La UAB utilitza de forma fraudelenta els contractes de professorat associat

Fa anys que la CGT, així com el propi col·lectiu afectat, venim denunciant la utilització fraudulenta que fa la UAB de la figura de professorat associat. Hem dit de forma reiterada que la UAB, com d’altres universitats públiques, estan fent contractes de professors/es associats/des a persones que fa anys que tenen una trajectòria, precaritzada però continuada, de recerca i docència a la pròpia universitat. Hem reclamat que la UAB, desenvolupant les obligacions del Conveni col·lectiu del PDI, corregís aquestes situacions i erradiqués aquestes pràctiques contractuals. Però els diferents equips de govern han optat per seguir abusant de la contractació més barata possible de PDI, malgrat esmicolar els drets laborals de moltes i molts dels nostres companys. Fins i tot amb cinisme han arribat a negar l’existència de “falsos associats/des”, tancant els ulls davant les múltiples evidències que així ho fan palès.

Aquest més de desembre la sentència 192/2020 del Jutjat Social núm. 1, arran de l’acomiadament per no renovació de contracte d’una professora associada i membre de la secció sindical de CGT a la UAB, torna a donar-nos la raó. Explica clarament que la UAB utilitza de forma fraudulenta la contractació de professors/es associades, descrivint una situació que és extrapolable a moltes de les integrants del col·lectiu quan diu:

“debe concluirse que la continuidad de prestación de servicios de la actora, desde el inicio de su prestación de servicios en fecha 19/11/2009, acredita una necesidad estructural de sus servicios, y no, como se ha dicho, una simple aportación suplementaria de la actividad docente de la UAB. Por lo que ha existido fraude de ley en todas y cada una de las contrataciones temporales de la actora, lo que supone una quiebra de los derechos de la misma, por el abuso reiterativo en la utilización, sin causa legal, de la contratación temporal, ante una necesidad permanente y duradera, con la única finalidad de evitar la consolidación de la fijeza de la actora en su puesto de trabajo, convirtiendo así su carrera universitaria, en una precaria y sin fin carrera de obstáculos” (pág. 13 de la sentència)

També reconeix que la relació laboral, en aquest cas de concatenació fraudulenta de contractes, és indefinida.

Malgrat això, la UAB prefereix acomiadar la nostra companya i gastar-se més de 11.000 € amb la indemnització que imposa el jutjat. A banda, ha anunciat un recurs al TSJC per allargar el patiment de la professora afectada, i endarrerir deliberadament la restitució dels seus drets laborals.

Des d’aquí volem denunciar el cinisme de l’equip de govern de la UAB i, en especial, dels seus responsables en política de personal. Davant la possibilitat de rectificar, opten per evitar resoldre aquesta situació concreta indiferents al mal que ocasionaran a una treballadora. I no volem pensar que això respongui a una acció punitiva davant la resposta de la nostra companya en defensa dels seus drets laborals. Però, sobretot, opten per seguir negant la realitat de centenars de membres del PDI de la UAB, a qui les polítiques de professorat i de contractació condemnen a llargues carreres de precarietat, de menysteniment i negació, d’obstacles continus que massa sovint acaben amb l’abandonament de la vida acadèmica. Ara que aviat s´iniciarà un nou cicle per definir les plantilles i contractes de professorat per l’any vinent, l’equip de govern seguirà traslladant als i les caps de departament la responsabilitat de gestionar els acomiadaments derivats d’unes polítiques que consoliden les retallades de fa anys.

Ara que ve un canvi d’any, i coincidint amb l’entrada d’un nou equip de govern, és el moment per fer els replantejaments que fa tants anys que des del PDI reclamem, i als que en el seu moment les universitats es van comprometre: resoldre l’extrema precarietat d’una part important del PDI i definir un programa clar i amb terminis d’estabilització dels i les professores associades, dels i les investigadores postdoctorals, així com d’altres figures precàries.

La UAB no pot seguir negant la realitat! La UAB no pot continuar actuant fraudulentament!

Bon any per tots i totes

Logo CGT UABSecció sindical de CGT a la UAB


image_pdfimage_print