La funció docent (LEC)

(art. 104, 28 i 29) L’article 104 regula la funció docent dels docents que “són els agents principals del procés educatiu en els centres” (art. 104.1), com a “professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés educatiu” (art. 28.1). Aquesta responsabilitat que s’ha d’entendre “en el marc definit per l’article 104, inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors” (art. 28.1) i el seu exercici constitueix un dret i un deure del professorat, en el marc del projecte educatiu del centre (art. 29.1 i 2).

Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions següents (art. 104):

a) Programar i impartir ensenyaments.
b) Avaluar els alumnes.
c) Exercir la tutoria i la direcció de l’aprenentatge dels alumnes.
d) Contribuir al desenvolupament personal dels alumnes.
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge.
f) Exercir la coordinació de les activitats escolars i fer-ne el seguiment.
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació.
h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu.
i) Promoure i organitzar activitats complementàries i participar-hi.
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
k) Aplicar les mesures correctores sancionadores.

L’apartat 5 d’aquest mateix article 104 afegeix que l’exercici de la funció docent s’ha de fer “en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre”, i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació i del treball en equip.

Cal destacar la relació directa entre la “llibertat acadèmica” (que comporta la llibertat d’ensenyament, estudi i investigació del docent en l’exercici de la seva professió) i la “llibertat de càtedra”, com a garantia constitucional de l’àmbit ideològic de tots els docents, tant si treballen als centres públics com als centres concertats, que ha de ser protegit de tota ingerència externa. L’autonomia organitzativa dels centres ha de respectar la “llibertat acadèmica” del professorat, per tal de garantir, individualment i col·lectivament, la “llibertat de càtedra” de tots els docents. En definitiva, la “llibertat acadèmica” ha de garantir i completar la seva dimensió personal, constituïda per la “llibertat de càtedra” (doctrina del Tribunal Constitucional a les STC 26/1987 i 75/1997).