interinatges i suplències. CONVOCATÒRIA D’INCORPORACIÓ A LA BORSA DE TREBALL

Com cada any en aquestes dates s’obre una nova convocatòria per formar part de la llista de professorat per cobrir substitucions a centres de primària i secundària per les especialitats de: Cossos i especialitats convocats

Termini de presentació de la sol·licitud: del 28 de juny al 28 de juliol del 2010

La Sol·licitud s’ha d’omplir telemàticament. En el termini de 10 dies des de la tramitació telemàtica de la sol·licitud s’ha de presentar en el registre del Consorci d’Educació de Barcelona o del servei territorial del Departament d’Educació demanat com a preferent la documentació següent:

* el formulari de sol·licitud que es genera des de l’aplicació;

* la documentació justificativa dels requisits i els mèrits al·legats que s’especifica a l’aplicació en tramitar la sol·licitud;

* una declaració jurada o promesa, que també facilita l’aplicació (apartat I.1.d), i

* un certificat mèdic original que acrediti que no es pateix cap malaltia ni es té cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i al lloc de treball que s’ha d’ocupar.

Per a més informació, us podeu adreçar a: Borsa de treball de personal docent

Federació d’enseyament de CGT