’atorgar la titulació de GESO que s’ha d’adoptar de manera que permeti a l’alumne o alumna continuar l’itinerari acadèmic més adequat, garantint l’adquisició dels objectius generals de l’etapa. Aquesta decisió no queda supeditada a la no existència de matèries sense superar.

En aquest sentit, es considera matèria amb avaluació negativa aquella en què no s’han assolit els nivells competencials establerts. Donades les especials circumstàncies, l’equip docent podrà considerar que un alumne superi una matèria a partir d’una avaluació global, tot i que no hagi assolit tots els nivells competencials. En aquest cas, ho haurà de fer constar en el consell orientador on, a més d’indicar els aprenentatges competencials no assolits, s’inclouran les eines o recursos necessaris per poder aconseguir aquests nivells en estudis posteriors.

ANNEX II. Celebració de les sessions dels òrgans d’avaluació a distància dels centres educatius i adopció d’acords, en aplicació de l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic.

Les comissions o juntes d’avaluació, o òrgans equivalents des del punt de vista funcional, sigui quina sigui la seva denominació, en tant que òrgans col·legiats, poden aplicar els mecanismes de funcionament i d’adopció d’acords a distància previstos a l’article 7.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, amb tots els efectes jurídics per als acords que adoptin en aquesta modalitat de funcionament, sempre i quan es compleixin els requisits legals per a la formació de la voluntat d’aquests òrgans.

En qualsevol cas, els òrgans d’avaluació hauran de garantir la constància dels acords mitjançant les actes corresponents i l’exercici de les facultats de certificació per part de les persones que assumeixin les funcions de secretaria.

Així mateix, hauran d’adoptar les mesures necessàries per assegurar la correcta pràctica de les notificacions dels acords a les persones interessades, en les condicions i amb les garanties establertes a les normes de procediment administratiu.

A aquests efectes, es consideraran vàlides les sessions dels òrgans d’avaluació dels centres i els acords adoptats al seu sí que se celebrin a distància, independentment de la ubicació física dels seus membres, sempre i quan s’acrediti la seva identitat a través dels mitjans utilitzats per a la comunicació i la interacció entre ells i es garanteixi el desenvolupament a temps real i l’efectivitat del dret de participació activa. Entre d’altres que es puguin establir, es consideraran mitjans vàlids a aquests efectes les videoconferències, les aplicacions tipus Skype, Microsoft Teams, Meet, Zoom i d’altra naturalesa que compleixin amb els requisits i garanties que s’indiquen. S’ha de garantir que tothom és coneixedor de la reunió.

Els criteris a seguir pel que fa a la celebració de les sessions dels òrgans d’avaluació dels centres educatius són els següents:

1. Els òrgans d’avaluació dels centres educatius poden celebrar sessions a distància sempre que quedi garantida la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real.

2. Assegurar que tots els membres disposen dels mitjans tècnics necessaris (ordinador, connexió a internet, programari) Entre els mitjans electrònics vàlids per a poder celebrar les sessions a distància, s’admet la videoconferència emprant les aplicacions tipus Skype, Microsoft Teams, Meet, Zoom o d’altra naturalesa similar.

3. La persona que assumeixi la funció de secretaria de l’òrgan d’avaluació, haurà de vetllar perquè es compleixin les garanties indicades, a destacar la relativa a la identificació dels assistents i els acords que s’adoptin.

4. La convocatòria haurà d’indicar que la sessió se celebrarà en la modalitat a distància mitjançant videoconferència, especificant el suport electrònic que s’emprarà, així mateix caldrà que en el primer assumpte a tractar s’acordi la celebració de la sessió a distància.

5. La resta de regles de funcionament de l’òrgan d’avaluació, com ara el règim de convocatòria, vàlida constitució o quòrum per a la presa d’acords, no es veuen alterades pel fet que la sessió es desenvolupi a distància.